Słownik polsko-angielski

action; operation
~ błyskawiczna - lightning action, lightning operation
~ bojowa - combat action, tactical action, combat operation; engagement
~ całodobowa - around-the-clock operation
~ celowa - purposeful action
~ desperacka - desperate action
~ dyplomatyczna - diplomatic action
~ dyscyplinarna - disciplinary action
~ dywersyjna - diversionary action
~ floty - mar. fleet action
~ humanitarna - humanitarian action
~ jednostronna - unilateral action, one-sided action
~ karna - punitive action
~ lotnictwa - air action
~ ludobójcza - genocidal action
~ marynarki wojennej - naval action
~ myśliwców dla zniszczenia celów na przydzielonym obszarze - fighter sweep
~ na skrzydła (nieprzyjaciela) - flanking action
~ na tyły nieprzyjaciela - (enemy) rear action, operation against enemy rear areas
~ na wielką skalę - large-scale operation
~ natychmiastowa - immediate action
~ nieprzyjaciela - enemy action
~ nieskoordynowana - non-co-ordinated action
~ nieudana - abortive action, abortive operation
~ nocna - night action
~ obronna - defence action, defensive action
~ odwetowa - retaliatory action
~ ofensywna - offensive action
~ ofensywna, strategiczna - strategic offensive action
~ ograniczona - limited action
~ operacyjna - operational action
~ opóźniająca - delaying action
~ partyzancka - guerilla action, guerilla operation
~ pokazowa - demonstration action
~ pokojowa - peaceful action
~ połączona - combined action
~ potajemna - covert action
~ prewencyjna - preventive action
~ przeciw okrętom podwodnym - anti-submarine action
~ przeciwpowodziowa - flood control action
~ przeciwpożarowa - fire fighting
~ przesiedleńcza - resettlement operation
~ przypadkowa - random action
~ przygotowawcza - preparatory action
~ psychologiczna - psychological operation
~ ratownicza - salvage action, salvage operation
~ ratunkowa - rescue operation, rescue work, rescue efforts
~ rozproszona - scattered action
~ sabotażowa - sabotage action
~ samobójcza - suicidal action
~ samolotu bojowego - combat aircraft operation
~ serca - biol.,med. heart action
~ skoordynowana - co-ordinated action, concerted action
~ skoordynowana sił lądowych i morskich - co-ordinated action of land and naval forces
~ skuteczna - effective action
~ specjalna - special action
~ spektakularna - spectacular action
~ spóźniona - delayed action
~ strategiczna - strategic action, strategic operation
~ szybka; ~ natychmiastowa - prompt action, rapid action
~ śmiała -bold action
~ terrorystyczna - terrorist action
~ unikowa - evasive action, avoiding action
~ uzgodniona - concerted action
~ werbunkowa - recruitment, recruiting campaign, enlistment
~ wojska na rzecz ludności cywilnej - military civic action
~ wojskowa - military action
~ wspólna - joint action, common action
~ wydzielona; ~ samodzielna - detached action
~ wywiadowcza - intelligence operation
~ wywrotowa - subversive action, subversion
~ wywrotowa, zbrojna - armed subversion
~ z wykorzystaniem czynnika zaskoczenia - surprise action
~ zabezpieczająca - security action
~ zaczepna - aggressive action, offensive action
~ zaopatrzenia - supply operation
~ zbrojna - armed action
~ zdecydowana - resolute action
~ zsynchronizowana - synchronized action
~ zwalczania nadzwyczajnego zagrożenia; - emergency response

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(czynność) action, operation, campaign
(powództwo) civil action, claim, complaint, suit, lawsuit
(papier wartościowy) share, share certificate
akcja bez prawa głosu: non-voting shareakcja bezpośrednia (strajk) : direct actionakcja petytoryjna (o wydanie własności) : claim of ownershipakcja protestacyjna: industrial actionakcja przymusowa: action under constraint, action under pressureakcja socjalna: social assistanceakcja społeczna: civic enterpriseakcja strajkowa: strike actionakcja ratunkowa: life-saving actionakcja zbrojna: military actionakcja zwykła: ordinary shareakcje założycielskie: founding shares, founder's shares, management shares, deferred sharesakcje uprawniające do głosowania: voting shares, voting stock, voting share certificatesprowadzić akcję: to proceed an action

