Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wyładowywać (się), dawać upust, mścić się;
wreak havoc (on) - siać spustoszenie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(sth on sb) wyładowywać (coś na kimś), dawać upust, odpłacać, wywierać (zemstę), brać odwet

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt, form. to wreak havoc (on…) - siać spustoszenie (wśród…)
to wreak one's revenge on sb - brać odwet na kimś

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZEMSTA: WYWIERAĆ ZEMSTĘ

POMŚCIĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

wyrządzać
wywierać

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

dawać upust (emocjom)
to wreak one's rage on sb: mścić (pastwić się) się nad kimś

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wyładowywać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We must not allow the spectre of protectionism to wreak havoc once again.
Nie możemy pozwolić, by widmo protekcjonizmu raz jeszcze zasiało spustoszenie.

statmt.org

We can see them indirectly, because black holes wreak havoc on their environment.
Widzimy je pośrednio, dzięki temu, że powodują spustoszenie w otoczeniu.

TED

These cluster munitions wreak havoc on civilians that continues long after their launch.
Użycie broni kasetowej ma katastrofalne skutki dla ludności cywilnej jeszcze długo po jej zrzuceniu.

statmt.org

Helicopters are also necessary from Russia, so that at least they cannot continue wreaking havoc in Chechnya.
Bardzo potrzebne są także helikoptery z Rosji, choćby po to, by nie mogły siać spustoszenia w Czeczenii.

statmt.org

In my dreams I fantasize of wreaking vengeance on you guys.
W snach fantazjuję żeby się na was, typy, zemścić.

TED

Firefighters called in to clear snow at Charles de Gaulle airport as freezing conditions continue to wreak havoc - UK travel chaos eases as weather relents.

www.guardian.co.uk

Overnight temperatures of -20C in parts of Scotland and -4C in London continued to wreak havoc with parts of Britain's transport network.

www.guardian.co.uk

His aim was the protection of western interests, on the pretext that Iraq had weapons of mass destruction; and this became enmeshed with George Bush's need to wreak vengeance for 9/11 on some Islamic scapegoat.

www.guardian.co.uk

This crisis will wreak long-term environmental damage.

www.guardian.co.uk

Before that crazy planet comes back to wreak havoc on my life.
Zanim, ta szalona planeta wróci, siejąc spustoszenie w moim życiu.

Powerful ideas can wreak havoc if unleashed before their time.
Potężne idee mogą siać spustoszenie, jeśli zostaną uwolnione za wcześnie.

I wreak havoc upon those who put a sack over a Turk's head!
I niosę miecz zemsty, tym którzy założyli worek na turecką głowę.

Yet the fact remains that for my fishing industry, the common fisheries policy continues to wreak havoc.
A jednak faktem jest, że wspólna polityka rybołówstwa w dalszym ciągu sieje spustoszenie w przemyśle rybołówstwa mojego kraju.

Then our chelation would wreak havoc because it picks up too much stuff.
Wtedy nasza chelacja siała spustoszenie, ponieważ zawiera zbyt dużo rzeczy.

We must not allow the spectre of protectionism to wreak havoc once again.
Nie możemy pozwolić, by widmo protekcjonizmu raz jeszcze zasiało spustoszenie.

He'll wreak havoc on our village if we let him wander free
On wywoła zamieszanie w naszej wsi Jeśli pozostanie na wolności

They can't just hop a ferry, scoot over to the mainland and wreak havoc.
Nie mogą wskoczyć na prom, zejść na stały ląd i siać spustoszenia.

These cluster munitions wreak havoc on civilians that continues long after their launch.
Użycie broni kasetowej ma katastrofalne skutki dla ludności cywilnej jeszcze długo po jej zrzuceniu.

Globalisation - normally a positive force that increases global welfare - can, unfortunately, wreak huge havoc on regional economies when large companies move location.
Globalizacja - zwykle pozytywna siła, przyczyniając się do wzrostu globalnego dobrobytu - może niestety siać ogromne spustoszenie wśród gospodarek lokalnych w przypadku, gdy wielkie przedsiębiorstwa zmieniają lokalizację.

Nowadays wars are not waged primarily with weapons, but financial crises like the current one today may wreak as much havoc as a war.
Dzisiejszych wojen nie prowadzi się przy użyciu broni, a kryzysy finansowe, takie jak obecny, mogą siać takie samo spustoszenie jak wojna.

Speak to any Argentine politician, whether from the left or the right, and they will tell you exactly what havoc international finance policy can wreak in a country!
Wystarczy porozmawiać z którymkolwiek politykiem argentyńskim, bez względu na to, czy reprezentuje on lewicę czy prawicę, a powie on dokładnie, która międzynarodowa polityka finansowa może dokonać spustoszenia w kraju!

When somebody that meticulous plans something... ...anything that goes wrong seems to wreak havoc.
Kiedy ktoś tak drobiazgowo coś planuje, zawsze coś idzie nie tak, wywołując spustoszenie.

Hindu nationalists hunted down their Christian fellow citizens, armed with clubs, axes and torches, and continued to wreak havoc for weeks on end, even in the refugee camps.
Hinduscy nacjonaliści prześladowali swych współobywateli chrześcijan, uzbrojeni w pałki, topory i pochodnie, siejąc spustoszenie przez całe tygodnie, nawet w obozach dla uchodźców.

Meanwhile, the spectre of religious intolerance casts its shadow - witness the recent events in Egypt - finding its excuse in uncertain times to play on fear and to wreak destruction.
W międzyczasie swój cień rzuca widmo nietolerancji religijnej - czego dowodem są niedawne wydarzenia w Egipcie - które w niepewnych czasach znajduje dla siebie wymówkę, by żywić się strachem i siać zniszczenie.

With a lever of a mere USD 5 000 the New York trader had succeeded in triggering a wave of speculation on oil that was to wreak havoc throughout the world economy.
Przy pomocy zaledwie 5 000 dolarów amerykańskich nowojorskiemu brokerowi udało się wywołać falę spekulacji ropą, która zasiała spustoszenie w całej gospodarce światowej.

in writing. - (PL) I voted in favour of adoption of the resolution on combating cancer as diseases of this type wreak havoc the world over, including the countries of the European Union and my home country, Poland.
na piśmie. - Głosowałem za przyjęciem rezolucji dotyczącej walki z nowotworami, gdyż choroby tego rodzaju zbierają swe okrutne żniwo na całym świecie, także w państwach UE, w tym i w Polsce.

Mr President, Commissioner, the Committee on Employment and Social Affairs has set out its priorities in the light of an alarming fact: the economic, financial and social crisis is continuing to wreak havoc, with 23 million people currently unemployed, including 5.2 million young people.
Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych określiła swoje priorytety, uwzględniając zatrważający fakt: kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny cały czas sieje spustoszenie, 23 miliony ludzi pozostaje obecnie bez pracy, w tym 5,2 miliona ludzi młodych.