Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Zagrzeb

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Being different is something the women of Lesbor in Zagreb, Croatia know all too well.
Bycie odmiennym jest czymś co kobiety z Zagrzabia w Chorwacji znają bardzo dobrze.

TED

That was the message I took to both Ljubljana and Zagreb in January.
Z takim przesłaniem udałem się w styczniu zarówno do Lublany jak i Zagrzebia.

statmt.org

For the leadership in Zagreb, there remains much to be done in the months before Croatia wraps up negotiations.
W najbliższych miesiącach, zanim Chorwacja zamknie negocjacje, przywódcy z Zagrzebia będą mieli jeszcze wiele do zrobienia.

statmt.org

The country report on the progress made by Croatia in 2010 indicates the determination of the government in Zagreb to meet the European Union's accession criteria.
Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2010 roku świadczy o determinacji rządu w Zagrzebiu, by spełnić kryteria przystąpienia do Unii Europejskiej.

statmt.org

I suggest that the authorities in Zagreb take advantage of Croatia's accession to the European Union in order to tackle decisively the culture of corruption and crime.
Sugeruję, by władze w Zagrzebiu skorzystały z akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej, by zdecydowanie rozprawić się z kulturą korupcji i przestępczości.

statmt.org

You were right about the mission in Zagreb.
Miałaś rację w sprawie misji w Zagrzebiu.

I want to see Zagreb take action.
Chcę, by Zagrzeb podjął działania.

She should be here prepping for Zagreb.
Powinna być tutaj i przygotowywać się do misji.

Being different is something the women of Lesbor in Zagreb,Croatia know all too well.
Bycie odmiennym jest czymś co kobiety z Zagrzabia wChorwacji znają bardzo dobrze.

Zagreb is becoming an unsecure place for living...
Zagreb stał się niebezpiecznym miejscem do życia...

The Zagreb mission preps this morning.
Mam misję w Zagrzebiu dziś rano.

That was the message I took to both Ljubljana and Zagreb in January.
Z takim przesłaniem udałem się w styczniu zarówno do Lublany jak i Zagrzebia.

For the leadership in Zagreb, there remains much to be done in the months before Croatia wraps up negotiations.
W najbliższych miesiącach, zanim Chorwacja zamknie negocjacje, przywódcy z Zagrzebia będą mieli jeszcze wiele do zrobienia.

I welcome these measures, but Zagreb needs to demonstrate convincingly that it has left behind its widespread culture of corruption and impunity.
Z zadowoleniem przyjmuję te działania, ale Zagrzeb musi pokazać w sposób przekonujący, że skończył z powszechnie panującą kulturą korupcji i bezkarności.

Well, I had an ex-girlfriend from Zagreb and she'd swear at me in Croat.
Cóż, miałem dziewczynę z Zagrzebia. Gdy była na mnie wkurzona, przeklinała po chorwacku.

Zagreb and Split are very European places, while Dubrovnik is a jewel in Europe's cultural crown.
Zagrzeb czy Split to bardzo europejskie miasta, a Dubrownik to perła w kulturalnej koronie Europy.

The country report on the progress made by Croatia in 2010 indicates the determination of the government in Zagreb to meet the European Union's accession criteria.
Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2010 roku świadczy o determinacji rządu w Zagrzebiu, by spełnić kryteria przystąpienia do Unii Europejskiej.

Zagreb, Brod, Trieste, Venice, Milan, Lausanne,
Zagrzeb, Brod, Triest, Wenecję, Mediolan, Lozannę,

I visited Zagreb in early March and found that Croatia's European vocation was strong enough to settle this problem if it was hampering the accession negotiations.
Na początku marca odbyłem wizytę w Zagrzebiu i dowiedziałem się, że europejska determinacja Chorwacji była wystarczająco silna, aby rozwiązać ten problem, przeszkadzający w negocjacjach akcesyjnych.

I suggest that the authorities in Zagreb take advantage of Croatia's accession to the European Union in order to tackle decisively the culture of corruption and crime.
Sugeruję, by władze w Zagrzebiu skorzystały z akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej, by zdecydowanie rozprawić się z kulturą korupcji i przestępczości.

We should value the fact that Zagreb has carried out numerous reforms, especially in the area of the judicial system and public administration, and also concerning the fight against corruption and organised crime.
Należy docenić fakt, że Zagrzeb przeprowadził szereg reform, zwłaszcza w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej, a także w zakresie walki z korupcją i zorganizowaną przestępczością.

The movement was launched in 2000 when the European Union, for the first time, gathered together all of these countries at the Zagreb Summit and recognised their aspiration to join the Union.
Został on zainicjowany w roku 2000, kiedy to Unia Europejska po raz pierwszy zgromadziła wszystkie te kraje na szczycie w Zagrzebiu i uznała ich aspiracje do przystąpienia do Unii.

It is very unfortunate that passports are issued in Zagreb and in Belgrade, and we should definitely try to reduce that as much as possible, but we cannot make different rules for the Bosnian people.
Bardzo niefortunne jest to, że paszporty wydawane są w Zagrzebiu i w Belgradzie, i powinniśmy zdecydowanie starać się jak najbardziej to ograniczyć, lecz nie możemy tworzyć innych zasad dla mieszkańców Bośni.

Third, I take the European Parliament's views as welcome input to the early stages of the EBRD's fourth capital resources review which we will conclude at our annual meeting in Zagreb in May 2010.
Po trzecie, opinia Parlamentu Europejskiego jest cenna na wczesnych etapach czwartego przeglądu zasobów kapitałowych EBOiR-u, który zakończymy na naszym dorocznym posiedzeniu w Zagrzebiu w maju 2010 roku.

However, when I visited Zagreb some time ago at the head of the delegation from the Committee on Foreign Affairs, I took note of the determination of the Croatian authorities to do away with those problems and achieve membership of the Union.
Jednakże kiedy jakiś czas temu przebywałem z wizytą w Zagrzebiu jako przewodniczący delegacji Komisji Spraw Zagranicznych, dostrzegłem determinację władz chorwackich, aby rozwiązać te problemy i uzyskać członkostwo w Unii.