Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sport zapasy;
wrestling bout - sport walka zapaśnicza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U zapasy.~ cpds ~ bout/match n walka zapaśnicza

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zapasy (sport.)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n sport zapaśnictwo, zapasy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAPAŚNICZY

ZAPAŚNICTWO

Wordnet angielsko-polski


1. (the sport of hand-to-hand struggle between unarmed contestants who try to throw each other down)
wrestling, booker
synonim: rassling
synonim: grappling

2. (the act of engaging in close hand-to-hand combat
"they had a fierce wrestle"
"we watched his grappling and wrestling with the bully")
walka wręcz: : synonim: wrestle
synonim: grapple
synonim: grappling
synonim: hand-to-hand struggle

Słownik internautów

zapasy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dosł. i przen. zmaganie się

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zmagania; zmaganie się; sp. zapasy
~, diplomatic - zmagania dyplomatyczne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Do not let the celebratory mood blind us to the problems with which the EU is currently wrestling.
Nie pozwólmy jednak, aby uroczysty nastrój święta zasłonił nam problemy, z jakimi obecnie boryka się Wspólnota.

statmt.org

Europe and the rest of the world are still wrestling with racial, sexual, cultural and national discrimination.
Europa i reszta świata nadal borykają się z dyskryminacją rasową, płciową, kulturową i narodowościową.

statmt.org

This is called mud wrestling in the rice fields.
To nazywamy błotnymi zapasami na ryżowych polach.

TED

We are currently having a kind of arm wrestling match over the financing of the budget, which is not particularly constructive.
Mamy obecnie swoistą walkę zapaśniczą w dziedzinie finansowania budżetu, co nie jest szczególnie konstruktywne.

statmt.org

And Rachel said, With mighty wrestlings have I wrestled with my sister, and have prevailed: and she called his name Naphtali.
I nazwał Bóg rozpostarcie niebem.

Jesus Army

In fact, he had been wrestling with the horror of that lost weekend in the frozen midwinter of 1963, especially the horrifying, almost macabre, detail that Plath had reassuringly burned her suicide note, which had reached Hughes prematurely, in front of him.

www.guardian.co.uk

Behind the scenes, though, he was wrestling with the nature of the show's humour.

www.guardian.co.uk

Donors had not followed through on pledges and Haiti's government was wrestling with how and whether to buy - or expropriate - land.

www.guardian.co.uk

The main issue for the scientists wrestling to control the broken oil well is whether the new containment cap will cause other leaks under the sea floor that could be even more difficult to deal with.

www.guardian.co.uk

I think someone might be into a bit of wrestling?
Myślę, że ktoś się nakręcił na trochę zapasów?

Did I ever tell you that she once asked me if wrestling was real?
Mówiłam ci jak zapytała się mnie, czy wrestling jest prawdziwy?

And he didn't drink at all during his wrestling season.
A nie pił wcale podczas trwania sezonu zapaśniczego.

I thought we were going to a bar to watch some wrestling.
Mieliśmy iść do baru obejrzeć zapasy.

As many of you know, I've been wrestling with it for days.
Wielu z was wie, że zmagam się z tym od dawna.

They don't want to see a guy wrestling with his soul.
A nie faceta, który zmaga się z własną duszą.

I don't think this kind of wrestling has a bell.
Nie sądzę, że w wrestlingu używa się gongu.

You ask any wrestling fan, they've heard about that one.
Każdy fan zapasów o tym słyszał. Półtorej miliona?

He got a job working as a trainer at a local wrestling school.
Pracuje jako trener w jednej z lokalnych szkół wrestlingu. Mam cię!

I used to love watching female championship wrestling as a boy.
Jako chłopiec uwielbiałem oglądać mistrzostwa w zapasach kobiet.

You have no idea what I go through, wrestling with this demon.
Nie masz pojęcia, przez co przechodzę. Wciąż siłuję się z tym demonem.

It's like wrestling a tiger just to get to know her.
To jak zapasy z tygrysem tylko żeby ją poznać.

But if Phil gives me the 200, it's got to be for wrestling.
Ale jeśli Phil mi da 200, to będzie na zapasy. - Owszem.

We started wrestling around and kissing, but he kept calling your name.
Zaczęliśmy się mocować i całować, ale on ciągle wypowiadał twoje imię.

The audience wants to see action, adventure, wrestling and plenty of it.
Widzowie chcą oglądać akcję, przygodę i dużo scen zapasów.

