Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) pracować; działać; funkcjonować; wykonywać; dawać efekty; obsługiwać; kształtować; dokonywać obróbki; skutkować; eksploatować;
work sth out - obliczyć coś, opracować coś;
work full time - pracować na pełnym etacie;
work off - wyładowywać, pozbywać się; odpracować;
work the land - uprawiać ziemię, pracować na roli;
work out - opracowywać, obliczać; rozumieć, próbować zrozumieć; wypracować, obmyślić; trenować;
work up interest - wzbudzić w sobie zainteresowanie;
work out who - domyślić się/dojść, kto;
work sth over - przerobić coś, przestudiować coś dokładnie;
work for living - zarabiać na życie;
working - (Noun) praca, funkcjonowanie, działanie;
work on sth - pracować nad czymś;
work sth up - rozwijać coś;
work to rule - prowadzić strajk włoski;
work away - kontynuować pracę, ciągle pracować;
work against sb - działać na czyjąś niekorzyść;
work as - pracować jako, pracować w charakterze;
work afternoons - (Verb) pracować po południu/popołudniami;
work sb’s way up - wspinać się po szczeblach kariery;
work out well - skończyć się/wypaść dobrze;
work at a problem - pracować nad problemem;
work out how - domyślić się/dojść, jak;
work on sb - pracować nad kimś;
work up enthusiasm - wzbudzić w sobie entuzjazm;
work up - podniecać, doprowadzać do jakiegoś stanu, wywoływać;
work sth in sth - stopniowo dodawać coś do czegoś;
this works well - to się sprawdza;
work loose - obluzowywać się;
work shifts - pracować na zmiany;
work through sth - poradzić sobie z czymś;
work in broadcasting - (Verb) pracować w radiu|telewizji;
work for - pracować w;
work hard - ciężko pracować;
working - (Adjective) roboczy, pracujący;
work out cheap - wypaść/wyjść tanio;
work a mine - pracować w kopalni, pracować przy wydobyciu;
work out badly - skończyć się/wypaść źle;
work oneself into a lather - (Verb) wpaść w histerię;
work part time - pracować na niepełnym etacie;
work wonders - czynić/działać cuda;
work out expensive - wypaść/wyjść drogo;
work out why - domyślić się/dojść, dlaczego;
work by electricity - działać na prąd;
work sth in - włączyć, wprowadzić coś;
everything will work itself out. - Wszystko się samo rozwiąże.;
work out why - domyślić się/dojść, dlaczego;
work by electricity - działać na prąd;
work sth in - włączyć, wprowadzić coś;
everything will work itself out. - Wszystko się samo rozwiąże.;

