Słownik polsko-angielski

adj. up-to-date; present; current

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

actual, present, up-to-date, current, present, present-day, topical
aktualne okoliczności: actual (factual) circumstancesaktualny adres: present address

Wordnet polsko-angielski


1. (reflecting the latest information or changes
"an up-to-date issue of the magazine")
up-to-date, up to date
synonim: niezwietrzały

2. (of current relevance
"a live issue"
"still a live option")
live: : synonim: niezwietrzały

3. (occurring in or belonging to the present time
"current events"
"the current topic"
"current negotiations"
"current psychoanalytic theories"
"the ship's current position")
current: : synonim: obecny

4. (being or existing at the present moment
"the ship's actual position is 22 miles due south of Key West")
actual: : synonim: niezwietrzały

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

current, present, up-to-date
~ stan wiedzy/rozwoju the state of the art

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

current~ plan amortyzacji - up-to-date depreciation schedule~ potrzeby - current needs~ stan techniki/wiedzy technicznej - state of the art~ wartość polisy ubezpieczenia na życie - current value of life policy~ wartość zbiorcza sum ubezpieczenia danego ubezpieczyciela - sums assured in force~ zagadnienia - current issues

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. up to date
2. valid
3. current~e ceny current prices ~y koszt odtworzenia current replacement cost~y system przetwarzania current computing syste

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. up to date, valid ~a wartość obligacji carrying value of bond ~y system przetwarzania current computing system ~y temat point at issue

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

current adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAP: ON THE MAP

CURRENT

OPPORTUNE

TIMELY

TOPICAL

UP-TO-DATE

MOMENT: OF THE MOMENT

GOING

LIVE

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

up to date, valid

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj current, topical

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. current
timely
opportune

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

effective

reigning

Nowoczesny słownik polsko-angielski

actual

present

valid

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Dziękuję panu komisarzowi Barnierowi za tę bardzo aktualną inicjatywę i wizję.
I thank Commissioner Barnier for this very timely initiative and for his vision.

statmt.org

Jest on szczególnie aktualny w obliczu powszechnej mobilności pracowników w UE.
It is particularly timely given the widespread labour mobility within the EU.

statmt.org

A więc hasło "uwolnić więźniów politycznych” w Birmie nadal pozostaje aktualne.
The slogan 'release the political prisoners' therefore still stands in Burma.

statmt.org

Więc, ten element został odkryty w 2000 roku, więc jest to względnie aktualny obraz.
So, this thing was discovered in the year 2000, so it's a relatively recent picture.

TED

Tak jak ja to widzę, jedna sprawa z tym związana jest teraz niemal stale aktualna.
As I see it, one issue is now almost in perpetual motion in this connection.

statmt.org

This is an exceptionally live issue, particularly with the Olympic Games coming up.
Temat ten jest wyjątkowo aktualny, zwłaszcza w kontekście igrzysk olimpijskich.

It has to be said that this is an excellent and timely topic.
Trzeba powiedzieć, że jest to temat niezwykle ważny i aktualny.

And indeed it would be virtually impossible, given the present level of government revenue, to effect the promised spending increases.
Rzeczywiście niemożliwe byłby wprowadzenie obiecanych podwyżek, biorąc pod uwagę aktualny poziom wpływów państwowych.

The next item is certainly also tremendously important and topical.
Następny punkt bez wątpienia jest także bardzo ważny i aktualny.

In fact, it is only up-to-date for a few days, if not a few hours.
A w rzeczywistości jest aktualny przez kilka dni, jeśli nie godzin.

Concerning the gas crisis, what is the current state of play?
Jaki więc jest aktualny stan rzeczy, jeśli idzie o kryzys w sektorze gazu?

This document is therefore undeniably thorough, wide-reaching, up to the minute and relevant.
Dokument ten jest więc niezaprzeczalnie dokładny, szeroki, aktualny i merytoryczny.

In this connection it is also relevant to ask how things stand with regard to safety.
W tym kontekście istotne jest także pytanie o aktualny poziom bezpieczeństwa.

We share Parliament's view that the quality and validity of the initiative are of vital importance.
Podzielamy opinię Parlamentu, że jakość i aktualny charakter tej inicjatywy są ogromnej wagi.

However, the binding nature of this system creates an additional administrative burden.
Jednak aktualny charakter tego systemu prowadzi do dodatkowych obciążeń administracyjnych.

The subject of the management of spent fuel and radioactive waste is highly topical.
Temat postępowania z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi jest wielce aktualny.

The address is legit, but no doubt he's long gone.
Adres jest aktualny, ale on na pewno już dawno zniknął.

