Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) praca, funkcjonowanie, działanie;
workings - (Noun) funkcjonowanie; technika wyrobisko;

(Adjective) roboczy, pracujący;
be in (good) working order - być w dobrym stanie roboczym, pracować bez zakłóceń;
working model - ruchomy model, model działający;
working clothes - ubranie robocze;
work - (Verb) pracować; działać; funkcjonować; wykonywać; dawać efekty; obsługiwać; kształtować; dokonywać obróbki; skutkować; eksploatować;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(mine, quarry etc.) eksploatacja.
2.
(usu pl
operation) praca
funkcjonowanie: (attrib): the ~s of the human mind działanie ludzkiego umysłu
(pert to work) roboczy: ~ clothes ubranie robocze
~ conditions warunki pracy
(part of day devoted to work): ~ day dzień roboczy
~ knowledge praktyczna znajomość
~ lunch lunch w interesach/służbowy
in ~ order działający, sprawny.adj pracujący
roboczy: ~ man człowiek pracy
~ class klasa robotnicza
~ model działający model.~ cpd ~class adj robotniczy: ~class families rodziny robotnicze

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pracujący, roboczy, dot. miejsca i warunków pracy, działający, ruchomy, użytkowy
praca, działanie, obróbka, przeróbka, wybieranie (górn.), wyrobisko (górn.)
in ~ order gotowy do pracy

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. działający
2. pracujący ~ account rachunek bieżący~ capital kapitał obrotowy ~ capital loans kredyty na kapitał obrotowy ~ capital management zarządzanie kapitałem obrotowym ~ capital productivity produktywność kapitału obrotowego~ capital ratio wskaźnik bieżącej płynności ~ capital turnover rotacja kapitału obrotowego ~ papers dokumentacja rewizyjna

Słownik architektury angielsko-polski

roboczy, robotniczy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. czynny, działający
2. pracujący working account rachunek bieżący, konto bieżące working capital kapitał obrotowy working capital loans kredyty na kapitał obrotowy working capital management zarządzanie kapitałem obrotowym working capital ratio wskaźnik bieżącej płynności working capital turnover rotacja kapitału obrotowego working conditions warunki pracyworking day dzień pracyworking fund kapitał eksploatacyjny working papers dokumentacja rewizyjnaworking time in the European Union EU czas pracy w Unii Europejskiej

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

eksploatacyjny, roboczy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

czynny, działający, pracujący

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj pracujący
czynny
in ~ order w stanie używalności
~ know- ledge of English praktyczna znajomość angielskiego
s działanie
obróbka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRACUJĄCY

FIZYCZNY (O ROBOTNIKU)

ROBOTNICZY

PRACOWNICZY

CZYNNY

PRACA

ROBOTA

DZIAŁANIE

RUCH

OBRÓBKA

PRZERÓB

Wordnet angielsko-polski

(a mine or quarry that is being or has been worked)
wyrobisko, wyrobisko górnicze
synonim: workings

Słownik internautów

roboczy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

czynienie
działanie
oddziaływanie
obrabianie
adj. czynny

Słownik audio-video Montevideo

praca, robota, działanie
eksploatacja
obróbka
pracujący, czynny, funkcjonujący, działający

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pracowanie

wyrobisko

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

praca
wykonywanie pracy
~ abroad - praca za granicą
~ at home - praca ( wykonywana) w domu
~, office - praca w biurze
~ outside - praca na zewnątrz, praca w terenie
~, shift - praca zmianowa
~, team - praca zespołowa, praca w zespole
~, undisturbed - praca bez zakłóceń (zewnętrznych)
~, weekend - praca w weekendy
~ weekends and evenings - praca w weekendy i wieczorami

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

działanie; eksploatacja; przeróbka; sposób działania; fiz.,chem. obróbka; górn. wyrobisko
~, harmonious - działanie harmonijne, współpraca harmonijna
~, material - obróbka materiału
~, mechanical - obróbka mechaniczna
~ on the principle - działanie na zasadzie
~ out - wykonanie, opracowanie
~, underground - wyrobisko podziemne

Słownik techniczny angielsko-polski

1. pracujący, znajdujący się w ruchu
2. użytkowy, roboczy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

With nothing working against each other, an integrated approach can really help.
Przy braku sprzecznych interesów podejście zintegrowane może tu naprawdę pomóc.

statmt.org

It seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
Wydaje się, że sprawozdawczymi okazała względy kobietom pracującym w rolnictwie.

statmt.org

I look forward to working with Parliament as we go forward in these negotiations.
Cieszę się na myśl o współpracy z Parlamentem w miarę postępowania negocjacji.

statmt.org

That is why I consider that minimum harmonisation is the right working basis.
Dlatego uważam, że właściwą podstawą dalszych prac jest minimalna harmonizacja.

statmt.org

Speaking of which, am hoping to live blog the press conference from 11am but the wi-fi isn't working on my machine.

www.guardian.co.uk

I am now working for my region and for my country.

www.guardian.co.uk

- Yates faced hostile questioning from MPs over whether the Met had warned potential victims of phone hacking; he declined to say whether owners of 91 mobiles whose PIN numbers were found on a list held by a private detective working for the News of the World were notified.

www.guardian.co.uk

Too few are rewarded for working and saving, and it generates unequal outcomes for men and women.

www.guardian.co.uk

However, working together is the only way to move forward.
Wspólna praca jest jednak jedynym sposobem na to, by pójść do przodu.

