Wordnet polsko-angielski

(one of several distinct subdivisions of a text intended to separate ideas
the beginning is usually marked by a new indented line)
paragraph

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(rozdział) paragraph
(wcięcie) indentation

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C paragraph

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m paragraph

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INDENTION

INDENTATION

SECTION

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

paragraph

Słownik techniczny polsko-angielski

m indention, paragraph

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

subparagraph

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Wytyczne misji obserwacji wyborów zawierają oddzielny akapit na temat kobiet.
In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.

statmt.org

Sprawozdawca podsumował znaczenie morza dla Europy w jednym akapicie.
The rapporteur has summed up the sea's importance to Europe in just one phrase.

statmt.org

artykuł I-44 ustęp 3 akapity trzeci, czwarty i piąty Konstytucji,
Article I-44(3), third, fourth and fifth subparagraphs, of the Constitution,

EU Constitution

3 akapit drugi traktatu WE. Niestety Rada nie odpowiedziała na to pismo do aż do 23 maja 2008 r.
Regrettably, the Council did not reply to this letter until 23 May 2008.

statmt.org

In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
Wytyczne misji obserwacji wyborów zawierają oddzielny akapit na temat kobiet.

Another very relevant paragraph is paragraph G regarding the coordinated operations.
Kolejny bardzo istotny akapit to ustęp G, dotyczący skoordynowanych operacji.

I would like to highlight one paragraph in the draft Commission statement which is attached to the proposal.
Pragnę przytoczyć jeden akapit w projekcie oświadczenia Komisji załączonego do wniosku.

If it's going to be 300 pages need more than one paragraph.
Jeśli ma to być 300 stron, musi pan mieć więcej niż jeden akapit.

That is the first paragraph of the proposed resolution, and it is vital, because the policies we are implementing depend upon it.
Tak właśnie brzmi pierwszy akapit proponowanej rezolucji i jest on bardzo ważny, ponieważ od niego zależy polityka, którą realizujemy w różnych obszarach.

And this paragraph, why not move it down here.
A ten akapit, dlaczego nie przesuniesz go na dół.

Your version is quite original, but... ...there is the title and first paragraph to consider.
Twoja wersja jest dość oryginalna, ale... trzeba wziąć pod uwagę tytuł i pierwszy akapit.

Safeguards by Member States within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty (codified version) (
Gwarancje wymagane od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu (wersja ujednolicona) (

I wish that paragraph had been a little longer.
Szkoda, że ten akapit nie był trochę dłuższy.

Cut the top paragraph and paste it into page 5.
Wytnij 1 akapit i skopiuj na 5 stronę.

Anna is not you-- - Page 44, third paragraph.
Anna nie jest tobą. Strona 44, trzeci akapit.

I note the paragraph in the report referring to the option of going bilateral, should the regional approach prove difficult.
Moją uwagę przykuł akapit w sprawozdaniu mówiący o zwróceniu się w stronę podejścia dwustronnego, jeżeli regionalne okaże się zbyt trudne.

The European Parliament Committee on Legal Affairs decided to propose a change to the legal basis, so that a reference would be made to the second subparagraph of Article 300(3).
Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego postanowiła zaproponować zmianę podstawy prawnej, tak aby odniesieniem był drugi akapit art. 300 ust.

Larry, I'm looking at your campaign, page 18, paragraph 3.
Larry, patrzę do pańskiej książki, str.1 8, 3 akapit.

I found one passage in this interview puzzling, however.
Jednak jeden akapit tego wywiadu mnie zaskoczył.

Cut in on the second line, third paragraph.
Przecinają się w drugiej linijce, trzeci akapit.

We have replaced this with 'remove unjustified barriers', but, unfortunately, the old paragraph, the old indent has remained in the wording of the amendment.
Mimo że tiret zostało zastąpione przez "usuwać nieuzasadnione bariery”, wciąż w treści poprawki można znaleźć akapit zawierający pierwotne tiret.

That is why this additional paragraph has to be adopted.
Dlatego należy przyjąć przedmiotowy dodatkowy akapit.