Experts believe the current conditions will last for at least another week.
Eksperci uważają, że aktualny stan utrzyma się przynajmniej przez tydzień.

This gesture speaks for itself, and it is especially topical for us here in Europe.
Ten gest mówi sam za siebie i jest szczególnie aktualny dla nas tutaj w Europie.

Achieving higher employment rates is the best way to ensure that pension systems remain adequate and sustainable.
Osiągnięcie wyższych wskaźników zatrudnienia jest najlepszym sposobem zagwarantowania, że system emerytalny pozostanie adekwatny i wciąż aktualny.

I have delivered two reports on this matter to the relevant committees, and today I have made a presentation about current affairs, also before Parliament.
Właściwym komitetom przedłożyłem dwa odnośne sprawozdania i dzisiaj, również na forum Parlamentu, przedstawiłem aktualny stan rzeczy.

Clinging to the belief that what we have has been brought us by the existing solutions and why should we therefore change them.
Będzie ona trwać w przekonaniu, że aktualny stan rzeczy zawdzięczamy istniejącym rozwiązaniom i nie zrozumie, dlaczego mielibyśmy je zmieniać.

Secondly, I think that when this report was initiated no one thought how timely it would be at this point.
Po drugie uważam, że kiedy rozpoczynano prace nad sprawozdaniem, nikt nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo będzie on aktualny.

The most important thing is that it makes the package robust for the next decade.
Najważniejsze jest, że reforma ta sprawi, iż przedmiotowy pakiet będzie aktualny przez następną dekadę.

We really need a policy that goes beyond this current crisis and we also expect longer-term answers from the Commission.
Naprawdę potrzebujemy polityki wychodzącej poza aktualny kryzys, natomiast od Komisji oczekujemy także odpowiedzi dotyczących perspektywy bardziej długoterminowej.

The Quartet needs reinvigoration - the current stalemate in the peace process demands it.
Kwartet potrzebuje ożywienia - wymaga tego aktualny impas w procesie pokojowym.

The report enriches the contents in a meaningful and up-to-date way, and does so for two reasons.
Sprawozdania w sposób znaczący i aktualny wzbogaca treść rozporządzenia, a dzieje się tak z dwóch powodów.

It is a sad fact that in the current era, this problem is highly topical, and the statistics unfortunately do not indicate that it is in decline.
To smutna prawda w obecnych czasach, problem bardzo aktualny, a statystyki, niestety, nie wskazują na tendencję zniżkową.

The topic is of extreme importance, and looking at the habits and operation of credit rating agencies, it always has relevance.
Jego temat ma niezwykle istotne znaczenie, a z uwagi na zwyczaje i funkcjonowanie agencji ratingowych zawsze pozostaje aktualny.

Now back to the subject which, as everyone has said, is very current.
Teraz wracam do tematu, który, jak wszyscy powiedzieli, jest bardzo aktualny.

However, the current IA process has numerous failings, as the report acknowledges.
Jednak aktualny proces przeprowadzania ocen skutków ma szereg wad, o czym wspomniano w sprawozdaniu.

This is the convention of October 2007, the benchmark representing the most innovative and up-to-date act on child protection.
Chodzi o konwencję z października 2007 roku - wzorcowy, najnowocześniejszy i najbardziej aktualny akt dotyczący ochrony dzieci.

The dialogue between the academic community and business, which is intended to modernise universities in Europe, should take account of their present condition, which is adapted to the Bologna process, and should also take account of the economic challenges related to innovation.
Dialog środowisk akademickich z przedsiębiorcami, mający na celu modernizację uczelni w Europie, winien uwzględnić ich stan aktualny, dostosowany do systemu bolońskiego oraz gospodarcze wyzwania innowacyjne.

The Commission is closely following these recent developments and a change for the better is also one of the conditions for disbursement of our budget support in the energy sector.
Komisja wnikliwie śledzi aktualny rozwój sytuacji, a zmiana na lepsze jest jednym z warunków udzielenia przez nas budżetowego wsparcia dla sektora energetycznego.

My criticism still stands and I therefore think it may be interesting to look at the budget we now have in the light of this in particular.
Krytycyzm z mojej strony nadal jest aktualny i dlatego sądzę, że interesujące może być spojrzenie na budżet, jaki obecnie posiadamy, zwłaszcza pod tym właśnie kątem.

It distinguishes the two main dossiers: human rights abuses by the current government and the Iranian nuclear programme.
Rozróżnia między dwoma głównymi dossier: pogwałceniem praw człowieka przez aktualny rząd a irańskim programem jądrowym.

