Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

wody płodowe

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FALE

ZDRÓJ

Wordnet angielsko-polski

(the serous fluid in which the embryo is suspended inside the amnion
"before a woman gives birth her waters break")
wody płodowe
synonim: amniotic fluid
synonim: amnionic fluid

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

wody~, coastal wody przybrzeżne~, drainage wody drenażowe~, effluent ścieki~, flood wody powodziowe~, groundwaters wody gruntowe~, infiltration wody infiltracyjne~, leachate wody odciekowe, odcieki~, surface waters wody powierzchniowe

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wody
~, adjacent - wody przyległe
~, Arctic - wody arktyczne
~, Atlantic - wody Atlantyku
~, bottom - hydr. wody denne
~, boundary - wody graniczne
~, calm - wody spokojne
~, closed - wody zamknięte
~, coastal - wody przybrzeżne; mar. pas przybrzeżny
~, controlled - wody kontrolowane
~, disputed - wody sporne
~, distant - wody odległe
~, exposed - wody zagrożone
~, fished - wody zarybione
~, frontier - wody graniczne
~, home - wody terytorialne, wody wewnętrzne
~, ice bound - wody skute lodem
~, inaccessible - wody niedostępne
~, inhospitable - przen. wody niegościnne
~, inland - wody wewnętrzne
~, inshore - wody przybrzeżne
~, internal - wody wewnętrzne
~, international - wody międzynarodowe
~, mineable - wody nadające się do minowania
~, mined - wody zaminowane
~, navigable - wody żeglowne
~, neutral - wody neutralne
~, offshore - wody przybrzeżne
~, open - wody otwarte
~, open-oean - wody otwartego oceanu
~, patrolled - wody patrolowane
~, shallow - wody płytkie; mar. płycizny
~, sheltered - wody zaciszne
~, shoal - płycizny, mielizny
~, shoreline - wody przybrzeżne
~, storm - inż.san. wody burzowe
~, stormy - wody wzburzone
~, territorial - wody terytorialne, morze terytorialne
~, tropical - wody tropikalne
~, turbulent - wody wzburzone

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

wody
~, artesian - wody artezyjskie
~, bottom wody przydenne, wody dna zbiornika
~, boundary wody graniczne
~, closed wody zamknięte
~, coastal wody przybrzeżne
~, controlled wody kontrolowane
~, degraded wody zdegradowane
~, discrete UK wody bezodpływowe (stawy, jeziora, zbiorniki),wody śródlądowe
~, drainage wody drenażowe
~, eutrophic wody eutroficzne
~, fast flowing wody szybkopłynące
~, fished wody zarybione
~, fishing wody do (celów) połowu ryb
~, flood rozlewisko
~, fossile wody kopalne
~, frontier wody graniczne
~, heated wody podgrzane
~, heeling wody lecznicze
~, infiltration wody infiltracyjne, wody meteoryczne
~, inland wody śródlądowe
~, inland surface wody powierzchniowe śródlądowe
~, international wody międzynarodowe
~, juvenile wody juwenilne
~, leachate wody odciekowe
~, mesosaprobic wody mezosaprobowe
~, mine wody kopalniane
~, navigable wody żeglowne
~, non navigable wody nieżeglowne
~, non renewable wody nieodnawialne
~, nutrient rich wody bogate w substancje odżywcze
~, offshore wody przybrzeżne
~, oligosaprobic wody oligosaprobowe
~, open wody otwarte
~, polluted wody zanieczyszczone
~, polysaprobic wody polisaprobowe
~, porous wody porowe
~, public wody publiczne
~, rain wody opadowe
~, renewable wody odnawialne
~, running wody płynące
~, salted wody zasolone
~, sensitive receiving IS odbiornik (ścieków) wrażliwy
~, slow flowing
~, slowly-flowing
wody wolnopłynące
~, stagnant wody stojące
~, storm IS wody burzowe
~, stormy wody wzburzone
~, surface wody powierzchniowe
~ susceptible to pollution wody wrażliwe na zanieczyszczenie
~, territorial wody terytorialne
~, thermal wody termalne
~, transit wody tranzytowe
~, turbulent wody wzburzone
~, underground wody podziemne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Roads and electricity networks have collapsed, with 91 bridges in the province and 10,000 power lines ripped down by the raging waters.

www.guardian.co.uk

The floods are now reaching further south in the Punjab province, as the waters surge down country.

www.guardian.co.uk

PM announces flood-hit families eligible for payments of up to Â?650 per person, as waters cover area of France and Germany.

www.guardian.co.uk

The Solimoes and Amazonas rivers have also seen their waters plunge since early August, stranding village dwellers who rely on the Amazon's waterways for transport and food and marooning wooden boats on brown sand banks.

www.guardian.co.uk

At BT, waters says that at least 97% of women who take maternity leave come back to work afterwards, against a national average of about half that.

www.guardian.co.uk

Lots of people used to come to take the waters.
Wielu ludzi korzystało z niej przed wejściem do wody.

But, there is already a military operation in those waters.
A na tych wodach już jest prowadzona operacja militarna.

What do you think, are we already in neutral waters?
Kuzmicz, jak myślisz, jesteśmy już na wodach międzynarodowych?

Its waters hold the power to restore what was once lost.
Te wody mają moc przywrócenia tego co kiedyś straciliśmy.

There's more than one chest of value in these waters.
W tych wodach jest więcej skrzyń z kosztownościami.

And after seven days the waters of the flood came upon the earth.
A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię.

With a fast boat, they could be in international waters Within 30 minutes.
Z szybką łodzią mogą być na międzynarodowych wodach w ciągu 30 minut.

I'm hunting in these waters, but I do not know what is there.
Nie prowadziłem połowów w tych wodach, nie wiem co w nich jest.

