Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Haiti

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Inną możliwością byłoby przejęcie kontroli nad Haiti, czego nikt nie chce.
The alternative would be to take over control of the country, and no one wants that.

statmt.org

Społeczność międzynarodowa zadeklarowała 11,5 miliarda dolarów na odbudowę Haiti.
The international community has promised USD 11.5 billion for the country's reconstruction.

statmt.org

Czasem emocjonalnie reaguję na wiadomości, jakie jak trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku.
And sometimes I have an emotional response to news, such as the 2010 Haitian earthquake.

TED

Dlatego w tak dużym stopniu stosujemy się do priorytetów wskazanych nam przez władze Haiti.
So we very much follow the priorities identified for us by the Haitian Government.

statmt.org

Jak to wiele razy powtarzano, Haiti zniknie z ekranów telewizyjnych.
As has been said time and time again, it will disappear from the television sets.

statmt.org

I would like to know whether you will be coming back to the resolution on Haiti.
Chciałbym wiedzieć, czy powróci pan do sprawy rezolucji dotyczącej Haiti.

We will follow up on Haiti and consider further actions.
Będziemy kontynuować rozmowy w sprawie Haiti i planować dalsze działania.

The people of Haiti - and our own people - expect a swift, effective and coordinated response.
Mieszkańcy Haiti, jak również nasi obywatele, oczekują szybkiej, skutecznej i skoordynowanej odpowiedzi.

The public has responded magnificently to the challenge of helping Haiti.
Opinia publiczna wspaniale odpowiedziała na wyzwanie w postaci pomocy dla Haiti.

In the 1970s, Haiti was almost self-sufficient where food was concerned.
W latach siedemdziesiątych Haiti było niemal samowystarczalne, jeśli chodzi o żywność.

We must cancel Haiti's debt and pay off our debt to that country.
Musimy umorzyć zadłużenie Haiti i spłacić nasz dług wobec tego kraju.

Haiti must not be the prize in a battle for domination between big powers.
Haiti nie może być łupem w bitwie o dominację, toczonej przez wielkie mocarstwa.

We are perhaps at year zero of a new era for Haiti.
Być może teraz jest rok zerowy nowej ery w historii Haiti.

We are talking about children, the most precious resource that we should protect in Haiti.
Mówimy o dzieciach, najbardziej drogocennym zasobie, który powinniśmy chronić na Haiti.

As has been said time and time again, it will disappear from the television sets.
Jak to wiele razy powtarzano, Haiti zniknie z ekranów telewizyjnych.

In situations such as the one in Haiti today, what is important is speed, adequacy and elasticity.
W takich sytuacjach, jak dzisiaj na Haiti, liczy się szybkość, adekwatność i elastyczność.

This is not what is needed when there are disasters such as the one in Haiti.
Nie tego potrzeba w razie wystąpienia takiej katastrofy, jak ta na Haiti.

The lesson we learned from Haiti is an example.
Niech będzie dla pani przykładem lekcja, jaką wyciągnęliśmy ze zdarzeń na Haiti.

The close support that the international community has shown to the people of Haiti has been a shining example of solidarity and humanity.
Wsparcie okazane obywatelom Haiti przez społeczność międzynarodową było wspaniałym przykładem solidarności i człowieczeństwa.

After emergency aid, our focus should gradually turn to the long-term development of Haiti.
Po zakończeniu pomocy doraźnej powinniśmy stopniowo koncentrować naszą uwagę na długoterminowym rozwoju Haiti.

For the people of Haiti it is, of course, important that the infrastructure and the institutions of the state are rebuilt in the long term.
Oczywiście dla mieszkańców Haiti duże znaczenie ma długoterminowe odbudowanie infrastruktury i instytucji państwowych.

The tragedy has turned the eyes of the entire world on Haiti.
Tragedia spowodowała, że oczy całego świata zwróciły się w stronę Haiti.

I voted in favour of the joint motion for a resolution on the recent earthquake in Haiti.
Zagłosowałem za przyjęciem wspólnego projektu rezolucji w sprawie niedawnego trzęsienia ziemi na Haiti.

Last time we were here - four weeks ago - we were discussing Haiti.
Kiedy ostatni raz tu byliśmy cztery tygodnie temu, omawialiśmy sprawę Haiti.

Today, Haiti needs 80% of its export earnings to pay for its imported agricultural produce.
Dziś Haiti 80 % dochodów z tytułu eksportu wydaje na importowane produkty rolne.

I would also like to express my condolences to the families of those people who have died helping Haiti reconstruct.
Chciałbym także przekazać kondolencje rodzinom osób, które straciły życie pomagając w odbudowie Haiti.