(Noun) praca, zajęcie, robota; dzieło, utwór; produkt;
paid work - płatna praca;
finish work - kończyć pracę;
works of art - dzieła sztuki;
brick works - cegielnia;
regular work - stała praca;
dirty work - brudna, czarna robota;
in work - mający pracę;
out of work - bez pracy, bezrobotny;
works of shakespeare - dzieła Szekspira;
get sb to work - zagonić kogoś do roboty;
defensive works - budowle obronne;
legal work - praca wykonywana przez prawnika;
sale of work - kiermasz własnych wyrobów;
in the works - w przygotowaniu;
voluntary work - praca społeczna;
whole works - wszystko;
shift work - praca zmianowa;
after work - po pracy;
nice work - niezła robota;
permanent work - stała praca;
find work - znaleźć pracę;
do piece work - (Verb) pracować na akord;
do shift work - pracować na zmiany;
work of reference - dzieło encyklopedyczne;
go to work - chodzić do pracy; iść do pracy;
cement works - cementownia;
steel works manager - dyrektor huty;
get (down) to work - zabierać się do pracy;
place of work - miejsce pracy;
all work and no play makes jack a dull boy. - Trzeba łączyć pracę z odpoczynkiem.; Po pracy nie wadzi się ucieszyć.;
casual work - praca dorywcza; praca sezonowa;
return to work - wrócić do pracy;
at work - w pracy, przy pracy;
start work - zaczynać pracę;
works - (Noun) zakład, wytwórnia, fabryka;
seasonal work - praca sezonowa;
manual work - praca fizyczna;
creative work - praca twórcza;
full-time work - praca w pełnym wymiarze godzin;
the works - ruchome części maszyny, mechanizm; wszystko, co niezbędne;
works of charity - uczynki miłosierdzia;
manual work - praca fizyczna;
creative work - praca twórcza;
full-time work - praca w pełnym wymiarze godzin;
the works - ruchome części maszyny, mechanizm; wszystko, co niezbędne;
works of charity - uczynki miłosierdzia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C
1.
(mental or physical labour, task
official, professional, school etc. activity) praca
robota
zajęcie: he is at ~ jest w pracy
his place of ~ jego miejsce pracy
he is at ~ on a dictionary pracuje nad słownikiem
all in the day's ~ chleb powszedni
creative ~ praca twórcza
good ~ dobra robota
public ~s roboty publiczne
his life's ~ dzieło jego życia
to get to ~/get down to ~ zabierać się do pracy
to make short ~ of uwijać się z czymś
(activity, not necessarily productive)
(difficult, unpleasant/nefarious): dirty ~ czarna/brudna robota
nice ~ niezła robota
(employment): it is hard to find ~ ciężko jest znaleźć pracę
in ~ pracujący
out of ~ bez pracy, bezrobotny
(workmanship): an excellent piece of ~ wspaniałe dzieło
(finished product): sale of ~ kiermasz własnych wyrobów.
2.
(literary or artistic composition, esp. academic
collect., publication) praca
dzieło
utwór: the (complete) ~s of Shakespeare dzieła zebrane Szekspira
~s of art dzieła sztuki
~ of reference dzieło encyklopedyczne.
3.
(pl, parts of machine) mechanizm (czegoś): the ~s of a clock werk
mechanizm zegara.
4.
(pl, factory or similar installation) fabryka, zakład: engineering ~s zakład przemysłu maszynowego
steel ~s manager dyrektor huty
(pl, operations): public ~s roboty publiczne (pl, defensive structures
fortifications): defensive ~s budowle obronne.vt
1.
(cause to ~, exact ~ from) wyzyskiwać
eksploatować przez pracę: he ~s his men hard ostro goni swoich ludzi do roboty
he ~s himself to death zapracowuje się na śmierć
to ~ one's fingers to the bone harować jak wół.
2.
(set in motion, actuate) uruchamiać
obsługiwać: how do you ~ this machine? jak obsługuje się tą maszynę?
3.
(effect) dokonać: to ~ wonders czynić/działać cuda.
4.
(achieve by ~ing) torować: to ~ one's passage utorować sobie drogę/przejście
he ~ed his way up to the rank of manager wspiął się po szczeblach kariery, aż do stanowiska kierownika.
5.
(operate, manage: a mine, land etc.) eksploatować.
6.
(move, bring by degrees) poprowadzić: he ~ed the conversation round to his favourite subject naprowadził rozmowę na swój ulubiony temat.
7.
(shape, manipulate) urabiać
formować.
8.
(excite) wprawiać w: he ~ed the crowd intoa frenzy wprawił tłum w ekstazę
~ oneself into a rage wpadł w szał.vi
1.
(labour, be employed) pracować: she ~ed for 5 hours pracowała 5 godzin
to ~ ata problem pracować nad problemem
to ~ for the government pracować dla rządu
to ~ for peace walczyć o pokój
~ for a living zarabiać na życie
she ~s in oils ona maluje farbami olejnymi
to ~ with sb pracować z kimś.
2.
(operate, function) pracować
działać
funkcjonować: the brake won't ~ hamulec nie działa
my watch stopped ~ing zegarek przestał chodzić
the machine ~s by electricity ta maszyna działa na prąd.
3.
(produce desired effect) działać: the plan ~ed plan się udał
the medicine ~ed lekarstwo zadziałało
the method ~s well ta metoda się sprawdza.
4.
(exert influence): to ~ against/towards działać przeciw/w kierunku
(move gradually):