However, when you read through a report and you agree with its contents, and then in the explanatory statement, you see a substantial paragraph which relates to yourself, you cannot ignore it.
Kiedy jednak czyta się sprawozdanie i zgadza z jego treścią, a następnie w uzasadnieniu widzi się obszerny akapit, który dotyczy adresata, nie można tego nie zauważyć.

Post paragraph by paragraph if you need to.
Publikuj akapit po akapicie, jeśli musisz.

Regrettably, the Council did not reply to this letter until 23 May 2008.
3 akapit drugi traktatu WE. Niestety Rada nie odpowiedziała na to pismo do aż do 23 maja 2008 r.

This is an important point: pursuant to Rule 18(1), second subparagraph of the Rules of Procedure, Mr Chichester will take the place of the preceding Vice-President, Mrs Koch-Mehrin, in the order of precedence.
18 ust. 1 akapit drugi Regulaminu pan Chichester zajmuje w porządku pierwszeństwa miejsce ustępującej wiceprzewodniczącej, czyli pani Koch-Mehrin.

Just give me the last paragraph.
Po prostu przeczytaj ostatni akapit.

Also section G, paragraph one.
Także akapit G, paragraf 1.

The entire paragraph in parentheses?.
Ten cały akapit w nawiasach?

of the U.S. Code, Paragraph C where it refers to section 2315.
U.S. Kod 251 6, Paragraf C i dotyczący tego akapit 231 5.

The second paragraph is no good.
Drugi akapit nie jest dobry.

I must read you one excerpt.
Muszę przeczytać ci jeden akapit.

I'm fairly clear on this first bit.
Pierwszy akapit jest dość zrozumiały.

I am grateful to see that a paragraph I drafted for the ALDE Group has survived almost unscathed into the final resolution.
Jestem wdzięczna, widząc, że akapit, który napisałam w imieniu grupy ALDE, przetrwał prawie nietknięty w ostatecznej wersji rezolucji.

Consents to the conclusion of the agreement; 2.
218 ust. 6, drugi akapit, lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0183/2010), uwzględniając art.

So, new paragraph.
Więc, nowy akapit.

Oh, I actually changed the first paragraph.
Oh, Zmieniłem pierwszy akapit.

Black Dog, When the Levee Breaks Stairway to Heaven ... A paragraph ...
Black Dog, Levee Breaks, Stairway to Heaven, i tylko jeden akapit.

Miss Porter, page two, paragraph two, it's porno, not pronto.
Panno Porter, str.2, drugi akapit: ,,porno, nie ,,pronto.

But I think this House must now insist that the Commission - and that is you - come up, before the end of the year, with a total regulation; this is the first paragraph covering all financial actors.
Ale moim zdaniem ta Izba musi teraz nalegać, by Komisja - czyli pan, panie komisarzu - przed końcem roku zaproponowała całkowitą regulację; tak wygląda pierwszy akapit sprawozdania, którego treść dotyczy wszystkich podmiotów rynku finansowego.

As I see it, the European Parliament does not have any power in this particular case, and its Rules of Procedure, paragraph 2(2) of Annex XVII of which stipulates a vote by secret ballot, are not in line with the Treaty.
Moim zdaniem Parlament Europejski nie ma żadnych uprawnień w tej konkretnej sprawie, a jego Regulamin, załącznik XVII, punkt 2 akapit drugi, który przewiduje tajne głosowanie, nie jest zgodny z traktatem.

The European Parliament and the Council would point out that, in accordance with Article 248(4)(2) of the EC Treaty, the Court of Auditors may at any time present its findings on specific problems in the form of special reports or give opinions at the request of one of the other Community institutions.
248 ust. 4 akapit drugi Traktatu WE Trybunał Obrachunkowy może w każdej chwili przedstawiać swoje uwagi, m.in. w postaci specjalnych sprawozdań, na temat szczególnych kwestii lub wydawać opinie na wniosek jednej z pozostałych instytucji Wspólnoty.

Following the negotiations, the draft protocol on Liechtenstein's accession to the Dublin agreement with Switzerland was presented.
W wyniku negocjacji przedstawiono projekt protokołu w sprawie przystąpienia Lichtensteinu do umowy Dublin ze Szwajcarią. Podstawą prawną wniosku Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie protokołu o przystąpieniu Lichtensteinu do umowy Dublin był pierwszy akapit art.