Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) czcić, okazywać cześć, wielbić;

(Noun) religia kult, modlitwa, nabożeństwo;
act of worship - nabożeństwo, akt kultu;
hours of worship - godziny nabożeństw;
house of worship - dom modlitwy, świątynia; religia dom Boży;
house of worship - dom modlitwy, świątynia; religia dom Boży;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(relig) wyznanie religijne
kult
freedom of ~ wolność wyznania
place of ~ miejsce kultu.
2.
(of a person, etc.) uszanowanie: Your W~Wysoki Sądzie!vt/vi wyznawać
czcić

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

czcić, okazywać cześć, wielbić, uwielbiać, adorować
cześć, uwielbienie, kult

(Your/His) Wysoki Sądzie, Szanowny Panie (do burmistrza)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

praktyki religijne

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'w¨: SIpn (Tytuł należny burmistrzom i sędziom) Szanowny; czcigodny; przezacny Good morning, Your Worship! (Dzień dobry, panie burmistrzu!) - Student University of Leeds (1999)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kult, oddawanie czci
nabożeństwo
vt czcić, wielbić
vi być na nabożeństwie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n cześć
uwielbienie
nabożeństwo
bryt. Your Worship - Wysoki Sądzie
Panie Burmistrzu
freedom of worship - wolność wyznania
hours of worship - godziny nabożeństw
vt czcić, wielbić
uwielbiać
vi być na nabożeństwie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZACUNEK

UWIELBIENIE

CZEŚĆ

WYZNANIE WIARY

KULT

WIELBIĆ

UWIELBIAĆ

CZCIĆ

ADOROWAĆ

UCZĘSZCZAĆ (DO KOŚCIOŁA)

ODPRAWIAĆ PRAKTYKI RELIGIJNE

Wordnet angielsko-polski


1. (a feeling of profound love and admiration)
uwielbienie, adoracja
synonim: adoration

2. (the activity of worshipping)
kult: :

Słownik internautów

czcić
czczenie, kult

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. kult
cześć
oddawanie czci

2. cześć boska
uwielbienie

3. relig. nabożeństwo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nabożeństwo

ubóstwiać

Słownik religii angielsko-polski

kult m

czcić vt

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

rel. kult
~, army - kult wojska
~, emperor - kult cesarza
~, leader's - kult wodza
~ of Stalin - kult Stalina

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ascribe unto Jehovah the glory due unto his name; Worship Jehovah in holy array.
Oddawajcie Panu chwałę imienia jego; kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości.

Jesus Army

All the earth shall worship thee, And shall sing unto thee; They shall sing to thy name.
Wszystkać się ziemia kłaniać, i śpiewać ci będzie; psalm śpiewać będzie imieniowi twemu.

Jesus Army

Oh come, let us worship and bow down; Let us kneel before Jehovah our Maker:
Pójdźcie, kłaniajmy się, a upadajmy przed nim; klękajmy przed Panem, stworzycielem naszym.

Jesus Army

Oh worship Jehovah in holy array: Tremble before him, all the earth.
Kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości; niech się lęka oblicza jego wszystka ziemia.

Jesus Army

What evidence is there of his crime: 20 bibles and 10 worship tapes?
Dowody jego przestępstwa to dwadzieścia biblii i dziesięć taśm z wyznaniem wiary.

statmt.org

You might think it's difficult to have a spiritual experience with so many people around but the concept of the hajj is that you're here to worship your creator.

www.guardian.co.uk

Christians worship in private homes and there are bans on religious articles including Bibles, crucifixes, statues, carvings and items bearing religious symbols.

www.guardian.co.uk

He was a leading light in the Pentecostal church at which his father was the pastor, travelling the world as a teenager to lead worship for large congregations.

www.guardian.co.uk

Christians worship in private homes and there are bans on religious articles including Bibles, crucifixes, statues, carvings and items bearing religious symbols.

www.guardian.co.uk

All men need something greater than themselves to look up to and worship.
Ludzie pragną czcić i podziwiać coś potężniejszego od siebie.

I don't have a place to meet or to worship.
Nie mam miejsca by się spotykać czy odprawiać nabożeństwa.

If you would worship death then do so at his side.
Skoro chcesz czcić Śmierć, czyń to stojąc u jego boku!

But we worship the high hospital on a hill. Right?
Ale czcimy wielki szpital na wzgórzu. Zgadza się?

Why be a god if there's no one to worship you?
Po co być bogiem, którego nikt nie wielbi?

The first guy that gets to see these is going to worship me.
Pierwszy facet, który to zobaczy będzie mnie ubóstwiał.

We'd better always be ready to make God welcome in our house of worship.
Przygotujmy się by przywitać Boga w naszym domu uwielbienia.

But we could find a way to worship more like the ancient.
Ale moze znajdziemy sposób, by oddawac Bogu czesc jak starozytni. Z radoscia.

He has a good mind for warfare, his men worship him.
Ma smykałkę do wojaczki, a jego ludzie go ubóstwiają.

You're more authentic than all these people who worship you.
Jesteś prawdziwsza od tych, którzy cię uwielbiają.