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pracować, opracowywać, działać, dawać wyniki, funkcjonować, przeprowadzać, obrabiać, mieć do czynienia, uprawiać, urabiać, wydobywać, obsługiwać, kontrolować, mieć podstawę, bazować się (na czymś), przekształcać, zamieniać, wpływać, rozprzestrzeniać, torować drogę, przepychać się, przedzierać się, poruszać, (US) obliczać
praca, działanie, zajęcie, robota, miejsce pracy, dzieło, twór, utwór, mechanizm
at ~ w/przy pracy
nice/quick ~ (pot.) ~dobra/szybka robota
make short/light ~ of sth zrobić coś szybko i łatwo
got/set sb to ~ zagonić kogoś do roboty
in/out of ~ zatrudniony/bezrobotny
~ away kontynuować
~ in/into przerabiać, przetwarzać, dołączać, dodawać, uzupełniać
~ off wyładowywać (np. złość), pozbywać się
~ on/upon pracować nad kimś, przekonywać, perswadować, mieć wpływ
~ out opracowywać, wypracowywać, rozwiązywać problem, obliczać, (z) rozumieć, próbować zrozumieć, wynosić (kosztować), przebiegać, posuwać się, przepracowywać, odpracowywać, wyeksploatować
~ itself out przemijać, kończyć się pomyślnie
~ sb over (pot.) ~bić, kopać, dosunąć komuś
~ up podniecać (się), doprowadzać do jakiegoś stanu, wywoływać, wzrastać, przechodzić (w inny stan), dopracowywać, wypracowywać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

roboczy

praca (w fizyce)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1 praca
2. dzieło
3. produkt, wytwórwork contract umowa o dziełowork force siła roboczawork law prawo pracywork regulations ustawy pracowniczework standarization standaryzacja pracyat work w pracyauxilary work praca dodatkowabrain work praca umysłowacasual work praca dorywczacontract work praca na zlecenieextra work praca dodatkowafull-time work praca pełnoetatowahand work praca fizycznahired work praca najemnamanagerial work praca kierowniczaodd work praca pomocniczaovertime work praca w nadgodzinachpaper work praca biurowapart-time work praca w niepełnym wymiarze godzinparmanent work praca stałapiece work praca akordowaregular work praca stałareward for work wynagrodzenie za pracęright to work prawo do pracyseasonal work praca sezonowashift work praca zmianowaskilled work praca wykwalifikowanatemporary work praca tymczasowaunskilled work praca niewykwalifikowanato be at work być w pracyto be out of work być bez pracyto dismiss from work zwalniać z pracyto do piece work pracować na akordto get down to work zabierać się do pracyto leave from work zwalniać się z pracyto resign from work rezygnować z pracyvt
1. pracować
2. realizowaćto work full time pracować w pełnym wymiarze godzinto work hard pracować ciężkoto work on .. pracować nad…to work overtime pracować w nadgodzinachto work part time pracować w niepełnym wymiarze godzi

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. zajęcie, praca
2. przedmiot obrabiany
3. mechanizm v
1. pracować
2. obrabiać, przerabiać
3. działać
4. przesuwać się

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

praca f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s praca
dzieło, utwór
uczynek
pl ~s fabryka, warsztat
zakłady (przemysłowe)
mechanizm
at ~ czynny
przy pracy
out of ~ nieczynny
bezrobotny
to make short ~ szybko uporać się (of sth z czymś)
to set to ~ zabrać się do roboty
vt vi pracować
odrabiać
działać
wprawiać w ruch
zmuszać do pracy
~ off oderwać się
pozbyć się
~ out wypracować
okazać się
rozwiązać (np. zadanie)
zrealizować
~ over przerobić
~ up wypracować
podnosić (się)
podniecić