The problem is far greater in the waters around Indonesia.
Jest on znacznie poważniejszy na wodach wokół Indonezji.

He was swimming in these waters long before you were born.
Pływał w tych wodach na długo przed tym, jak się urodziliście.

My blessing like a line of light, Is on the waters day and night.
Me błogosławieństwo niczym linia światła Tkwić na wodach będzie dzień i noc.

A similar situation now seems to be evolving in European waters.
Wydaje się, że podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce na wodach Europy.

But the problem is how waters are being fished, not by whom.
Problem jednak polega na sposobie prowadzenia połowów na wodach, a nie na tym, kto je prowadzi.

And I got no jurisdiction because she goes missing in international waters.
A moja władza tam nie sięga, ponieważ ona zaginęła na wodach międzynarodowych.

There's nothing for her to eat in these crystal clear waters.
Nie ma tu nic do jedzenia, w tych krystalicznie czystych wodach.

It was in international waters, so they couldn't prosecute him.
To było na międzynarodowych wodach, nie mogli go zaskarżyć, ale widziałem.

None of this must be allowed to muddy the waters!
Żadna z tych rzeczy nie może zmącić nam obrazu sytuacji!

Why did you tell the magistrate your name was Waters?
Czemu powiedziałeś sędziemu, że nazywasz się Waters?

We cannot pull him out from swamp waters, but he is there.
Nie ma możliwości, aby wyciągnąć z bagna, ale on gdzieś tam jest.

They probably lived in waters deep. 100 meters or more. Rivers.
Żyją głęboko w wodzie, zapewne na jakiś 100 metrach, albo głębiej.

Now I look at one spot in the tumbling waters.
Teraz patrzę uważnie w jeden punkt, zapadających się wód.

I know these waters better than the warts on my mother's face!
Znam lepiej te wody niż kurzajki na twarzy mej matki!

Other men know these waters as well as I do.
Inni znają te wody równie dobrze.

This is even more important as they are trying to pour oil on troubled waters.
Jest to o tyle ważne, że państwa te próbują załagodzić atmosferę.

We are in international waters, I have all the necessary approvals.
Jesteście na wodach międzynarodowych, mamy wszystkie zezwolenia.

Whoever this Julian waters is, you don't want to talk to him.
Kimkolwiek jest, nie chcesz z nim rozmawiać.

They say that still waters run deep, and I want to swim in yours.
Mówią, że spokojna woda jest głęboka, a ja... chcę zanurzyć się w twoją toń.

From there, we board a freighter which will take us into international waters.
Tam wsiądziemy na frachtowiec, który zabierze nas na wody międzynarodowe.

To calculate how long it takes to reach the transfer point in international waters.
Żeby obliczyć, jak długo zajmie dopłynięcie do punktu wymiany na wodach międzynarodowych.

And their confusion in this case will only lead to troubled waters.
I twoje zamieszanie w tę sprawę prowadzi cię na zdradliwe wody, widzę to.

Thought you could learn from these how to walk on the waters, did you?
Myślałeś że nauczysz się z nich jak chodzić po wodzie, co?

Did you come to cast your bread upon the waters, Reverend?
Przyszedłeś rzucać chleb do wody, księże?

The waters are receding much faster than we thought, thank God.
Wody cofają się znacznie szybciej niż myśleliśmy, Bogu dzięki.

Kenneth Waters is eliminated as the source of the male blood.
Kenneth Waters jest wykluczony jako źródło męskiej krwi.

That was the harbor master. There's one more ship going into international waters today.
Jest jeszcze jeden statek, który wypływa dziś na międzynarodowe wody.

Still are those among you who took more from the waters... than they needed.
Wciąż są wśród was tacy którzy zabierają więcej z wód... aniżeli potrzebują.

Strange to come upon a longboat so far out in open waters.
Dziwne, znaleźć rozbitka tak daleko na otwartych wodach.

Now, think you can round us up some waters?
Myślisz, że mógłbyś nam przynieść jakąś wodę?

That will never be allowed, at least not in Finland's territorial waters.
Na to nigdy nie zostanie wyrażona zgoda, przynajmniej odnośnie do fińskich wód terytorialnych.

It is we who must help our citizens by making those winds and waters favourable to them.
I my musimy pomóc naszym obywatelom, aby te wiatry i wody były dla nich przyjazne.

And even after 15 years of prison … , bring waters.
I nawet po piętnastu latach więzienia... Naomi, przynieś wody!

That's what's making you feel like you're on a boat in choppy waters.
A to sprawia, że czujesz się jak w łodzi na lekko wzburzonych falach.

I see, the waters deep so it's too dangerous to go in
Rozumiem, woda jest głęboka, więc niebezpiecznie jest do niej wchodzić.

Always leave the waters a tip, that's what your gran used to say.
Zawsze zostaw wodzie napiwek, jak zwykła mówić twoja babcia.

Let them have the money but let us not rape their waters.
Niech mają pieniądze, ale nie prowadźmy gospodarki rabunkowej na ich wodach.

Did you see Sergeant Waters the night he was killed?
Czy widzieliście sierżanta Watersa w noc zabójstwa? Nie, sir.

A drug which the natives make from roots for catching fish in waters.
Lek robiony przez tubyIców z korzeni, używany do łapania ryb.

Taylor and that goddamn colonel, they know who killed Waters.
TayIor i ten cholerny pułkownik, wiedzą kto zabił Watersa.

It was an unprovoked attack on a ship in international waters.
To był nie sprowokowany atak na okręt na międzynarodowych wodach.

Tell me again about the waters of your homeland, Muad'dib.
Opowiedz mi jeszcze o wodach w twojej ojczyżnie.