Perhaps you would prefer to stay here and worship your own God.
Może wolałbyś zostać tutaj i czcić własnego Boga.

She spends the entire day in the worship of God.
Przez całe dnie oddaje się Bogu.

I do not judge people for the gods they worship.
Nie oceniam ludzi po ich bogach.

It's a place where people come to worship the gods.
Ludzie przychodzą tu oddawać cześć bogom.

He commanded that we worship no other god but him.
Rozkazał nam, abyśmy nie czcili innych bogów poza nim.

Even in dark ages, the worship of natural substances was quite common.
W średniowieczu dość powszechne było czczenie substancji naturalnych.

I worship Ellie even when she is a little distant.
Uwielbiam Ellie nawet gdy jest troche oschla

She used to be my wife. Now I have to worship her.
Była moją żoną, a teraz muszę ją wielbić.

You want to worship God in your own way.
Chcesz czcić Boga na swój sposób.

Them people worship a fat man seated on his ass.
Ci ludzie czczą siedzącego na dupie grubasa.

They worship him because he liberated them from the evil god.
Nie, bo wyzwolił ich spod władzy złego boga.

Maybe the ancient Egyptians were right to worship the sun.
Może starożytni Egipcjanie mieli rację czcząc Słońce.

They've actually had a church where they worship me.
Oni mieliby kościół gdzie oddasz mi pokłon.

And they worship the one who miracles, whoever it is.
I czczą tego, kto je czyni, kimkolwik jest.

I have a message for you from the one you worship.
Mam dla ciebie wiadomość. Od tego kogo czcisz, który mówi przeze mnie do ciebie.

So the people worship your father because he's lived so long?
Więc ludzie czczą twojego ojca z powodu jego wieku?

Worship isn't exactly the word we're looking for here.
Wielbienie nie jest dokładnie słowem, którego tu szukamy.

Especially the basic right to worship God in peace.
Zwłaszcza podstawowe prawo do adoracji Boga w spokoju.

So what if we're a culture of youth worship?
Tak a jeśli jesteśmy kultura młodości modlą się?

Before you echo Amen in your home or place of worship, think and remember.
Zanim wypowiesz Amen w swoim domu lub miejscu kultu, zastanów się i zapamiętaj.

The only reason we worship any of them is because we fear worse.
Jedynym powodem dla którego czcimy ich jest strach przed najgorszym.

Anything that goes unnamed is usually an object of deep worship or great fear.
To, co jest nienazwane zazwyczaj, bywa obiektem głębokiej czci lub wielkiego strachu.

You saw Ray at the cemetery because he needs a sacred place to worship.
Widziałaś Raya na cmentarzu, ponieważ on potrzebuje tajemnego miejsca do obrzędów.

For centuries they've met to read from the book and worship Lucifer.
Przez kilka stuleci czytali księgę i czcili Księcia Ciemności.

Psychological block he's had since childhood, based on hero worship.
Psychiczny blok jeszcze z czasów dzieciństwa, oparty na czci dla bohatera.

Now if you don't mind, and with all due worship,
Teraz, jeśli to nie przeszkadza, oraz z zachowaniem należytej czci,

But in our society, we treat marriage as worship.
Ale w naszym społeczeństwie, małżeństwo traktowane jest poważnie.

If it was me, I'd worship at your feet.
Jeśli to byłbym ja, całowałbym twoje stopy.

When you hear what happened, you'il bow down and worship me like a god.
Kiedy usłyszysz co się stało, padniesz na kolana i będziesz mnie czcił jak Boga.

Come to me, now. Tonight, let me worship you in my arms.
Teraz, pozwól mi wielbić cię w moich ramionach...!

It will all proceed. If you see how you worship.
To minie, gdy zobaczą jak król cię uwielbia.

What evidence is there of his crime: 20 bibles and 10 worship tapes?
Dowody jego przestępstwa to dwadzieścia biblii i dziesięć taśm z wyznaniem wiary.

I'm even willing to worship this man, but will my son-in-law come back?
Mogę go nawet czcić jak Boga, ale czy będzie w stanie zwrócić mi zięcia?

Too many of us now tend to worship self-indulgence and consumption.
Zbyt wielu z nas koncentruje się na sobie oraz na konsumpcji.

You want a hero to worship, Im right here, baby.
Chcesz bohatera do wielbienia, Jestem tutaj, dziecinko.

Y'all are invited to stop on by and worship before batting practice.
Jesteście wszyscy zaproszeni na wielbienie Pana i praktykowanie wiary.

We're not with him. We just came to worship you. Very brave.
Nie jesteśmy z nim W zasadzie, to przybyliśmy pana wielbić.

The precursor to many, uh, religious beliefs is sun worship.
Prekursorem wielu religijnych wierzeń jest kult Słońca.

It's not as fancy as this but still, a place of worship.
Co prawda nie jest tak szykowny jak ten, ale wciąż to miejsce kultu.

I will worship at thy temple, in fear of Thee.
I będę w Twej świątyni oddawał pokłon ze strachu przed Nim!