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

w@rkv Rozwiązywać zadanie matematyczne lub krzyżówkę Can you help me work this equation? (Pomożesz mi rozwiązać to równanie?) - Student University of Tennessee (1999) You've been sitting all day on your ass working some goddamn crossword puzzle! (Przez cały dzień siedzisz na dupie i rozwiązujesz jakąś pieprzoną krzyżówkę!) - Student University of Tennessee (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n praca
pot. robota
miejsce pracy
dzieło
badania (naukowe)
pl works - zakłady (przemysłowe)
pl the works - mechanizm
pot. wszystko, co niezbędne
uczynki
a work of art - dzieło sztuki
utwór
work permit - pozwolenie na pracę
komp. work station - stacja robocza
at work - w działaniu
w pracy
przy pracy
in work - mający pracę
out of work - nieczynny
bezrobotny
to start (finish) work on sth - zacząć (skończyć) pracę nad czymś
to be in work - mieć pracę
to be out of work - nie mieć pracy
to make short work - szybko uporać się (of sth - z czymś)
to go to work - iść do pracy
to get (set) to work - zabierać się do roboty
vi pracować
to work shifts - pracować na zmiany
mieć posadę (for sb - u kogoś)
funkcjonować
działać
odnieść skutek
the system works well - system działa sprawnie
using force won't work - użycie siły nie poskutkuje
to work on the assumption that... - wychodzić z założenia, że...
vt obsługiwać
wprawiać w ruch
uprawiać (ziemię)
zmuszać do pracy, eksploatować
pot. to work it - załatwić, żeby…
tell me how to work it to get free entry - powiedz mi jak to załatwić, żeby mieć wstęp wolny
vr: to work oneself to death - zapracować się na śmierć
to work off - wyładować (złość)
pozbyć się (nadwagi)
to work out - wypracować
opracować
rozpracować
rozwiązać (problem)
obliczyć
okazać się
udać się
ćwiczyć (fizycznie)
zrealizować
wynosić (at… - sumę)
things will work out - wszystko się ułoży
to work up - wypracować
ulepszać
rozwijać
rozbudować
wzbudzić
podniecać
to get worked up - zdenerwować się
to work loose - obluzowywać się
bryt. to work to rule - prowadzić strajk włoski
to work wonders - czynić cuda

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROBOTA

ENERGIA

ZADANIE

DZIEŁO

DZIAŁANIE

TWÓR

UTWÓR

ROBÓTKA RĘCZNA

FABRYKA CZEGOŚ

CZYNNOŚĆ

WYTWÓR

DEKORACJA

PRACOWAĆ

ROBIĆ

UDAĆ SIĘ

OBRABIAĆ

DZIAŁAĆ

ODDZIAŁYWAĆ

FUNKCJONOWAĆ (O MASZYNIE)

CHODZIĆ

SKUTKOWAĆ

REALIZOWAĆ (PLAN)

DOKONAĆ

FERMENTOWAĆ (O PIWIE)

WYKRZYWIAĆ SIĘ

ROZWIĄZAĆ (ZADANIE)

Wordnet angielsko-polski


1. (a place where work is done
"he arrived at work early today")
miejsce pracy, miejsce zatrudnienia, zakład pracy, praca, robota
synonim: workplace

2. (a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing
"it is not regarded as one of his more memorable works"
"the symphony was hailed as an ingenious work"
"he was indebted to the pioneering work of John Dewey"
"the work of an active imagination"
"erosion is the work of wind or water over time")
praca: : synonim: piece of work

3. (the total output of a writer or artist (or a substantial part of it)
"he studied the entire Wagnerian oeuvre"
"Picasso's work can be divided into periods")
konto: : synonim: oeuvre
synonim: body of work