As there is currently no other legislation in force, it is proposed that the validity of this regulation be extended for an additional 18 months, until 1 January 2013.
Z uwagi na aktualny brak innego obowiązującego prawodawstwa proponuje się, aby przedłużyć okres obowiązywania tego rozporządzenia o 18 miesięcy, do 1 stycznia 2013 r.

I believe it is better to maintain the status quo.
Jestem przekonana, że lepiej jest utrzymać aktualny stan rzeczy.

And by the way, we're still on for Friday night.
A tak przy okazji, piątek wieczór jest nadal aktualny.

The most up-to-date and most comprehensive code of fundamental rights is becoming European law.
Najbardziej aktualny i najbardziej wszechstronny kodeks praw podstawowych staje się prawem europejskim.

The Greek pension system needs to be reformed to make it more appropriate and more sustainable.
Grecki system emerytalny potrzebuje reform, aby stał się bardziej odpowiedni i bardziej aktualny.

The proposal merely invokes the status quo and maintains the present line with no additions.
We wniosku przywołuje się jedynie istniejący stan rzeczy i podtrzymuje się aktualny kierunek, nic nie dodając.

Due to its policy of cuts, the current government in Bucharest is encouraging the brain drain abroad.
W wyniku polityki cięć aktualny rząd w Bukareszcie tworzy warunki nasilające odpływ mózgów za granicę.

Parliament's resolution will certainly be a useful and timely contribution to our reflections and discussions.
Rezolucja Parlamentu będzie z pewnością stanowiła potrzebny i aktualny wkład w nasze refleksje i dyskusje.

They are still just as valid today and the best response to them is a united Europe.
Ten głos jest dziś wciąż tak samo aktualny, a najlepszą odpowiedzią na niego jest zjednoczona Europa.

To my present it bought a from a machine in Vegas.
Ponieważ mój aktualny mąż kupił mi pierścionek w automacie w Vegas.

While the subject matter was obviously very controversial and topical, what we are talking about here tonight in this debate is how the Commission deals with complaints.
Chociaż przedmiot tej skargi był oczywiście bardzo kontrowersyjny i aktualny, dzisiaj dyskutujemy tutaj o sposobie, w jaki Komisja rozpatruje skargi.

The current rapid increase in the number of political and humanitarian crises is worrying, which is an indication of the need to implement such a strategy for the EU.
Zatrważający jest aktualny szybki wzrost liczby kryzysowych sytuacji politycznych i humanitarnych, co wskazuje na potrzebę wdrożenia takiej strategii dla UE.

It also foresees consultations if it appears that an actual or proposed measure is inconsistent with these principles.
Przewiduje się także prowadzenie konsultacji w sytuacji, gdy okaże się, iż aktualny lub proponowany środek nie jest spójny z tymi zasadami.

But, even worse, the speculative nature of such operations produces instability and can damage financial stability, as has been clearly indicated by the current crisis.
Co gorsza, jednak, spekulacyjny charakter takich działań przyczynia się do zachwiania stabilności i może zniszczyć stabilność finansową, co zostało jasno wykazane poprzez aktualny kryzys.

Secondly, and even more importantly, the current text has benefited enormously from your input during the process.
Po drugie, jeszcze ważniejsze jest to, że aktualny tekst bardzo zyskał dzięki wkładowi, jaki włożyli państwo w pracę w trakcie całego procesu.

Vitally important is the introduction of means of using the present crisis to respond to the environmental crisis by increasing efficiency, through thorough environmental management systems.
Kluczowe znaczenie ma wprowadzenie środków wykorzystujących aktualny kryzys do walki z problemami związanymi ze środowiskiem naturalnym poprzez zwiększanie wydajności dzięki kompleksowym systemom zarządzania środowiskiem.

Today, in this crisis, people are looking to Europe for protection and action to help them quickly get through the current critical phase, without any serious social breakdowns.
Obecnie, w czasach kryzysu, obywatele zwracają się do Europy o ochronę i działania, które pomogą im szybko przejść przez aktualny krytyczny etap bez poważnych załamań społecznych.

This new arrangement, which has my support, will make the programme more efficient and up to date both in terms of agricultural policy and from a social point of view.
To nowe ustalenie, które popieram, sprawi, że program ten stanie się bardziej wydajny i aktualny zarówno z punktu widzenia polityki rolnej, jak i zagadnień społecznych.

The current problem is that the European Commission is delaying in proposing a review of these directives, which is detrimental to our consideration of the issue.
Aktualny problem jest taki, że Komisja Europejska opóźnia wniosek w sprawie przeglądu tych dyrektyw, co szkodzi naszym rozważaniom nad tą kwestią.