Wordnet polsko-angielski


1. (the series of events that form a plot
"his novels always have a lot of action")
action


2. (the capital raised by a corporation through the issue of shares entitling holders to an ownership interest (equity)
"he owns a controlling share of the company's stock")
stock: :

3. (any of the equal portions into which the capital stock of a corporation is divided and ownership of which is evidenced by a stock certificate
"he bought 100 shares of IBM at the market price")
share: :

4. (an offensive move in a sport or game
"they won the game with a 10-hit attack in the 9th inning")
attack: : synonim: atak
synonim: natarcie
synonim: ofensywa

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(działanie, działalność) action, campaign
(fabuła filmu/książki) plot
(papier wartościowy) share, (US) stock
~ odwetowa retaliation, reprisal
~ ogłoszeniowa advertising
~ poszukiwawczo-ratunkowa search-and-rescue operation
~ przedwyborcza hustings
~ ratunkowa rescue operation, emergency action/operation
~ reklamowa advertising
~ socjalna casework
~ wyborcza election campaign

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(papier wartościowy) share.
2.
(działalność) action
campaign.
3.
(fabuła) plot

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. stock 2. share 3. action ~a aktywna active stock ~a bez prawa głosu non-voting share ~a bez wartości nominalnej non nominal value share~a bezpieczna blue chip ~a biorąca udział w zyskach participating share ~a niedająca posiadaczowi prawa głosu non-voting share ~a o najwyższej kapitalizacji mega-cap ~a o wartości nominalnej par value share~a o wartości zaktualizowanej netto NPV share~a płatna na wezwanie share payable on calls ~a płatna przy przydziale share payable on allotment~a płatna przy zapisywaniu się na ~e share payable on application ~a płatna w chwili subskrypcji shares payable on application ~a preferencyjna preferential share~a przydzielona allotted share~a serii A A share ~a serii B B share ~a skoordynowana concerted action ~a spekulacyjna speculative share ~a subskrybowana share applied for ~a wysokiego lotu high flyer ~a wzrostowa growth share, growth stock ~a z bonem subskrypcyjnym share with share warrant ~a z prawem subskrypcji na ~ę share with share warrant ~a założycielska founder's share ~e pierwszej emisji original stocks ~e pracowników przedsiębiorstwa employee stocks ~e preferowane stocks preferred ~e uprzywilejowane zwrotne redeemable stocks~e uprzywilejowane zwykłe common preference stocks ~e " syjamskie" paired assets~e alfa alpha stocks ~e amerykańskie dollar stocks ~e bankowe bank shares ~e bez prawa głosu non-voting shares~e bez prawa głosu A share~e bez zabezpieczenia debenture shares ~e bezpieczne blue chips ~e bezpieczne defensive shares~e bliźniacze twin shares ~e cykliczne cyclical shares~e częściowo opłacone partly-paid shares ~e defensywne defensive shares~e dochodowe income stocks ~e dywidendowe dividend stocks ~e emitowane przez spółki corporation stocks ~e gotówkowe cash shares ~e gratisowe bonus stocks~e groszowe penny stocks~e imienne inscribed shares~e kumulacyjne accumulative stocks ~e milczące non-voting shares ~e na okaziciela bearer shares ~e nabywane za gotówkę cash shares~e nienotowane na giełdzie unquoted shares ~e nieprzenoszalne unassibnable shares ~e nierozdzielone unalloted shares ~e niespłacone unpaid shares ~e niesubskrybowane unsubscribed stocks ~e nieustalone blank stocks ~e niewyemitowane unissued shares ~e niezrealizowane excess shares ~e nominalne par value shares~e notowane na giełdzie quoted shares ~e nowej emisji fresh share stocks, junior share stocks~e nowo wyemitowane baby stocks ~e o niskiej kapitalizacji small-caps ~e o średniej kapitalizacji midcap ~e o zniżkowej wartości shares of negligible value ~e odroczone deferred stocks ~e odroczone deferred shares~e ograniczone non-assessable stocks ~e opóźnione deferred shares ~e ostateczne definite shares ~e pierwszorzędne blue chips ~e po cenie nominalnej shares at part ~e po cenie poniżej wartości nominalnej shares below par ~e po cenie powyżej wartości nominalnej shares above par ~e podlegające wykupowi callable preferred shares ~e pokryte w pełni full-paid shares ~e posiadane tytułem zabezpieczennia shares held by way of security~e poza obrotem giełdowym letter stock ~e pożyczkowe loan stocks ~e preferencyjne kumulacyjne cumulative preference shares~e przenoszalne transferable shares ~e rosnące growth stocks~e rozdrobnione split-up stocks ~e rozszczepione split-up stocks~e sankcjonujące assented shares~e skarbowe treasury shares ~e spadają shares are falling~e spłacone całkowicie fully-paid stocks ~e spłacone częściowo partly-paid stocks ~e spółek produkcyjnych industrials~e spółki corporate bond ~e sprzedawane z premią shares sold at a premium ~e tanie low-priced shares~e ubezpieczeniowe insurance shares ~e umorzone shares redeemed ~e uprawniające do poboru dywidendy participating shares ~e uprawnione do głosowania voting shares~e uprawnione authorized shares~e uprzywilejowane preferred shares ~e uprzywilejowane niekumulacyjne non-cumulative preferred stocks ~e uprzywilejowane zamienne convertible preferred stocks ~e uznanych firm blue-chip stocks ~e w obrocie outstanding shates~e w pełni opłacone fully paid shares ~e wielkich spółek blue-chip shares ~e własne treasury shares ~e wyemitowane issued shares, quoted shares~e wysoko notowane na giełdzie hight-flying stocks ~e wzrostowe growth stocks~e z odroczoną dywidendą deferred shares ~e z prawem udziału w zyskach profit-sharing stocks ~e z premią shares sold at premium ~e zagraniczne foreign stocks ~e zamienne convertible stocks ~e zamienne niezabezpieczone convertible Unsecured Loan Stock ~e zamienne preferencyjne convertible preference shares ~e złote golden shares ~e zwykłe ordinary sharescertyfikat ~i share warrantciężkie ~e heavy shares dochód z ~i shares yieldemisja ~i shares issuehandel ~ami shares tradingksięga ~i shares ledgermakler ~i share brokernotowanie ~i shares quotation pakiet ~i block sharespakiet kontrolny ~i controlling number of sharespodaż ~i supply of sharesposiadacz ~i holder of sharesrozdrobnienie ~i shares split rynek ~i zwykłych equity market subskrybcja ~i subscription to shareswartość ~i share valuewskaźnik kursu ~i shares price indexwykup ~i share buybackemitować ~e to issue sharesinwestować w ~e to invest in sharesposiadać ~e to hold shares przydzielać ~e to allot sharesrozprowadzać ~e to float shares, to allot shares spłacać ~e to pay shares subskrybować ~e to apply for shares wprowadzać ~e na giełdę to float shares on the stock exchange