Słownik internautów

praca
pracować

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. praca

2. dzieło

3. działalność

4. robota
roboty

5. uczynek

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

działalność
ability to work: zdolność do pracy
freedom of work: wolność pracy
to evade work: uchylać się od pracy

Słownik audio-video Montevideo

praca, zajęcie, posada
miejsce pracy
praca do wykonania [zadanie]

praca, robota, zajęcie
dzieło
zadanie, utwór
wyrób
pracować, działać, funkcjonować

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czynny

obsługiwać

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

praca

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

praca
robota
~ abroad - praca za granicą
~, agricultural - praca w rolnictwie
~ at home - praca (wykonywana) w domu
~, boring - praca nudna
~, brain - praca umysłowa
~, casual - praca dorywcza
~, dangerous - praca niebezpieczna
~, exhaustive - praca wyczerpująca
~, field - praca terenowa
~, full-time - praca na pełnym etacie
~, good - dobra praca
~, half-time - praca na pół etatu
~, killer - praca która zabija
~, light - praca lekka
~, manual - praca fizyczna
~, mental - praca umysłowa
~, monotonous - praca monotonna
~, night - praca nocna
~, office (-based) - praca biurowa
~ on a building site - praca na budowie
~, overtime - praca w nadgodzinach
~, paid - praca płatna
~, part-time - praca w niepełnym wymiarze godzin
~, precise - praca precyzyjna, praca wymagająca precyzji
~, shift (-system) - praca na zmiany, praca zmianowa, praca w systemie zmianowym
~, short-term - praca krótkoterminowa
~, summer - praca wakacyjna
~ outside normal working hours - praca poza normalnymi godzinami pracy
~, undisturbed - praca spokojna
~, unhealthy - praca niezdrowa
~, unpaid - praca nieopłacana
~, voluntary - praca w wolontariacie

Słownik religii angielsko-polski

dokonywać vt, działać vt

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dzieło; praca; robota; roboty
~ at great depth - praca na dużej głębokości
~, battle damage repair - naprawa szkód bitewnych
~, breast - sap. przedpiersie
~, buidling - roboty budowlane
~, chemical rescue - ratownictwo chemiczne
~, clean up - roboty porządkowe
~, construction - prace budowlane, roboty budowlane
~, contract - prace wynikające z (tytułu) umowy, roboty kontraktowe
~, damage repair - naprawa szkód
~, dangerous - praca niebezpieczna
~, deep water - praca na dużej głębokości
~, defence - prace na rzecz obrony
~, demolition - roboty rozbiórkowe, roboty wyburzeniowe
~, design - prace projektowe
~, detached - fort zewnętrzny, dzieło wolnostojące
~, development - prace rozwojowe
~, dirty - brudna robota
~, drawing - prace kreślarske
~, electrical - roboty elektryczne
~, engineer - prace saperskie
~, espionage - robota szpiegowska
~, excavation - roboty ziemne, wykopy ziemne
~, experimental - prace doświadczalne
~, experimental design - prace doświadczalne projektowe
~, extraction - roboty górnicze
~, field - badania terenowe, praca terenowa, prace polowe; fortyf . dzieło polowe
~, fortification - budowla fortyfikacyjna, dzieło fortyfikacyjne, roboty fortyfikacyjne
~, foundation - roboty fundamentowe
~, high altitude - praca na dużej wysokości
~, implementation - prace wdrożeniowe
~ in scattered groups - praca w rozproszeniu
~, intelligence - praca wywiadowcza
~, maintenance - przegląd, konserwacja, prace konserwacyjne, roboty konserwacyjne
~, manual - praca fizyczna
~, mental - praca myślowa, praca umysłowa
~, military - dzieło wojskowe
~, military construction - wojskowe roboty budowlane
~, ming - roboty górnicze
~, modernization - roboty modernizacyjne
~ of destruction - przen. dzieło zniszczenia
~ of mens' hands - dzieło rąk ludzkich
~ of powder gases, useful - balist. praca użyteczna gazów prochowych
~, office - praca biurowa
~ on a new weapon - prace nad nową bronią
~ on the atom bomb - praca nad bombą atomową
~, operational - praca operacyjna
~, petroleum - zakład przeróbki ropy naftowej
~, pioneer - praca pionierska
~, preliminary - prace przygotowawcze, prace wstępne
~, preparatory - prace przygotowawcze
~, professional - praca zawodowa
~, reclamation - prace rekultywacyjne
~, reconnaissance - praca zwiadowcza, zwiad
~, remedial - naprawa
~, repair - naprawa, roboty naprawcze
~, rescue - akcja ratunkowa, prace ratunkowe, ratownictwo
~, research - prace badawcze, prace naukowo badawcze
~, research and development - prace badawczo rozwojowe
~, road - roboty drogowe
~, routine - praca bieżąca
~, safe - praca bezpieczna
~, salvage - ratowanie sprzętu, prace ratownicze
~, service - prace serwisowe
~, training - praca szkoleniowa
~ under enemy fire - roboty wykonywane pod ogniem nieprzyjaciela
~, unhealthy - praca szkodliwa dla zdrowia
~, uninterrupted - nieprzerwana praca
~, useful - praca użyteczna

