Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) dzielić na strefy;
zone out - oklapnąć;
zoning - (Noun) podział na strefy;

(Noun) strefa, pas;
residential zone - budownictwo strefa zabudowy mieszkalnej;
special economic zone - biznes specjalna strefa gospodarcza;
climatic zone - (Noun) przyroda strefa klimatyczna;
danger zone - (Noun) strefa niebezpieczna, strefa zagrożenia;
euro-zone - (Noun) finanse strefa euro;
war zone - strefa działań wojennych;
be in the zone - grać dobrze;
economic zone - biznes strefa połowowa; strefa ekonomiczna;
development zone - biznes strefa wspierania przedsiębiorczości;
industrial zone - budownictwo strefa zabudowy przemysłowej;
buffer zone - (Noun) militarny strefa buforowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C strefa: danger ~ strefa zagrożenia
(geog) pas, strefa: torrid ~ strefa gorąca
frigid ~ strefa zimna
temperate ~s strefy umiarkowane.vt (divide into ~s) dzielić na strefy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

strefa, pas, obszar

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

strefa, obszar tariff ~ strefa cłowa

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. strefa
2. rejonbonded zone strefa portowa wolnocłowaborder zone strefa granicznadollar zone strefa dolarowaduty-free zone strefa wolnocłowafree-trade zone strefa wolnego handlutariff zone strefa cłowatime zone strefa czasu

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

wyznaczać strefę

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n strefa, obszar, zona

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. strefa f
2. rejon m

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

strefa f, pas m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pas, strefa
beaten ~ strefa ostrzału
bombing ~ strefa bombardowania
buffer ~ strefa buforowa
combat ~ strefa działań bojowych
communications ~ strefa łączności
demilitarized ~ (skr. DMZ) ~strefa zdemilitaryzowana
drop (ping) ~ strefa zrzutu
exclusion ~ strefa wyłączona
kill ~ strefa ostrzału
strefa działań bojowych
land-ing ~ rejon lądowania
safety ~ strefa bezpieczeństwa
skip distance ~ łączn. strefa zaniku, martwa strefa
time ~ strefa czasowa
touch-down ~ rejon przyziemienia
war ~ strefa działań wojennych
~ of attack rejon (pas) natarcia
~ of fire strefa o-gnia
~ reconnaissance rozpoznanie rejonu
~ suffix wskaźnik strefy czasowej
~ time czas strefowy
~ time system skala stref czasowych

