Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) osoba godna szacunku, szanowana postać;

(Adjective) szlachetny, godny, zasługujący na uwagę;
worthy of the occasion - stosowny do okoliczności;
worthy of notice - godny uwagi;
be not worthy of sb - nie zasługiwać na kogoś, nie być wartym kogoś;
be not worthy of sb - nie zasługiwać na kogoś, nie być wartym kogoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(estimable
meritorious
deserving respect) szanowany
będący w poszanowaniu
~ cause szlachetny cel.
2.
(deserving) zasługujący: ~ of note zasługujący na uwagę
a cause ~ of support cel godny wsparcia.
3.
(matching up or appropriate) stosowny: ~ of the occasion stosowny do okoliczności
he is not ~ of her on nie zasługuje na nią/on nie jest jej wart

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zasługujący, wart, godny, zacny, szanowany, zasługujący na szacunek, poczciwy
powszechnie szanowana osoba

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GODNY (O CZŁOWIEKU)

PRZEZACNY

POCZCIWY

STOSOWNY

CNOTLIWY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

godny
wart

Słownik internautów

godny, zacny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. godny
wart

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zasługujacy na
worthy of punishment: zasługujący na karę

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czcigodny

godny

godzien

wart

wartościowy

zbożny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. godny; wart; zdatny
~ of attention - adj. godny uwagi
~ of imitation - adj. godny naśladowania, wart naśladowania

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is a very worthy debate and it is a shame it is being held at this late hour.
Jest to bardzo znacząca debata i szkoda, że odbywa się ona o tak późnej godzinie.

statmt.org

Is all of this worthy of Europe, of European values, principles and ideals?
Czy to wszystko odpowiada Europie, wartościom, zasadom i ideałom europejskim?

statmt.org

No government that succumbed to this despicable blackmail would be worthy of respect.
Żaden rząd, który uległ temu nikczemnemu szantażowi nie zasługuje na szacunek.

statmt.org

Indeed, I believe that the Union's foreign policy is worthy of attention.
W istocie uważam, że polityka zagraniczna Unii jest kwestią zasługującą na uwagę.

statmt.org

In this regard, relations with Russia, Ukraine, Georgia and Belarus are worthy of note.
W tym zakresie na uwagę zasługują relacje z Rosją, Ukrainą, Gruzją oraz Białorusią.

statmt.org

To make a gravy worthy of the occasion, I tried adding cranberry sauce and port, as suggested by Good Food magazine, but they overpowered the delicate flavour of the turkey.

www.guardian.co.uk

"So, yes, I wonder whether I need honour these people and pretend that they are worthy of the privileges of the First Amendment which I have in my gut the sense that they will abuse.

www.guardian.co.uk

Without fat a piece of meat is just so much stolid, worthy protein; a joyless celebration of earnest activity rather than the greater virtues of sloth and indulgence.

www.guardian.co.uk

It is certainly true that Strictly has never been just about the dancing, but it would be wrong to suggest that they were not worthy winners, or to denigrate their performances - which were absolutely outstanding.

www.guardian.co.uk

I'm not yet worthy to have you come close to me.
Nie jestem godna, byś się do mnie zbliżał.

Yeah. You seem to be the only one worthy of a final test.
Wydajesz się być jednym godnym przystąpienia do testu.

Then I'll tell you if you're worthy of being among my students.
Wtedy powiem, czy jesteś godzien być moim uczniem.

And that God will make you worthy of his hand.
I aby Bóg sprawił, że będziesz godna jego ręki.

I am not worthy, but there is no one else here.
Nie jestem tego wart, ale nikogo innego tutaj nie ma.

Whatever it took to be worthy of your last name, right?
Nie ważne co, byle by było warte twojego nazwiska, prawda?

It’s you who are not worthy to talk to me.
To ty jesteś nieodpowiedni, by ze mną rozmawiać.

I'll do whatever it takes to make myself worthy in their eyes.
Zrobię wszystko, aby stać się godną w ich oczach.

What makes you worthy of an Original like my sister?
Co sprawia, że jesteś godny takiego Pierwotnego jak moja siostra?

He was never worthy of my name or the suit.
Nigdy nie był godzien, aby nosić mój strój.

I've gone to London to make myself worthy of you.
Udałem się do Londynu, aby stać się Ciebie godnym.

The question is whether its results are worthy of this major investment.
Powstaje pytanie, czy osiągnięte rezultaty są warte tak wielkiej inwestycji.

That makes it worthy of study as a potential power source.
To oznacza, że musimy je przebadać jako potencjalne źródło energii, sir.

A boy who's finally worthy of my talent and love.
Kogoś wartego mojego talentu i miłości.

He isn't worthy to be a teacher or a principal.
On nie jest godzien, być nauczycielem lub dyrektorem.

