Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zachodni, z zachodu; dotyczący Zachodu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj zachodni
z zachodu.n (movie) western

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

western
zachodni (w ogólności)

zachodni (o krajach, miejscach i ludziach stamtąd)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj zachodni
s człowiek z zachodu
film western

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZACHODNIA (EUROPA)

WESTERN

Wordnet angielsko-polski

(relating to or characteristic of the western parts of the world or the West as opposed to the eastern or oriental parts
"the western world"
"western thought")
zachodni

Słownik internautów

zachodni

Słownik audio-video Montevideo

western, film kowbojski, film o Dzikim Zachodzie, "
końska opera"

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.
Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.

TED

Ukraine is a country divided between a pro-western west and a Russian-facing east.
Ukraina to kraj podzielony na prozachodni zachód i wychodzący na Rosję wschód.

statmt.org

So here, if you look at this poster, it has all the trappings of Western culture.
Gdy spojrzymy na ten plakat, to widzimy wszystkie przywileje kultury zachodu.

TED

Their raid on the Western lsles of Norway has been a triumph of military strategy.
Ich akcja na Lofotach w Norwegii okazała się sukcesem strategii militarnej.

OpenSubtitles

Because I get to talk about one of my favorite critters, which is the Western Grebe.
Ponieważ będę mówić o moim ulubionym stworzeniu, którym jest perkoz wielki.

TED

When the first KFC opened near Tiananmen Square in 1987, it was seen as a novel western dining experience; 20 years later, the company has 2,000 outlets in 400 cities, employing 200,000 people, making it easily the biggest restaurant chain in China.

www.guardian.co.uk

It says: "Zanu-PF has implemented a strategy of reciprocity in the negotiations, using western sanctions as a cudgel against MDC.

www.guardian.co.uk

In contrast, the dry desert setting of Feynan Ecolodge on the western edge of the reserve wasn't so beautiful, but the lodge itself was magical - lit by candles, and resembling a sandcastle.

www.guardian.co.uk

Such a move would be the first step towards a review of western sanctions on the resource-rich country, the largest in mainland Southeast Asia and labelled by rights groups as one of the world's most corrupt and oppressive.

www.guardian.co.uk

I want to tell you something. is against the Western world.
Chcę ci coś powiedzieć. ...jest przeciwko zachodniemu światu.

Western world is a long life in a small family.
To bardzo proste. Kraje zachodnie to długie życie w małejrodzinie.

Maybe a film or a western play but I never get to see the second half.
Może na jakiś film albo jakąś sztukę, ale nigdy nie udaje mi się zobaczyć drugiej połowy.

I only heard she was working part time at a western food restaurant.
Ja wiedziałem tylko, że pracuje na pół etatu w restauracji z zachodnim jedzeniem.

I need able men to go with me into the western woods.
Panowie, potrzebuję odważnych mężczyzn, którzy pojadą ze mną do lasu.

The Western powers did not create two states in 1948, but they should do so now.
Zachodnie mocarstwa nie utworzyły dwóch państw w 1948 r., lecz powinny to zrobić teraz.

God knows what possessed you to get into this western business.
Co ci do łba strzeliło, ...żeby ładować się w ten biznes?

If I recall your house was a western food restaurant, right?
O ile pamiętam, w twoim domu też była taka restauracja, prawda?

Mere education and responsibility are not enough even in the western world.
Edukacja i odpowiedzialność są same w sobie niewystarczające nawet w świecie zachodnim.

Not here, but on the Western front in the trenches.
I nie tutaj, ale na Froncie Zachodnim.

The staff always stayed in the best Western four blocks away.
Personel zawsze mieszkał w Best Western, 4 przecznice stąd.

The reason is that it has become much more vulnerable than the western part of Europe.
Dlatego, że region ten stał się znacznie bardziej wrażliwy niż zachodnia część Europy.

I got 20 hits in manhattan and western long island.
Mam 20 trafień na Manhattanie i zachodnim Long Island.

And probably another 100 billion gallons in their western desert.
I prawdopodobnie kolejne 100 miliardów galonów na ich zachodniej pustyni.

Texas Western has clawed their way back into this game!
A teraz Texas Western, wracają do gry !

It would give them a weapon to use against Western allies.
Dałoby to im broń do używania przeciwko zachodnich sojuszników.

Father said, along the western shore and I will recognize the signs.
Ojciec powiedział: wzdłuż zachodniego brzegu i rozpoznasz znaki.

He's built up the best intelligence network in the western hemisphere.
Stworzył najlepszą sieć wywiadu na półkuli zachodniej.