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n strefa, zona

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PAS

ZONA

SFERA

Słownik internautów

obszar, strefa, pas, pasmo
wyznaczać strefę

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

strefa

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

roztrzepaniec, roztargniony człowiek
zapominalski

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Pasek

pasmo

region

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pas; strefa
~, acquisition - rad lok. strefa wykrywania
~, aerodrome traffic - strefa ruchu lotniskowego
~, airborne dropping - strefa zrzutu desantu
~, air defence - strefa obrony przeciwlotniczej
~, air patrol - strefa patrolowania lotniczego
~, air surface - mar. strefa wyłączona z operacji bojowych (dla ochrony okrętów podwodnych)
~, aircraft flight - strefa przelotu samolotów
~, anti submarine defence - strefa obrony przed okrętami podwodnymi
~, artillery fire - strefa ognia artyleryjskiego
~, attack - pas natarcia, strefa ataku
~, battle - strefa bitwy, pas bitwy
~, beaten - balist. elipsoida rozrzutu pocisków w płaszczyźnie poziomej
~, bombing - strefa bombardowania
~, bonded - ek. strefa wolnocłowa
~, border - strefa nadgraniczna
~, buffer - strefa buforowa
~, caution - lotn. strefa powiadamiania
~, climatic - strefa klimatyczna
~, coastal - pas wybrzeża, strefa wybrzeża
~, combat - strefa bitwy, strefa działań bojowych
~, combat deployment - strefa rozwinięcia bojowego
~, combustion - tech. strefa spalania
~, communications - strefa łączności
~, contamination - strefa skażeń
~, control - pas kontroli, strefa kontroli
~, cooling - tech. strefa chłodzenia
~, customs - ek. strefa celna
~, danger - strefa zagrożenia, strefa ostrzału
~, dangerous contamination - strefa niebezpiecznego skażenia
~, dead - strefa martwa (ostrzału, łączności)
~, death - strefa śmierci
~, defence; ~, defensive - pas obrony, strefa obrony
~, demilitarized - strefa zdemilitaryzowana
~, demolition - strefa niszczeń
~, designated - strefa wyznaczona, pas wyznaczony
~, dispersion - balist. pole rozrzutu
~, drop(ping) - spad. rejon lądowania, strefa zrzutu
~, earthquake - strefa trzęsień ziemi
~, Earth's shadow - astr. strefa cienia Ziemi
~, enemy operational - strefa operacyjna nieprzyjaciela
~, equatorial - geogr. strefa równikowa
~, exclusion - strefa zakazu wstępu
~, fighter - lotn. strefa działań myśliwców
~, fire - strefa ognia; artyl. pas ogniowy, pas ostrzału
~, fortified - strefa umocnień
~, forward combat - strefa wysunięta działań bojowych
~, fragmentation - strefa rażenia odłamkami
~, frigid - geogr. strefa zimna
~, frontal - meteo. czoło frontu
~, frontier - pas graniczny, strefa nadgraniczna
~, front line - strefa przyfrontowa, pas frontowy
~, hazard - strefa zagrożenia
~, high latitude - geogr. strefa wysokich szerokości
~, hostility - strefa działań wojennych
~, intercept - lotn. strefa przechwycenia
~, internal - strefa wewnętrzna
~, killing - strefa śmierci, strefa rażenia
~, landing - strefa lądowania
~, landing approach - lotn. strefa podchodzenia do lądowania
~, littoral - geogr. strefa brzegowa, strefa przybrzeżna
~, low latitude - geogr. strefa niskich szerokości
~, marginal - strefa brzeżna, obrzeże
~, military air traffic - strefa powietrzna wojsk lotniczych
~, military traffic surveillance and control - strefa kierowania i kontroli ruchu wojskowego
~, mine - strefa zaminowana, pas zaminowany
~, minefield - strefa pól minowych
~, missile engagement - strefa rażenia pocisków
~, missile intercept - strefa przechwycenia pocisku
~, mosaic overlap - pas nakładania się zdjęć lotniczych
~, neutral - strefa neutralna
~, no fire - artyl. rejon wolny od ostrzału
~, no flight - lotn. strefa zakazu lotów
~, nuclear free; ~, nuclear weapons free - polit. strefa bezatomowa, strefa wolna od broni jądrowej
~, nuclear killing - rejon porażenia jądrowego
~, observation - pas obserwacji, strefa obserwacji
~, obstacle - pas przeszkód, strefa przeszkód
~, occupation - strefa okupacyjna
~, occupied - strefa okupowana
~ of action - obszar działania, strefa działań, strefa działania
~ of direct hostilities - strefa bezpośrednich działań wojskowych
~, operational - strefa działania
~, overlap - strefa nakładania się; wojsk. strefa nakładania się rejonów działania systemów
~, patrolled - strefa patrolowania
~, picketing - lotn. strefa dyżurowania
~, pollution - strefa zanieczyszczenia
~, preguidance - rakiet. strefa wstępnego naprowadzania
~, probable contamination - strefa prawdopodobnego skażenia
~, prohibited - strefa zakazu wstępu
~, protected; ~, protection - strefa bezpieczeństwa
~, quiet - strefa ciszy, pas ciszy
~, radar guidance - strefa naprowadzania radiolokacyjnego
~, radiation - strefa napromienienia, strefa promieniowania
~, radiation-stricken - strefa skażenia promieniotwórczego
~, rear - rejon tyłów, strefa tyłów
~, rear air defence - strefa zaplecza obrony powietrznej
~, reconnaissance - strefa rozpoznania
~, recovery - strefa ewakuacji sprzętu
~, rocket (missile) launching - rejon startu pocisku rakietowego
~, safe; ~, safety - strefa bezpieczna, strefa bezpieczeństwa
~, sanitary - strefa sanitarna, pas sanitarny
~, separation - strefa rozdzielenia (wojsk)
~, shelf - geogr. strefa szelfu
~, silence; ~, silent - rad. strefa ciszy, pas ciszy
~, subtropical - geogr. strefa podzwrotnikowa
~, suburban - strefa podmiejska
~, surf - strefa przyboju
~, tactical - strefa taktyczna, strefa działań bojowych
~, take off - lotn. strefa startu
~, target approach - des. punkt rozpoczęcia zrzutu
~, tidal - mar. strefa pływów
~, transition - strefa przejściowa
~, trawling - mar. pas trałowania
~, tropical - geogr. strefa zwrotnikowa
~, tundra - geogr. strefa tundry
~, volcanic activity - geogr. strefa aktywności wulkanicznej
~, waiting - strefa wyczekiwania
~, war - strefa wojenna, obszar działań wojennych
~, water supply - inż.san. strefa ujęcia wody
~, weapon engagement - strefa użycia broni
~, weapon-free - polit. strefa wolna od broni