Otherwise, we need to question whether it is still worthy of its office.
W innym razie musielibyśmy zadać sobie pytanie, czy jest warta swojego urzędu.

Am I not worthy of an answer or do you hate all men?
Nie jestem wart odpowiedzi czy nienawidzi pani mężczyzn?

It takes more than gold to make a man worthy to fight a king.
Trzeba czegoś więcej, by być godnym walki z królem.

In my country, you'd not be worthy to raise your eyes to me.
W moim kraju, nie byłabyś warta tego, żeby na mnie spojrzeć.

In all these areas, the report is worthy of support and praise.
W tych wszystkich elementach to sprawozdanie warte jest poparcia i pochwały.

Arthur is a better, and more worthy King than you ever were.
Artur jest lepszym i bardziej wartościowym królem niż ty kiedykolwiek byłeś.

What makes him think he is worthy of the princess?
Co też pozwala mu sądzić, że jest wart naszej księżniczki ?

And i have yet to find a king worthy of my sword.
I nie spotkałem króla, który wart byłby mego miecza.

He is a fine hunter and worthy of my daughter.
To dobry myśliwy i jest wart mojej córki.

He is the only one in the world worthy of carrying it.
Tylko on jeden na niego zasługuje.

I'm happy to know that the house is in such worthy and careful hands.
Jestem szczęśliwa, że dom jest w tak godnych i dbających rękach.

Would that I had an opponent worthy of his interest.
Moze miałbym przeciwnika godnego jego zainteresowania.

Fight Or do you not consider me a worthy opponent?
Walcz! Nie uważasz mnie za godnego przeciwnika?

You never assume I would do anything worthy of respect.
Nigdy nie przypuszczałaś, że mógłbym zrobić coś wartego szacunku.

However, its representative has not shown himself worthy of it today.
Jej przedstawiciel nie dowiódł jednak dzisiaj, że zasługuje na ten szacunek.

I want to leave you and your family a worthy inheritance.
Bo kiedy umrę, chcę zostawić tobie i twojej rodzinie pokaźny spadek.

I shouldn't fight you because you're not worthy of being my opponent.
Nie powinienem z tobą walczyć, ponieważ jesteś dla mnie niegodnym przeciwnikiem.

I shouldn't have come because you're not a worthy opponent.
Nie powinieneś przychodzić, bo nie byłeś dla mnie godnym przeciwnikiem.

Now I'm not saying that this boat you have built isn't worthy.
Więc nie mówię, że ta łódź, którą pan zbudował nie jest stosowna.

I've killed so many trying to find a worthy adversary.
Zabijałem setki ludzi tylko po to, aby znaleźć godnego przeciwnika.

Their sin was the same as mine and you found them worthy.
Popełnili ten sam grzech, co ja, a uznałeś, że są tego godni.

Is this her way of proving to us that she's worthy?
Czy to jest jej sposób by udowodnić nam, że wciąż jest wartościowa?

I thank you for considering me worthy of this encounter!
Dziękuję za uznanie mnie wartego tego spotkania.

None stand more worthy to hold the title of champion.
Nikt nie jest bardziej godzien tytułu mistrza.

Do you agree that this has been a worthy tribute to those who lost their lives?
Czy zgodzą się państwo, że oddaliśmy w ten sposób zasłużony hołd tym, którzy stracili życie?

We need to understand that only strong action can make Russia opt for a position worthy of a 21st century state.
Musimy zrozumieć, iż tylko zdecydowane działania mogą sprawić, że Rosja wybierze stanowisko godne państwa XXI wieku.

Only the worthy can release the sword from the stone.
Tylko godny człowiek może uwolnić miecz z kamienia.

These worthy goals were also the reason why I voted in favour.
Te szczytne cele były również powodem, dla którego głosowałam za.

But it is precisely at such moments that you start to become worthy.
Ale to właśnie w takich chwilach zaczyna się być osobą wartościową.

If we can't empty his pockets, we're not worthy to be women.
Jeśli nie opróżnimy mu kieszeni, to nie jesteśmy kobietami.

I would like to say that in several aspects, the report is worthy of support and congratulations.
Chciałbym powiedzieć, że w kilku rzeczach to sprawozdanie jest warte poparcia i gratulacji, a mianowicie, kiedy w ust.

I think she is very worthy of your love.
Myślę, że zasługuje na twoją miłość.

How could you ever be worthy of my daughter?
Więc jak możesz być godny poślubienia mojej córki?

Isn't that what every man worthy of the name aspires to?
Czyż nie do tego dąży każdy mężczyzna godny tego miana?

These are very important issues that would have been worthy of a different parliamentary format.
Są to bardzo ważne kwestie, które zasługiwałyby na inny format parlamentarny.