You gave me endless lectures on love in the Western world.
To znaczy, dawałeś mi te niekończące się wykłady o miłości w zachodnim świecie.

I set fire to the western part of the palace after your departure.
Zaprószyłam ogień w zachodniej części pałacu po twoim odejściu.

Pray you were of a western tribe. I would not be in this position.
Dziękuj Bogu, że nie jesteś na zachodzie, bo nie miałbym tej pozycji.

I went to talk to them about certain of the great tragediesof Western art.
Poszedłem z nimi porozmawiać o kilku wielkich tragediachsztuki zachodniej.

We are not talking here about short-term restructuring, as is often the case in western countries.
Nie mówimy tutaj o krótkotrwałej restrukturyzacji, która często ma miejsce w krajach zachodnich.

And to do that, they need a Western education.
A żeby tak się stało, potrzebują wykształcenia naZachodzie.

It is a significant part of your Western culture.
To istotna część waszej zachodniej kultury.

He's never before been photographed or identified by any Western intelligence agency.
Nigdy nie został sfotografowany ani zidentyfikowany przez żadną zachodnią agencję wywiadowczą.

We must not ignore the people's wish to get closer to Western democracy.
Nie wolno nam lekceważyć aspiracji tych ludzi, którzy pragną znaleźć się bliżej zachodniej demokracji.

Once again, a severe abuse of human rights is taking place here about which something should be done, including by the Western powers.
Po raz kolejny naruszane są tu prawa człowieka, czym powinniśmy się zająć, w tym także mocarstwa zachodnie.

We're going to run a western food restaurant together.
Chcemy razem otworzyć restaurację z zachodnim jedzeniem.

Well, I read that the western saddle is too heavy for jumping.
Cóż, czytałam, że zachodnie siodło... ...jest za ciężkie do skoków.

And metal is not the only western influence that creeping in here.
I metal nie jest jedynym wpływem z zachodu, jaki się tu przekradł.

Western Division has a case they need you on.
Wydział zachodni ma sprawę, przy której cię potrzebują.

Some of them are even better than Western medicine.
Niektóre są nawet lepsze niż zachodnia medycyna.

It reminds me of country and western music, which I cannot abide.
Kojarzy mi się z muzyką country, której nie znoszę.

Our modern Western societies are more complex than before,in this time of migration.
Nowoczesne Zachodnie społeczeństwa są bardzie złożone niżkiedyś, w czasach dzisiejszych migracji.

Is it really the best, or are there some divisions between the more privileged Western countries and the other, new ones?
Czy taki podmiot jest w rzeczywistości najlepszy, czy też istnieją podziały na bardziej uprzywilejowane kraje Europy Zachodniej i pozostałe, nowe kraje?

Nor will you find safety on the western bank.
Ale na zachodnim brzegu też nie będziecie bezpieczni.

What a unique combination of classical music and western dance.
To było wyjątkowe połączenie tańca klasycznego z zachodnia muzyką.

According to the values of our Western societies, murder is considered as the worst single crime.
Zgodnie z wartościami naszych zachodnich społeczeństw morderstwo uważane jest za najgorszą ze zbrodni indywidualnych.

He came here to work in a spaghetti western and it started raining!
Przyjechał tu, żeby wystąpić w... ...spaghetti westernie, a tu nagle zaczęło padać!

The current system may we do not play Western music, not only metal.
W systemie, który teraz mamy nie wolno grać zachodniej muzyki, nie tylko metalu.

It encompasses not just western food, but cuisine from all over the world.
Nie tylko te o zachodnim jedzeniu, ale o potrawach z całego świata.

We have to venture to ask how our value base is implemented in the policies of the Western world.
Musimy postawić pytanie o to, w jaki sposób nasza baza wartości jest odzwierciedlona w polityce świata zachodniego.

Western Europe is rich in coal, which needs only travel a short distance to a power station.
Zachodnia Europa jest bogata w węgiel, który musi przebyć tylko krótką drogę do elektrowni.

From this point of view, Europe and the Western world, in general, cannot simply look the other way.
Z tego punktu widzenia Europa i ogólnie świat zachodni nie mogą się zrzec swojej odpowiedzialności.

What western countries must do is concentrate funds and scientific research to find an alternative to oil.
Kraje Zachodu muszą skupić fundusze i wysiłek badawczy na znalezieniu jakiegoś alternatywnego rozwiązania dla ropy.

Some particularly vulnerable refugees need to be transferred to Western countries.
Według Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.

The future mode of transportation for this weary Western world.
Przyszły środek transportu dla tego znużonego świata.

And maybe he's opened the western lands for me.
I być może podarował mi drogę do zachodnich ziem.