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. am. stock
2. bryt. share
3. action ~a bez wartości nominalnej non nominal value share ~a blokowania miejsca pracy sit-down action ~a finalizująca ugodowe rozliczenie zadłużenia accord and satisfaction ~a gratisowa bonus share ~a groszowa penny stock Akcja na Rzecz Rozwoju Zatrudnienia Lokalnego LEDA UE Local Employment Development Action LEDA ~a o najwyższej kapitalizacji mega-cap ~a o wartości nominalnej par value share ~a o wartości zaktualizowanej netto NPV share ~a o wysokiej cenie jednostkowej lub nominalnej heavy share price ~a obowiązkowo subskrybowana przez członka zarządu spółki qualification share ~a sieroca orphan stock ~a skoordynowana concerted action ~a solidarnościowa secondary action ~a spekulacyjna speculative share ~a subskrybowana share applied for ~a uśpiona sleeper ~a wiodąca leader Akcja Wspólnych Badań w Dziedzinie Technologii (CRAFT) UE Co-operative Research Action for Technology (CRAFT) ~a ze wskaźnikiem cena-zysk równym .... share on a multiple of .... ~e amerykańskie dollar stocks ~e bankowe bank shares ~e bez prawa do dywidendy shares ex dividend ~e bez prawa głosu non-voting shares ~e bez zabezpieczenia debenture shares ~e bezpieczne defensive shares, defensive stocks ~e biorące udział w zyskach participating shares ~e będące przedmiotem publicznego obrotu publicly traded shares ~e częściowo opłacone partly-paid shares ~e długoterminowe long-dated stocks ~e dolarowe dollar stocks ~e drugiej kategorii second-rate shares, second-rate stocks ~e emitowane przez spółki corporation stocks ~e gotowe do dostarczenia shares ready for procurent ~e high-tech tech stocks, technology stocks ~e imienne inscribed shares, scrip shares ~e krótkoterminowe short stocks ~e kumulacyjne accumulative stocks ~e kwalifikujące preference share, qualifying shares ~e mające nominał par-value stocks ~e milczące non-voting shares ~e nabywane za gotówkę cash shares, share paid up in cash ~e najaktywniejsze most active shares ~e najważniejszych spółek giełdy londyńskiej alpha shares ~e należące do niewielu akcjonariuszy tighly-held shares ~e na okaziciela bearer shares ~e nie dające posiadaczowi prawa głosu non-voting shares ~e nie dopuszczone urzędowo do obrotu am. letter stocks ~e niekumulacyjne am. non-cumulative stocks ~e nieme non-voting shares ~e nie notowane na giełdzie unquoted shares, unquoted stocks ~e nieprzenoszalne unassibnable shares ~e nie rozdzielone unalloted shares ~e niespłacone unpaid shares ~e niesubskrybowane unsubscribed stocks ~e nie uprawniające do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy non-voting shares ~e nie ustalone blank stocks ~e nie wyemitowane unissued shares ~e nie zrealizowane excess shares ~e nominalne par value shares ~e notowane na giełdzie listed shares, quoted shares ~e nowej emisji junior stocks ~e nowo wyemitowane baby stocks ~e o bardzo niskiej kapitalizacji small-caps, small-cap stocks ~e o spadającym kursie soft stocks ~e o średniej kapitalizacji midcap ~e o zniżkowej wartości shares of negligible value ~e odroczone deferred stocks ~e ograniczone non-assessable stocks ~e opóźnione deferred shares ~e ostateczne definite shares ~e ostemplowane marked shares ~e pierwszej emisji original stocks ~e pierwszorzędne elite stock ~e płatne na wezwanie shares payable on calls ~e płatne przy przydziale shares payable on allotment ~e płatne przy zapisywaniu się na akcje shares payable on application ~e płatne w chwili subskrypcji shares payable on application ~e płatne