Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) matematyka oś rzędnych;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

oś Y, oś rzędnych (mat.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

oś Y (na osi współrzędnych)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

oś y

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s mat. oś rzędnych, oś Y

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On the Y-axis is the cumulative instances of contagion, and on the X-axis is the time.
Na osi Y jest łączne wystąpienie zakażenia, i na osi X jest czas.

TED

And this is just very simple -- time is on the X-axis and the force is on the Y-axis.
To jest całkiem proste ... czas jest na osi X a siła na osi Y.

TED

So here on the Y-axis, we have the percent of the people affected, and on the X-axis, we have time.
Więc tu na osi Y, mamy procent ludzi którzy zostali dotknięci, i na osi X mamy czas.

TED

In this case, on the Y-axis, we've just got a measure of antibiotic sensitivity -- and I won't go into that.
Na osi Y mamy stopień podatności na antybiotyki... ale nie będę się w to zagłębiał.

TED

You have on the y axis some good thing: biodiversity, numbers of orca, the greenness of your country, the water supply.
Na osi rzędnych, mamy coś dobrego: bioróżnorodność, liczebność orek, zieleń we własnym kraju, zapas wody.

TED