Słownik środowiska angielsko-polski

strefa f

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

strefa
~, ablation - geogr. strefa ablacji
~, aeration gleb. strefa aeracji
gleb. strefa napowietrzania
~, aerobic strefa tlenowa
~, anaerobic strefa beztlenowa
~, anoxic strefa atoksyczna, strefa beztlenowa
~, aphotic hydro. strefa afotyczna
~, azoic hydro. strefa azoiczna
~, bottom strefa denna
~, buffer strefa buforowa
~, capillary gleb. strefa kapilarna
~, climatic strefa klimatyczna
~, contaminated strefa skażona
~, dame strefa uszkodzeń
~, danger strefa zagrożenia
~, digestion strefa fermentacji
~, disphotic hydro. strefa dysfotyczna
~, environmental disaster strefa katastrofy ekologicznej
~, environmental emergency strefa nadzwyczajnego zagrożenia środowiska
~, equilibrium strefa równowagi
~, euphotic hydro. strefa eufotyczna
~, exclusion strefa zakazu wstępu
~, fault geol. strefa uskokowa
~, fermentation strefa fermentacji
~, filtration strefa filtracji
~, flood strefa powodziowa
~, flood accumulation strefa akumulacji powodziowej
~, flood erosion strefa erozji powodziowej
~, flood risk strefa zagrożenia powodziowego
~, forest piętro leśne, strefa leśna
~, forest meadow strefa leśno łąkowa
~, fracture geol. strefa spękań
~, groundwater protection strefa ochrony wód podziemnych
~, groundwater source protection strefa ochrony ujęć/źródeł wód podziemnych
~, hazard strefa zagrożenia
~, high hazard strefa wysokiego zagrożenia
~, impact strefa oddziaływania
~, industrial strefa przemysłowa
~, landscape protection strefa ochrony krajobrazu
~, leaching gleb. strefa ługowania
~, littoral strefa brzegowa (jeziora, morza), strefa przybrzeżna
litoral
~, low pressure meteo. strefa niskiego ciśnienia
~, marginal strefa brzeżna
~, Mediterranean geogr. strefa śródziemnomorska
~, mesosaprobic strefa mezosaprobowa
~, mid latitude klim. strefa umiarkowana
~, mixing hydro. strefa mieszania
~, nature protection strefa ochrony przyrody
~, nuisance strefa uciążliwości
~, oligosaprobic hydro. strefa oligosaprobowa
~, oxidation strefa utleniania
~, permafrost geogr. strefa wiecznej marzłoci
~, photic hydro. strefa fotyczna, strefa świetlna
~, phreatic hydro. strefa freatyczna, strefa nasycenia
~, pollutant impact strefa oddziaływania zanieczyszczeń
~, pollution strefa zanieczyszczenia
~, polysaprobic hydro. strefa polisaprobowa
~, precipitation strefa opadów
~, profundal strefa głębinowa (jeziora)
~, prohibited strefa zakazu wstępu
~, protected strefa chroniona
~, protective strefa ochronna
~, rain shadow strefa cienia opadowego
~, recharge hydro. strefa zasilania
~, root gleb. strefa korzeniowa
~, safe strefa bezpieczna
~, safety strefa bezpieczna
~, sanitary strefa sanitarna
~, sanitary protective strefa ochrony sanitarnej
~, saprobic hydro. strefa saprobowa
~, saturation strefa nasycenia, strefa freatyczna, strefa saturacji
~, shelf geogr. strefa szelfu
~, temperate klim. strefa umiarkowana
~, tidal strefa pływów
~, transition strefa przejściowa
~, tropical geogr. strefa zwrotnikowa
~, unsaturated strefa nienasycona
~, urban development strefa inwestycji miejskich
~, vadose gleb. strefa wadyczna (wód), strefa nienasycona
~, water protection strefa ochrony wód
~, water supply strefa ujęcia wody, strefa zaopatrzenia w wodę
~, water bearing strefa wodonośna
~, waterless strefa bezwodna
~, weathering strefa wietrzenia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And I think it supremely illustrates the premise of this Blue Zone project.
Obrazujące według mnie założenia stojące u podstaw badań nad Niebieskimi Strefami.