w złocie bryt. gold shares ~e po cenie nominalnej shares at part ~e po cenie poniżej wartości nominalnej shares below par ~e po cenie powyżej wartości nominalnej shares above par ~e podlegające wykupowi callable preferred shares, redeemable (preference) shares ~e pokryte paid-up shares ~e pokryte w pełni full-paid shares ~e posiadane tytułem zabezpieczennia shares held by way of security ~e poza obrotem giełdowym letter security, letter stock ~e pracowników przedsiębiorstwa employee stocks ~e preferencyjne preferential shares ~e preferowane stocks preferred ~e przedsiębiorstw żeglugowych shipping shares ~e przemysłowe industrial stocks ~e przenośne transferable shares ~e przydzielone allotted shares ~e rosnące growth stocks ~e rozdrobnione split-up stocks ~e rozszczepione split shares ~e serii A A shares ~e serii B B shares ~e spłacone całkowicie fully-paid stocks ~e spłacone częściowo partly-paid stocks ~e spółek produkcyjnych industrials ~e spółki corporate bond ~e sprzedawane z premią shares sold at a premium ~e starej emisji old shares ~e średnioterminowe medium stocks ~e towarzystw ubezpieczeniowych insurance company stocks ~e ubezpieczeniowe insurance shares ~e uprawnione do głosowania voting shares ~e uprawniające do poboru dywidendy participating shares ~e uprzywilejowane preference shares, preferred shares, preferences ~e uprzywilejowane kumulacyjne cumulative preferred stocks, prior shares ~e uprzywilejowane niekumulacyjne non-cumulative preferred stocks ~e uprzywilejowane o zmiennej stopie procentowej floating rate preffered shares ~e uprzywilejowane podlegające wykupowi redeemable preference shares ~e uprzywilejowane zamienne convertible preferred stocks ~e uprzywilejowane zwrotne redeemable stocks ~e uprzywilejowane zwykłe common preference stocks ~e utracone forfeited shares ~e wartościowe value stocks ~e wątpliwe bryt. fancy shares ~e wielkich spółek blue-chip shares ~e wiodące leading shares ~e własne treasury shares ~e w obrocie outstanding shates ~e w pełni opłacone fully paid shares ~e w przedpłacie subskrypcyjnej shares payable on application Akcje w Ramach Polityki Rynku Informacji (IMPACT) UE Information Market Policy Actions (IMPACT) ~e w spółkach amerykańskich dollar stocks ~e wyemitowane issued stocks ~e wyemitowane i nie w pełni wypłacone shares issued but not fully paid ~e „wysokich lotów” hight fliers ~e wysoko notowane na giełdzie hight-flying stocks ~e zagraniczne foreign stocks ~e założycielskie founder’s shares ~e zamienne convertible stocks ~e zdeponowane w charakterze zabezpieczenia shares lodged as colleteral ~e złote golden shares ~e z odroczoną dywidendą deferred ordinary shares, deferred shares, deferred stock ~e z prawem udziału w zyskach profit-sharing stocks ~e z premią shares sold at premium ~e zwykłe common shares, ordinary shares, common equity ceduła kursów ~i shares list certyfikat ~i share warrant dochód z ~i shares yield emisja ~i shares issue handel ~ami shares trading księga ~i shares ledger kurs ~i shares price notowanie ~i shares quotation pakiet ~i block shares portfel ~i block shares przejęcie ~i shares takeover rozdrobnienie ~i shares split rynek ~i shares market rynek ~i zwykłych equity market emitować ~e to issue shares nabywać ~e to take up shares posiadać ~e to hold shares rozprowadzać ~e to float shares, to allot shares skupywać ~e to buy shares spłacać ~e to pay shares subskrybować ~e to apply for shares wycofać ~e z obiegu to take shares out of circulation wykupywać ~e to buy up shares, to redeem shares

