Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) świat;
not for the world - za nic w świecie, za żadne skarby świata;
plant world - świat roślin;
new world - nowy świat;
in this world - na tym świecie;
world of art - świat sztuki;
be worlds apart - bardzo różnić się;
outside world - (Noun) świat zewnętrzny;
animal world - świat zwierząt;
world at large - cały świat;
english-speaking world - świat anglojęzyczny;
in the world - na świecie;
third world - finanse Trzeci Świat; kraje rozwijające się;
the world is your oyster. - Świat stoi przed tobą otworem.;
see the world - zobaczyć świat;
out of this world - nieziemski, wspaniały, fantastyczny;
over the world - na całym świecie;
think the world of sb - podziwiać kogoś, uwielbiać kogoś;
not for all the world - za nic w świecie;
be all the world to sb - być dla kogoś całym światem;
world of sth - mnóstwo, masa, wiele;
give the world to know - oddać wszystko, aby wiedzieć;
not of this world - nie z tego świata;
world of difference - ogromna różnica;
leave this world - odejść z tego świata;
come into the world - przyjść na świat;
world without end - na zawsze, na wieki wieków;
dead to the world - umarły dla świata;
world wide web - (Noun) informatyka WWW, światowa sieć internetowa, sieć Web; Internet;
scientific world - świat nauki;
ancient world - starożytny świat;
world affairs - sprawy ogólnoświatowe;
world peace - światowy pokój;
journey round the world - podróż dookoła świata;
next world - tamten świat;
come up in the world - osiągać sukces;
business world - świat biznesu;
world of nature - natura, przyroda;
next world - tamten świat;
come up in the world - osiągać sukces;
business world - świat biznesu;
world of nature - natura, przyroda;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(universe, system) świat: the ancient ~ starożytny świat
new ~nowy świat
to come into the
~przyjść na świat
(give birth to
deliver): to bring into the ~wydawać na świat
(colloq, stupendous): out of this ~nieziemski
not of this ~nie z tego świata
in this ~na tym świecie
the next ~tamten świat (po śmierci)
dead to the ~umarły dla świata
I felt on the top of the ~byłem w siódmym niebie/zachwycony.
2.
(intensive and other fig uses) do licha!: how in the ~ did you know? jak u licha się dowiedziałeś?
what in the ~ has happened? co się u licha stało?
why in the ~ didn't you tell me? dlaczegou licha mi nie powiedziałeś?
(indicating importance): she's all the ~ to me ona jest dla mnie całym światem
the boss thinks the ~ of him szef ma o nim bardzo wysokie mniemanie
I would give the ~ to know oddał bym wszystko, żeby wiedzieć.
3.
(infinite amount or extent) masa
mnóstwo: ~ of difference ogromna różnica
it will do him a ~ of good to mu dobrze zrobi.
4.
(geog
the earth's countries and peoples) świat
kula ziemska: a journey round the ~ podróż dookoła świata
the ~'s his oyster świat stoi przed nim otworem
his ~ is a very narrow one ma bardzo ograniczone poglądy
the whole (or all the) ~ knows wszyscy wiedzą o tym
(all) over the ~ na całym świecie
the Old/New W~ Stary/Nowy Świat
the English-speaking ~świat anglojęzyczny
the Third ~ kraje Trzeciego Świata
~ affairs sprawy ogólnoświatowe
~ power mocarstwo światowe
~ record rekord świata
~ war wojna światowa.
5.
(human affairs
active life) świat: a man of the ~ człowiek światowy
to come up in the ~ osiągać sukces.
6.
(sphere
domain) sfera: the ~ of nature natura, przyroda
the scientific ~ świat nauki
the animal ~ świat zwierząt
the ~ of art świat sztuki.~ cpd ~-famous adj światowej sławy
~wide adj ogólnoświatowy
adv na całym świecie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

świat, ziemia, kula ziemska, otoczenie, sposób życia
światowy
citizen of the ~ obywatel świata, kosmopolita
make a noise in the ~ stać się sławnym
not for (all) the ~ (pot.) ~za żadne skarby
be all the ~ to sb być dla kogoś całym światem
be/feel on top of the ~ być podnieconym (z powodu sukcesu)
a ~ of sth mnóstwo, masa, wiele
think the ~ of sb podziwiać kogoś, uwielbiać kogoś
in the ~ na świecie
bring into the ~ urodzić, powić
be ~s apart bardzo różnić się
out of this ~ (pot.) ~wspaniały, fantastyczny
there is a ~ of difference between jest ogromna różnica pomiędzy
~ over wszędzie, na całym świecie