TED

Create a healing zone in your neighborhood and encourage others to do the same.
Wymyśl terapię dla swojej okolicy i zachęcaj innych, żeby robili tak samo.

TED

Exactly 1,200 years after its foundation, I was born in Karradat Mariam, a Shia district of Baghdad with a large Christian community, a stone's throw away from today's Green zone and a few miles south of the spot where one of Baghdad's most famous rulers was born in 786.

www.guardian.co.uk

"We are also proposing to include the dirtiest lorries and vans in the London low emission zone by early January 2012.

www.guardian.co.uk

By contrast, he says Labour leadership candidates have rushed to the comfort zone of collective bile and vitriol.

www.guardian.co.uk

I am still in the danger zone and the team at the hospital are watching me like hawks.

www.guardian.co.uk

Do you know how we can get to the red zone?
Jak możemy się dostać do czerwonej strefy?

If you find yourself in a hot zone, let me know.
Jeśli znajdziesz się w ognisku choroby, daj mi znać.

You have no idea what time zone I came from.
Nie masz pojęcia, która jest godzina tam, skąd przyjechałem.

You know how hard it is to get into the Zone these days?
Wie pan jak ciężko się dostać do Sfery w dzisiejszych czasach?

Get myself in the zone before I do a scene.
Wprowadzić się w nastrój przed zbliżającą się sceną.

We therefore need to look at whether or not a free trade zone should be set up in 2010.
Dlatego trzeba przeanalizować, czy należy ustanawiać strefę wolnego handlu w 2010 r.

I'm going to zone out at the heads of department meeting.
Idę na spotkanie szefów wszystkich działów z firmy.

Do you have any idea what happening outside the green zone?
Masz jakiekolwiek pojęcie co się dzieje poza Zieloną Strefą?

Oh, I love it when we're all in the same time zone!
Oh, uwielbiam, kiedy jesteśmy wszyscy w tej samej strefie czasowej!

Which means a few minutes before that, he will be in this 3-kilometer zone.
Co oznacza że kilka minut przed będzie w tej trzy kilometrowej strefie.

Look for me in the end zone, I'll be the guy holding the ball.
Szukaj mnie w strefie. Będę tam stał z piłką.

I'll love him even if he runs the ball into the end zone.
Będę go kochał nawet jeśli wbiegnie z piłką do strefy końcowej.

Well, maybe you need to get outside your comfort zone.
Cóż, może musisz wyjść poza strefę komfortu.

You think one of his buildings is in a dead zone?
Myślisz, że jedna z tych lokacji jest w martwej strefie?

And in between, four miles from the town, is our drop zone.
A pomiędzy, cztery mile od miasta jest nasza strefa zrzutu.

Now that would be out of my comfort zone, but no.
To byłoby poza moją strefą wygody, ale nie.

There's no one in the Zone and there can't be.
W Strefie nikogo nie ma i nikogo być nie może.

If your man is in danger, he should get himself into a safe zone.
Jeżeli pański człowiek jest w niebezpieczeństwie powinien udać się do Bezpiecznej Strefy.