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

action n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACTION

CAMPAIGN

FALSE

INTERPLAY

OPERATION

PLOT

SUIT

DOCUMENT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f action
handl. bryt.~share, am.~stock
~ ratun-kowa (humanitarna) rescue action
~ powieści (sztuki) plot, action
~ wy-borcza election campaign
zaskakująca ~ hock (ing) action
surprise attack

Słownik nieruchomości polsko-angielski

share, stock

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

action
ekon. share

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

ekon. share

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

action
~, nadzwyczajna - emergency action
~ oczyszczania clean-up action
~ prewencyjna preventive action
~ przeciwpowodziowa flood control action
~ ratunkowa rescue operation, rescue work
~ zwalczania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska emergency response
~ zwalczania skutków poważnej awarii major emergency response action

Słownik techniczny polsko-angielski

f action, share

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

action~ gaszenia pożaru fire-fighting action~ podjęta w odpowiedzi (na zagrożenie) response action~ prawna regulatory action~ przeciwko zanieczyszczaniu środowiska action against environmental pollution~ przeciwpowodziowa flood-control action~ ratownicza salvage action~ ratunkowa rescue action~ zwalczania skutków poważnych awarii major emergency response action

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

share

Nowoczesny słownik polsko-angielski

act

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ich akcja na Lofotach w Norwegii okazała się sukcesem strategii militarnej.
Their raid on the Western lsles of Norway has been a triumph of military strategy.