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

świat World Bank Bank Åšwiatowy World Bank Group Grupa Banku Åšwiatowego ~ money pieniądz światowy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n świat World Bank Bank Åšwiatowy World Bank Group Grupa Banku Åšwiatowego World Custom Organization (WCO) Rada Współpracy CelnejWorld Intellectual Property Organization (WIPO) Åšwiatowa Organizacja Własności Intelektualnej World Trade Organization (WTO) Åšwiatowa Organizacja Handlu

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s świat
ziemia, kula ziemska
sfery (naukowe itp.)
mnóstwo
the next ~, the ~ to come tamten świat
a ~ of trouble cała masa kłopotów
not for all the ~ za nic w świecie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZIEMIA

KULA ZIEMSKA

SFERY

MASA

Wordnet angielsko-polski


1. (everything that exists anywhere
"they study the evolution of the universe"
"the biggest tree in existence")
kosmos, wszechświat, makrokosmos, uniwersum, świat, makroświat
synonim: universe
synonim: existence
synonim: creation
synonim: cosmos
synonim: macrocosm

2. (the 3rd planet from the sun
the planet we live on
"the Earth moves around the sun"
"he sailed around the world")
Ziemia, kula ziemska, niebieska planeta, świat, trzecia planeta od Słońca, glob, padół, błękitna planeta: : synonim: Earth
synonim: earth
synonim: globe

3. (all of the living human inhabitants of the earth
"all the world loves a lover"
"she always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women")
ludzkość, ród ludzki, ród człowieczy, plemię Adamowe: : synonim: human race
synonim: humanity
synonim: humankind
synonim: human beings
synonim: humans
synonim: mankind
synonim: man

Słownik internautów

świat
światowy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

wiat
citizen of the world: obywatel świata
world of crime: świat przestępczy

Słownik audio-video Montevideo

świat

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

światowy

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

świat
~, business - świat biznesu
~, career - świat kariery

Słownik religii angielsko-polski

świat m

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

świat
~, ancient - świat starożytny
~, bipolar - polit. świat dwubiegunowy
~, business - świat biznesu
~, civilized - świat cywilizowany
~, Communist - świat komunistyczny
~, divided - świat podzielony
~, free - polit. świat wolny
~, military-technological - świat techniki wojskowej
~, modern - świat współczesny
~, Mohammedan - świat muzułmański
~, naval - przen. świat marynarki wojennej
~, outside - świat zewnętrzny
~, partitioned - świat podzielony
~, peaceful - świat pokojowy
~, post Cold War - polit. świat pozimnowojenny
~, post war - świat powojenny
~, pre war - świat przedwojenny
~, war threatened - świat zagrożony wojną
~, war tormented - świat umęczony wojną

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(DA) Mr President, everywhere in the world, streams of refugees are on the move.
(DA) Panie Przewodniczący! Wszędzie na świecie przepływają strumienie uchodźców.

statmt.org

Very quickly concrete blocks became the most-used construction unit in the world.
Bardzo szybko betonowe pustaki stały się najpopularniejszym budulcem na świecie.

TED

The World Trade Organisation (WTO) Ministerial conference is held in Doha, Qatar.
Ministerialna konferencja Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Dausze w Katarze.

europa.eu

East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.

TED

And they're not necessarily, you know, great ways of looking at the entire world.
A oni, no wiecie, niekoniecznie mają najlepszy ogląd sytuacji na całym świecie.

TED

Humble had hit on the fact that so many people who travel to the developing world want to do, or rather bring, the right thing but are hamstrung by their lack of local knowledge and wary of dumping unwanted gifts on communities.

www.guardian.co.uk

She decided to develop a website that would replace the doubt with certainty and provide a stream of helpful resources to grassroots projects across the world.

www.guardian.co.uk

"In a world Cup there are no easy games, the pressure is never going to be low but it's not a big problem," he said.

www.guardian.co.uk

" That quote - the world Cup bit apart - could have come from any press conference I've ever attended.

www.guardian.co.uk

The world has been blessed with phenomenal sprinters, but nobody can hold a light to Bolt.

www.guardian.co.uk

In 2002 he became the youngest gold medallist at the junior world championships, winning the 200m.

www.guardian.co.uk

By contrast, the IMF reckons the world economy is recovering faster than expected, although it warned that Europe's debt troubles posed a big risk.

www.guardian.co.uk

So, you do not always get the best service in the world.
A zatem nie zawsze otrzymujemy najlepsze usługi na świecie.

Once again, we must lead by example at world level.
Po raz kolejny musimy dać przykład na szczeblu globalnym.

We must make our position very clear to the rest of the world.
Musimy przedstawić czytelnie nasze stanowisko reszcie świata.

You want to record data on everyone in the world!
Chcecie zebrać dane o każdym człowieku na świecie!