I will sing it for you, but let me just get in the zone.
zaśpiewam ją dla was, ale dajcie mi tylko wejść w klimat.

Thought it was pretty funny out there in the zone?
Było dosyć zabawnie tam w strefie.

How often have you used this as a dropping zone?
Jak często używana jest ta strefa zrzutu?

Have you come to insult me in a different time zone?
Przyjechałeś obrazić mnie w innej strefie czasowej?

Oh, how does it feel to be back in the war zone after Hawaii?
Acha, jak się czujesz po powrocie z Hawajów wprost na pierwszą linię frontu?

The same must also apply to other countries in the danger zone.
To samo musi mieć również zastosowanie do innych krajów w strefie zagrożenia.

We want to continue to trade with countries in the euro zone.
Chcemy nadal handlować z krajami w strefie euro.

Now listen, currently you are all in the danger zone.
A teraz posłuchajcie, w tej chwili znajdujecie się w niebezpiecznej strefie.

There's only one small problem. It's turning into a war zone!
Jest tylko jeden problem: zamienia się w strefę wojenną!

I think this is some very deep, weird zone of don't ask.
Myślę, że to bardzo głęboka, zakręcona strefa nie pytaj.

We came down to the lobby, it was like a war zone, nobody there.
To było jak, cholera. Zeszliśmy do holu, wyglądało to jak wojna, nikogo nie było.

It's like a bloody war zone up there, and not in a good way.
To jak cholerna strefa działań wojennych w najgorszym znaczeniu tego słowa.

He's leaving his comfort zone because you convinced him to.
Jest przerażony. Przekonałeś go do opuszczenia strefy komfortu.

I'm in the zone. The hole seems to get bigger.
Kiedy jestem w strefie, dołek wydaje się robić większy.

We are gathering together in an isolation zone away from others.
Zbieramy się razem w odosobnionej strefie, z dala od innych.

Oh, this country is a war zone after another, eh!
Ten kraj jest jedną wielką wojną!

I believe what the workers in this dangerous zone are still doing today is magnificent.
Uważam, że to, co wciąż robią pracownicy w tej niebezpiecznej strefie, jest niezwykłe.

You guys took a wrong turn, this is a no homo zone.
Obraliście zły kierunek, to nie jest strefa dla homo.

Since then the Congo has been a permanent war zone.
Od tego czasu Kongo znajduje się stale w strefie wojny.

The military exclusion zone is, first and foremost, a political act.
Wojskowa strefa zamknięta to akt przede wszystkim polityczny.

Let me know if he stumbles into our kill zone.
Daj mi znać jeśli wejdzie w naszą strefę zagrożenia.

Then I'm not freelancing for you people in a war zone.
W takim razie nie będę wolnym strzelcem dla was na tej wojnie

Conditions in this glass house are near perfect for wet zone plants.
Warunki w tym szklanym domu są prawie idealnie dla roślin stref mokrych .

However, we know that there is a grey zone which leaves room for abuse.
Mamy jednak świadomość istnienia szarej strefy tworzącej pole do nadużyć.

However, we are in a combat zone, and my soldiers do recognize that fact.
Ale jesteśmy w strefie walki i moi żołnierze o tym pamiętają.

They're still in a war zone instead of with their families, Jethro.
Ciągle są na wojnie, zamiast w domu, ze swoimi rodzinami, Jethro.

The one resource wet zone plants don't need to fight for is water.
Jednym z zasobów, o które nie muszą walczyć rośliny w mokrej strefie jest woda.

There is a military exclusion zone on the Egyptian side.
Po stronie egipskiej istnieje zamknięta strefa wojskowa.

The story of plants spreads well beyond the wet zone.
Historia roślin rozprzestrzenia się daleko poza mokrą strefę.

Which is the probability that it reaches the A zone?
Jakie jest prawdopodobieństwo, że zawiera się w zbiorze A?

Tell me, is there another jungle beyond the forbidden zone?
Powiedz mi, czy jest jeszcze jakaś dżungla poza zakazaną strefą?

I can guarantee you the safety zone will be eliminated.
Zapewniam was, że strefa bezpieczna zostanie zniesiona. Zlikwidowana.