According to these, the average working time is 48 hours per week.
Zgodnie z tymi przepisami, przeciętny czas pracy wynosi 48 godzin tygodniowo.

As I said, our current approach seems to be working.
Jak powiedziałam, nasze obecne podejście wydaje się działać.

I am looking forward to working further with you on these issues.
Oczekuję dalszej współpracy z państwem w tym zakresie.

But I'm working on the show all the time now.
Ale ja pracuję w show wszystki mój czas.

But she hasn't worked at all since working with you.
Ale ona w ogóle nie pracowała od kiedy pracowała z Panem.

What do you think I've been working on in here every day?
A jak pan myśli, nad czym pracowałem tu każdego dnia?

Now they were able to do so by working together.
Byli w stanie to zrobić pracując razem.

I want you to be happy working here, with us.
Chciałbym, żebyś się dobrze czuła pracując u nas.

I was talking to your mother about the case we're working.
Chciałbyś filiżankę kawy? Rozmawiałem z twoją mamą o sprawię nad którą pracujemy.

Sometimes these things have a way of working themselves out.
Czasem te rzeczy rozwiązują się same.

He was Why would the be working with my father?
Dlaczego pracowało z moim ojcem?

He was working against you, and now I know why.
Działał przeciwko tobie, teraz wiem, dIaczego.

Why you only working out on one side of your body?
Hej, Reggie, co z tobą? Czemu pracujesz tylko nad jedną stroną ciała?

And he gave me a reason to keep working hard.
I dał mi powód, by wciąż cięzko pracować.

And you were involved in a case I was working on.
I to zamieszaną w sprawę, nad którą pracowałem.

How well do you know these people you're working with?
Jak dobrze znasz ludzi, z którymi pracujesz?

Not yet, but he will when our men get through working him over.
Jeszcze nie, ale powie, gdy nasi ludzie zajmą się nim.

Do you know why your mother is working in America?
Już wiesz dlaczego twoja mama pracuje w Ameryce?

We wouldn't have a country without working men and women!
Kraj przestałby istnieć, gdyby nie pracujące kobiety i mężczyźni!

Who knows, one day we might even have a woman working here.
Kto wie, może pewnego dnia będzie tu pracować kobieta.

I look forward to working with you in the future.
Liczę na współpracę z panem w przyszłości.

Can you tell us about the case she was working on?
Możesz nam opowiedzieć o sprawie, nad którą pracowała?

Maybe I'm just not working up to my full potential.
Może po prostu nie daję z siebie wszystkiego?

I do not want you working for us any more.
Nie będziesz już dla nas pracował.

He doesn't need to know where our people are working.
Nie musi wiedzieć, gdzie pracują nasi ludzie.

Well, I think our new system is working out great.
No więc, nasz nowy system się sprawdza.

We're both working for the people but in different ways.
Obaj pracujemy dla ludzi tylko inaczej.

Let me tell you something about working in the nick, all right?
Powiem ci coś o pracy w pudle, dobra?

Working at the department was a little too much for me.
Praca w wydziale była dla mnie zbyt wyczerpująca.

They should be working on the next plan of action.
Pracują nad ich następnym planem.

Two years working together, and I know nothing about you.
Pracujemy ze sobą dwa lata, a ja nic o tobie nie wiem.

You are always working so late more than anyone else.
pracujesz jak zwykle do późna. więcej niż ktokolwiek.

I'm working so hard to get us out of here.
Pracuję ciężko żeby nas z tego wyciągnąć.

I thought you two had a very close working relationship.
Sądziłem, że macie ze sobą bliskie stosunki w pracy.

Sort of lost interest when I started working for them.
Straciłem zainteresowanie gdy zacząłem dla nich pracować.

Great, i look forward to coming back and working with you.
To dobrze, nie mogę się doczekać powrotu do współpracy z tobą.

Need to find out who he has working for him.
Trzeba się dowiedzieć, dla kogo pracuję.

Want to hear about the case we're working on now?
usłyuszeć o sprawie nad która teraz pracujemy?

I know how to talk her into working for us.
Wiem, jak z nią rozmawiać, by współpracowała z nami.

But I was from the west, working in the east.
Ale ja byłem z zachodu i pracowałem na wschodzie.

All my life I've been working to be the best.
Całe życie pracuję by być najlepszym

I've been working all day and I could use some air.
Cały dzień pracuję, przyda mi się trochę świeżego powietrza.

Can anyone tell me why we are working in the police?
Czy ktoś może mi powiedzieć,dlaczego pracujemy w policji?

Why didn't you give me a book when I started working here?
Dlaczego mi nie dałaś książki jak zaczynałem tu pracę?

I've been working on a way for us to be together.
Gdy się stąd wydostanę, będę pracował nad tym, byśmy byli razem.

The summer before high school, he was working for my father.
Latem, nim poszłam do liceum, pracował dla mojego ojca.

Keep working with him, and my kind will turn on you.
Pracuj z nim nadal, a mój gatunek obróci się przeciwko tobie.

Right, and working well together means looking out for each other.
Właśnie, a dobre pracowanie razem znaczy uważanie na siebie nawzajem.

Looks like the only thing working around here is me.
Wygląda na to, że jedyną, działającą tu rzeczą jestem ja.