I had to cut myself off from the world of further research.
Musiałam odizolować się od świata dalszych badań.

However, third world countries are in need of more than just money.
Jednak kraje te potrzebują czegoś więcej niż pomoc finansowa.

History is on the move in much of the world.
W większości miejsc na świecie pisze się historia.

But the world around me didn't see what I saw.
Ale cały świat naokoło mnie nie widział tego co ja widziałem.

And yet our job is the best in the world!
Ale i tak mamy najpiękniejszy zawód świata.

But you need to go out in the world, do something.
Ale musisz pójść w świat, zrobić coś.

But then the best thing in the world happened to me.
Ale potem spotkała mnie najlepsza rzecz na świecie.

But the world goes one way and we go another.
Ale świat idzie w jedną stronę, a my w drugą.

But now, men hold the power to control the world.
Ale teraz ludzie władają mocą, pozwalającą kontrolować świat.

But most of us have been in the real world a long time.
Ale większość z nas była od dawna w prawdziwym świecie.

And when I'm through the whole world know my name.
A kiedy skończę, cały świat będzie znał moje imię.

And then time here, from 1858 I start the world.
A na tej osi czas, od 1858 Zaczynam świat.

Now let's go on the air and take over the world.
A teraz, wchodzimy na wizję i przejmujemy kotrolę nad światem.

I will love him until the end of the world.
Będę go kochać do końca świata.

I will be with you even to the end of the world.
Będę z wami nawet do końca świata.

God has all the time in the world for you.
Bóg ma dla was zawsze czas.

And she was like a whole new world for him.
Była dla niego całym światem.

I want the world to know what they really are.
Chcę, by świat dowiedział się czym naprawdę są.

I just want to make the world a better place.
Chcę zmienić świat w lepsze miejsce.

I would like to know what is at the center of your world.
Chciałabym wiedzieć co jest w centrum twojego świata.

I tried to be someone different, but the world wouldn't let me.
Chciałem być kimś innym, ale świat nie pozwoliłby mi na to.

They all talking about God's plan for a free world without color.
Ciągle pieprzą o Bożym planie wolnego świata bez kolorowych.

What in the world can he want with all those?
Co do diabła on chce z nimi zrobić?

I kept thinking, what if the world really does end?
Co jeśli świat naprawdę zmierza ku końcowi?

Maybe something trying to force its way into our world.
Co to było, do cholery?! Może coś próbuje wedrzeć się do naszego świata.

Why aren't all the women in the world like you?
czemu wszystkie kobiety na świecie nie są takie jak Ty?

I feel like the whole world is coming down on me.
Czuję się tak, jakby cały świat się na mnie walił.

We felt like being in the center of the world.
Czulismy się jakbyśmy byli w centrum świata.

Do you think the world is coming to an end?
Czy ty myślisz, że świat zmierza ku końcowi

Does everybody in the whole world know more than me?
Czy wszyscy wiedzą więcej niż ja?

We will give the world something to believe in again.
Damy światu coś w co będą znowu mogli wierzyć.

Take a good look, world, any of these could be coming for you!
Dobrze się przyjrzyj, świecie, jeden z nich może do was zawitać!

A girl in my world who'll not give me her heart.
Dziewczyna z mojego świata, która nie da mi swojego serca.

And I want to tell the world what he did.
I powiedzieć światu, co on zrobił.

How in the world did you get him to move out?
Jak udało wam się go namówić na przeprowadzkę?

You're the least likely person in the world for me.
Jesteś dla mnie chyba najmniej właściwą osobą na świecie.

You're just the best little boy in the whole world.
Jesteś najfajniejszym małym chłopcem na całym świecie.

You're the last person in the world I expected to show up.
Jesteś ostatnią osobą na świecie, której bym się spodziewał.

The year is 1828, and we are building a new world.
Jest rok 1828 i budujemy nowy świat.

If the whole world saw me, all would be lost.
Jeżeli cały świat by mnie zobaczył, wszystko byłoby stracone.

Every mother wants to give her child the world, but not everyone can.
Każda matka chce przychylić nieba swojemu dziecku, lecz nie każda może.

The eyes of the world are upon us every day.
Każdego dnia świat na nas patrzy

We each go to a world where we've never been.
Każde z nas idzie do świata, w którym nigdy jeszcze nie był.

Everybody in the whole world will know who he is.
Każdy na ziemi będzie wiedział kim jest.

Who told you we come into the world to be happy?
Kto ci powiedział, że przychodzisz na ten świat, żeby być szczęśliwym?

People who don't believe in anything but the end of the world.
Ludzie co nie wierzą w nic poza końcem świata.