OpenSubtitles

Potrzebujemy akcji uświadamiającej, w stylu "ujawnij się, amerykański ateisto".
We need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.

TED

Rezultatem tej akcji było ponad 500 aresztowań i ofiar wśród demonstrantów.
As a result, there were more than 500 arrests and casualties among the demonstrators.

statmt.org

It is crucial that this police action is exemplary.
Niezbędne jest, by ta akcja policji stanowiła przykład dla innych.

This action should be coordinated, and it is my view that a reference should be included.
Powinna to być skoordynowana akcja i sądzę, że jakieś odniesienie powinno się znaleźć.

This is, without doubt, a huge and very complex humanitarian operation.
Jest to bez wątpienia wielka i bardzo skomplikowana akcja humanitarna.

His last big bust is what,two kids and a couple of joints?
A jego ostatnia akcja to było co? Dwóch dzieciaków i parę skrętów?

Captain, I trust there will be no further action taken against us?
Kapitanie, ufam, że nie będzie podjęta żadna akcja przeciw nam?

I don't need to be a watcher to see where this is going.
Nie trzeba być obserwatorem, żeby widzieć, jaka zaraz będzie akcja.

The plan hasn't been finalized, but we expect heavy action... so arm accordingly.
Plan nie jest sprecyzowany, ale akcja będzie ciężka, więc uzbroić się odpowiednio.

That's why I'm accompanying you on this raid.
Ponieważ to pierwsza wasza akcja, będę wam w niej towarzyszył.

We're going to have our phones on us until this baby opportunity passes.
Telefony będziemy trzymać przy sobie, dopóki nie przejdzie jej akcja z dzieckiem.

It was my first firefight, and there was crying and screaming everywhere.
To była moja pierwsza akcja z użyciem ognia. Wszędzie był płacz i krzyk.

This is the first public thing your mother has done since rehab.
To pierwsza publiczna akcja, którą twoja matka zajęła się od czasu rehabilitacji.

Only when that action does not conflict with the first or second laws.
Tylko jeśli taka akcja nie koliduje z pierwszym lub drugim prawem.

We know this was a Russian operation and we're prepared to respond accordingly.
Wiemy, że to była rosyjska akcja i jesteśmy gotowi na nią odpowiedzieć.

To smuggle weapons-grade uranium into the country and then discover it.
Akcja przemytu tego do kraju wzbogaconego uranu, a potem cudowne odnalezienie go.

Every action makes you spin round in a lazy circle.
Bzdury? Każda akcja sprawi, że będziesz się powoli kręcił w kółko.

but someone very special wants to give you his thanks.
Dla bezpieczeństwa wasza akcja musi pozostać tajna, ale ktoś wyjątkowy chce wam podziękować.

Look, it's not a knockout blow, but we sent a clear message.
Nie jest to akcja stulecia, ale wysłaliśmy im jasny komunikat.

This action will help the public and show them no cause for unrest.
Ta akcja nas rozreklamuje i pokaże, że nie ma powodów do niepokoju.

Action at European level has been reactive, 'a posteriori', seeking to forestall even greater damage.
Akcja na szczeblu europejskim stała się reakcją, działaniem a posteriori, które ma w zamierzeniu zapobiec jeszcze większym szkodom.

The immediate priority is humanitarian, but beyond that there is a delicate and tangled political mess to sort out.
Akcja humanitarna jest naglącym priorytetem, lecz należy ponadto uporządkować ten delikatny i zawikłany bałagan polityczny.