Did you continue wrestling after you left with your mother?
Kontynuowałeś zapasy po tym, jak wyjechałeś ze swoją matką?

He has played hooky from every wrestling practice this month.
Urywał się z każdego treningu w tym miesiącu.

Or a wrestling coach on his way to a match in Melbourne.
Albo trener zapasów w drodze na mecz w Melbourne.

Wrestling is a sport where you stand by yourself.
Wrestling to sport, w którym możesz liczyć tylko na siebie.

He wants it for some wrestling match on pay-per-view tonight.
Potrzebuje to na jakąś walkę zapaśniczą w płatnej telewizji.

This wrestling pitch will mean a lot to us.
Ten pomysł z wrestlingiem będzie dla nas dużo znaczył.

You were a good sport about wrestling cousin Hank in the yard.
Bardzo dobrze szlo ci w zapasach z kuzynem Hankiem.

I was hoping for a power struggle, resolved by some naked wrestling.
Miałem nadzieję na jakąś walkę o władzę, rozwiązaną przez jakieś nagie zapasy.

I thought that we had an agreement that he did it for wrestling.
Myślałam, że dogadaliśmy się, że robi to dla wrestlingu.

And what I'd like to do, instead of wrestling you...
I co bym chciał zrobić, zamiast siłowania się z Panem...

Europe and the rest of the world are still wrestling with racial, sexual, cultural and national discrimination.
Europa i reszta świata nadal borykają się z dyskryminacją rasową, płciową, kulturową i narodowościową.

I only watch to learn from Nikolas good wrestling.
Chcę się tylko nauczyć dobrego wrestlingu od Nikolasa.

Do you think wrestling is just a show?
Myślisz, że wrestling to tylko show?

You're sending us to a doctor who advertises on pro wrestling?
Wysyłasz nas do lekarza... ...który reklamuje się przez zawodowy wrestling?

I heard he got his butt kicked at wrestling.
Słyszałem, że skopali mu tyłek na zapasach.

He can still beat me in arm wrestling.
Dalej może mnie pokonać na rękę.

He said he was wrestling or something this week.
Mówił, że będzie walczył w tym tygodniu albo coś takiego

First of all, this is a wrestling picture.
Przede wszystkim to film o zapasach.

This is called mud wrestling in the rice fields.
To nazywamy błotnymi zapasami na ryżowych polach.

I gotta warn you, I'm on the wrestling team.
Ostrzegam cię, jestem w drużynie zapaśniczej.

If you succeed you awake to a strange wrestling sound.
Jeśli wam wyjdzie, obudzi was dziwny szelest.

He says he used to chew tobacco to cut weight for wrestling.
Mówi, że żuł tytoń, aby zrzucić na wadze dla wrestlingu.

Well, bring her to our next wrestling match.
Więc przyprowadź ją na nasz następny występ.

Hi. Sorry, there were these two drunk rednecks wrestling in the bathroom.
Przepraszam, ale w toalecie biło się dwóch pijanych wieśniaków.

Ladies... can we deal with this before the mud wrestling?
Moje panie... czy dogadamy się na ten temat przez zapasami w błocie?

I thought it was real, like pro wrestling.
Myślałem, że to jest prawdziwe, jak Pro Wrestling.

You'il be able to visit the Louvre, or watch female mud wrestling.
Będzie można odwiedzić Luwr lub obejrzeć zapasy kobiet.

If you weren't wrestling with this, I'd say there's something really wrong with you.
Gdybyś nie próbowała z tym walczyć, powiedziałbym, że z tobą jest naprawdę niedobrze.

Naturally you still wrestling with it, so sometimes you're still you.
Wciąż się z tym zmagasz, więc jesteś czasami sobą.

And then, the murderer gets tired of wrestling.
I wtedy... Morderca zaczyna się ze mną siłować...

There's no truer test of the human spirit... than wrestling.
Nie ma lepszego testu ludzkiego ducha niż wrestling.

Paul, there is no way that she thought that it was a wrestling magazine,
Paul, nie ma mowy, żeby ona pomyślała, że to magazyn o wrestlingu

If you wanna join the wrestling team, you have my full support.
Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu wrestlingu, masz moje poparcie.

Shirogane, do you have any experience with wrestling?
Shirogane, masz jakiekolwiek doświadczenie z zapasami?