Słownik techniczny angielsko-polski

1. pracować, funkcjonować, działać
2. obrabiać, przerabiać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I endorsed the adoption of the resolution on the Commission Work Programme 2011.
Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2011.

statmt.org

The result of the talks proves that social dialogue can work at European level.
Wyniki rozmów dowodzą, że dialog społeczny na szczeblu europejskim jest możliwy.

statmt.org

The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Druga kwestia dotyczy kontynuacji prac w zakresie regulacji sektora finansowego.

statmt.org

However, in my opinion, this is not so clearly reflected in the work programme.
Moim jednak zdaniem nie znalazło to wyraźnego odzwierciedlenia w programie prac.

statmt.org

That was quite obvious, and that was also partly why the market could not work.
Rzecz oczywista i po części będąca przyczyną, dlaczego nie mógł zadziałać rynek.

statmt.org

When women talk about Price as a feminist role model, it's her work ethic they always invoke - and it is indeed prodigious.

www.guardian.co.uk

"Most of the people I work with are friends," he says.

www.guardian.co.uk

After college, and stints at the Mercer Kitchen and Craft, Chang knew he wanted to work as an apprentice in a Japanese noodle shop.

www.guardian.co.uk

The friend said he could work in the shop, and sleep in the shelter.

www.guardian.co.uk

JR: Jim, I hope you know how much your work has meant to me.

www.guardian.co.uk

In other words, we have a lot of work to do together.
Innymi słowy, mamy razem do wykonania wiele pracy.

The work has been going on for almost four years.
Prace te trwają już faktycznie 4 lata.

She had to work 12 hours a day, seven days a week.
Musiała pracować 12 godzin dziennie, siedem dni w tygodniu.

You can see a lot of the work they do.
Widać ogrom jej pracy.

By the way, I think you have done great work.
Nawiasem mówiąc, uważam, że wykonali państwo wspaniałą pracę.

I thank all those who have been involved in the work.
Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w te prace.

The people in the country need to do their own work.
Oni sami muszą wykonać swoją pracę.

Everyone needs to work together, and to do so quickly.
Wszyscy musimy współpracować i zrobić to szybko.

We have some very important work before us next year.
Mamy przed sobą wielkie zadania w przyszłym roku.

I am talking about women who work in the home.
Są to kobiety, które pracują w domu.

We must finally learn to work together and not against one another.
Musimy wreszcie nauczyć się pracować razem, a nie przeciwko sobie.

As I said, we have all done very good work together.
Jak już powiedziałam, wykonaliśmy wspólnie bardzo dobrą pracę.

Or you can just stay here and watch us work.
Albo możesz tutaj zostać i popatrzeć jak pracujemy.