Even the rescue operation was questionable due to the difficulty in deciding which type of technology to use and how to proceed.
Nawet akcja ratownicza była wątpliwa z powodu trudności w podjęciu decyzji, jaki rodzaj technologii zastosować i jak postępować.

Because it's the only action one could take that would have any purpose.
Bo to jedyna akcja, którą można podjąć, mająca jakiś cel.

You need an armed assault to escape, which would jeopardize all of us.
By ucieczka się powiodła potrzebna byłaby akcja zbrojna, a to może narazić nas wszystkich.

You say, last straw, five seconds later you're saying, Action.
Mówisz sobie, ostatni raz, a za pięć sekund krzyczysz akcja.

Rick, I'm used to having enemies, but this is an organized effort to destroy me.
Rick, jestem przyzwyczajony do posiadania wrogów. Ale to jest zorganizowana akcja, aby mnie zniszczyć.

And they might take action, but not like this.
I mogliby spróbować podjąć jakieś działanie, ale nie byłaby to akcja taka jak ta.

There's action, adventure, advising... and you'll get a chance to see the war firsthand.
Jest w nim akcja, przygoda, roztropność. Będziesz miał szansę zobaczyć wojnę na własne oczy.

We asked people, Do you want this action, and to havebuildings painted like that?
Zapytaliśmy ludzi: Czy podoba wam się ta akcja i chcecie,by tak malować budynki?

It was an error, as I said in court.
Akcja była błędem, lecz powiedziałam to już w sądzie.

All the time, they're listening and thinking, What does he want?
Cały czas myślą, jak przebiegnie akcja i jak ją wykonać.

It was a very clear action for a night action.
Jak na akcję nocną, była to dość jasna akcja.

You come across action Iike that again, count me in.
Jeśli trafi się jeszcze taka akcja, to włączaj mnie.

Some years ago, we ran our global ads there.
Kilka lat temu, Ruszyliśmy z naszą globalną akcja tam.

Hopefully it went better than the Trammel task.
Mam nadzieję, że poszło lepiej niż ta akcja z Trammelem.

Might I know what period the movie's in?
Mogę wiedzieć, w jakich czasach będzie miała miejsce akcja?

They say every action has an equal and opposite reaction.
Mówią, że każda akcja ma równą i przeciwległą reakcje.

We need someone for this institution that shares the common vision.
Potrzebujemy kogoś, dla tej instytucji, że akcja wspólnej wizji.

Siodmak sometimes talks about it as though it's set in Germany.
Siodmak mówi czasem tak, jakby akcja toczyła się w Niemczech.

This could be the deepest finesse in squad history.
To może być najbardziej finezyjna akcja w historii oddziału.

As long as you say Action and Cut, they'il do the rest.
Ty tylko mów Akcja i Cięcie, a oni zrobią resztę.

Heart rate's down to 48 and falling fast.
Akcja serca obniża się do 48 i szybko spada.

If I do this, I'm gonna make it the finest Tank-ing of my career.
Jeśli to zrobię, będzie to moja najlepsza akcja w karierze.

Tracy Lime. Stand against that wall, and on my signal...
Stań pod ścianą i na hasło akcja, zacznij biec.

That thing with Otto should never have happened.
Ta akcja z Otto nigdy nie powinna się wydarzyć.

That we're at war, or what action means?
Że jesteśmy w stanie wojnie czy co znaczy akcja?

It is set in 2055 and focuses on a lone survivor of climate catastrophe.
Jego akcja rozgrywa się w 2055 roku i koncentruje się na jedynym ocalałym z katastrofy klimatycznej.

There is a protest under way in Brazil, in which hundreds of civil society organisations are participating.
W Brazylii prowadzona jest akcja protestacyjna, w której uczestniczą setki organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Jeremy wants the action to be realistic, which means boring.
Jeremy chce, żeby akcja była realistyczna, co oznacza nudna.

Somebody must have decided not to specify where the movie takes place.
Ktoś musiał podjąć decyzję, by nie precyzować, gdzie toczy się akcja fiImu.