But I have a lot of work to do tonight.
Ale mam bardzo dużo pracy, i muszę ją dziś wykonać.

But you have to give me something to work with.
Ale musisz dać mi coś w zamian.

But I did some of my best work in them.
Ale to tam stworzyłem moje najlepsze dzieła.

And what will happen to those who can not work?
A co stanie się z tymi, którzy nie mogą pracować?

I would love for you to come and work with us.
Bardzo bym chciała, aby pani dla nas pracowała. - Ja też.

Maybe half men in room have girl on way to work.
Być może połowa z nas w tym pokoju była dzisiaj z dziewczyną.

All five have not reported to work in three days.
Cała piątka od trzech dni nie przychodzi do pracy.

The development work is taking all of my attention now.
Cały mój czas zajmuje teraz praca twórcza.

I want you to work with him for a couple of hours.
Chciałbym abyś popracowała z nim przez parę godzin.

Would you like to see some more of his work?
Chciałbyś zobaczyć więcej jego prac?

I just wanted to work on someone who really needed my help.
Chciałem pracować na kimś, kto na prawdę potrzebuje mojej pomocy.

I just wanted to see if you had any work for me.
Chciałem tylko zapytać, czy macie jakąś robotę dla mnie?

Something could happen to me on my way home from work.
Coś mi się może stać w drodze do domu.

What do we have to work with to get home?
Co musimy zrobić żeby dolecieć do domu?

Sometimes things don't always work out the way you want.
Czasami myślenie nie zawsze działa na drodze którą wybrałeś

Yeah, I sometimes come over here after work just to get away.
Czasami przychodzę tu po pracy żeby się odciąć od wszystkiego

What part of the government does he work for exactly?
Dla jakiego rządu on właściwie pracuje?

Someone will get to work the next day because of me.
Dzięki mnie ktoś następnego dnia pojedzie do pracy.

Thank you, but I really must get back to work.
Dziękuję, ale muszę wracać do pracy.

He's going to work for the first time in his life.
Idzie do pracy po raz pierwszy w swoim życiu.

How many hours did they have to work on these?
Ile mieli czasu, żeby to obrobić?

And also maybe you need people to help with your work.
I może potrzebujesz ludzi, którzy pomogą ci z twoim zadaniem? Samochody, vany.

And a chance to work with him may never come again.
I możliwość pracy z nim może się już nigdy nie powtórzyć.

We would like nothing more than to have you come work for us.
I nie chcemy niczego bardziej, Nniż tego, żebyś dla nas pracował.

And we both work very hard one day a year.
I obydwaj procujemy bardzo ciężko jeden dzień w roku.

And they continue until you go to see him at work.
I wysyłał je nadal, dopóki nie poszedłeś zobaczyć się z nim w pracy.

And you would've met two new guys on the way to work.
I wy would've spotkał dwoje nowych chłopaków po drodze dla pracy.

Looks to me like you guys got some work to do.
Jak dla mnie chłopaki, to macie trochę do roboty.

When you get through with your work, go home early.
Jak się z tym uporasz, możesz iść wcześniej do domu.

His wife told us he had to work late last night.
Jego żona powiedziała nam, że pracował wczoraj do późna.

If you need anything else for your work, let us know.
Jeśli będziecie czegoś potrzebować do swojej pracy, daj nam znać.

When I have to work late and be up early.
Kiedy musze pracować do późna i wstać rano.

When you all go to work who looks after the baby?
Kiedy wychodzicie do pracy kto się nią opiekuje?

Now we must work together to take the next step.
Kolejny krok musimy wykonać razem.

I better get to work before all the good patients are taken.
Lepiej wrócę do pracy, zanim zabiorą mi najlepszych pacjentów.

Guys, How much did you have to pay for such work?
Ludziska, ile wam muszą płacić za taką robotę?

We got special work to do here, you and me.
Mamy coś wyjątkowego do zrobienia, ty i ja.