It is now time for us to carry out an interim review of the aid effort in Haiti.
Przyszedł czas, abyśmy dokonali wstępnej oceny działań humanitarnych na Haiti.

International society has let Haiti down. Let us do more to make up for this now.
Haiti zawiodła społeczność międzynarodowa, zróbmy więcej, żeby się teraz zrehabilitować.

Haiti will also be on the agenda of the summit for obvious reasons.
Z oczywistych względów w programie szczytu znajdzie się również Haiti.

The continued solidarity of the international community with the Haitian people remains absolutely essential.
Bezwzględnie konieczne jest dalsze okazywanie mieszkańcom Haiti przez społeczność międzynarodową solidarności.

The earthquake in Haiti demonstrated the almost total incompetence of the local authorities.
Trzęsienie ziemi na Haiti obnażyło niemalże całkowitą niewydolność władz lokalnych.

Haiti needs a state which can do something for its poor.
Haiti potrzebuje państwa, które byłoby w stanie zrobić coś dla swoich ubogich.

We have spoken often about the situation prevailing in Haiti before the earthquake.
Mówiliśmy często o sytuacji panującej na Haiti przed trzęsieniem ziemi.

I believe that, given the situation in Haiti, this is quite a good result.
Biorąc pod uwagę sytuację na Haiti, uważam to za dość dobry wynik.

It is time to tackle the deep-rooted causes of poverty in Haiti once and for all.
Nadszedł czas, by definitywnie usunąć wszystkie głęboko zakorzenione przyczyny ubóstwa na Haiti.

The alternative would be to take over control of the country, and no one wants that.
Inną możliwością byłoby przejęcie kontroli nad Haiti, czego nikt nie chce.

Can we really speak of reconstruction, given the fact that Haiti was never a democracy to begin with?
Czy możemy naprawdę mówić o odbudowie, skoro Haiti nigdy nie było demokracją?

The provision of humanitarian aid to Haiti was carried out in two classic stages.
Działania pomocy humanitarnej na Haiti były prowadzone w dwóch klasycznych etapach.

That resilience is what gives us some hope today for the future of Haiti.
Ta właśnie odporność daje nam dziś nadzieję, że Haiti ma przyszłość.

Fourthly, I am grateful for the points that were made on what lessons we have learnt from Haiti.
Po czwarte, jestem wdzięczna za uwagi dotyczące tego, czego nauczyło nas Haiti.

I think there is a healthy political core in Haiti and we should believe in it.
Sądzę, że istnieje zdrowe jądro polityczne na Haiti, w którym powinniśmy pokładać wiarę.

Strangely enough, in Haiti, we are the only ones involved in the road infrastructure.
Co dziwne, tylko my zajmujemy się na Haiti infrastrukturą drogową.

Haiti needs help and the basic essentials a lot more quickly than was the case last year.
Haiti potrzebuje pomocy i podstawowych artykułów zdecydowanie szybciej, niż w zeszłym roku.

Currently, people do not have enough food, and 80% of Haiti's population live in abject poverty.
Brakuje żywności, a 80 % ludności Haiti żyje w skrajnej nędzy.

Action must be taken to ensure long-term development in Haiti.
Należy podjąć działania w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju na Haiti.

A year after the devastating earthquake in Haiti, the situation in the country has not improved at all.
Rok po niszczycielskim trzęsieniu ziemi na Haiti sytuacja w ogóle się nie poprawiła.

Didn't your tour in the army include some... special op in Haiti?
Czy podczas twojego pobytu w wojsku wykonywałeś jakieś specjalne zadania na Haiti?

In Haiti, there are secrets we keep even from ourselves.
Na Haiti są tajemnice, które chowamy nawet przed samymi sobą.

His decisions don't appear to be in the best interests of Haiti.
Jego decyzje nie wydają się być najlepsze dla dobra Haiti.

Like being in charge of sanitation at a Haitian jail.
To jakby odpowiadać za warunki sanitarne w więzieniu na Haiti.

In poorer countries such as Haiti, food shortages have already led to incidents of riots and civil unrest.
W biedniejszych krajach, takich jak Haiti, braki żywności doprowadziły już do zamieszek i niepokojów.

The latter is also linked to the chronic poverty that Haiti has endured for many years.
Ta ostatnia wiąże się również z chronicznym ubóstwem, jakie Haiti znosi od wielu lat.

We must therefore firstly provide Haiti with as much support as possible in order to deal with emergencies.
Dlatego też musimy zapewnić Haiti tak wiele wsparcia, jak to tylko jest możliwe, aby rozwiązać pilne problemy.

That would lead only to a form of legalised deportation of children, which is not what Haiti needs.
Doprowadzi to tylko do rozwoju pewnej postaci zalegalizowanej deportacji dzieci, a tego Haiti nie potrzebuje.

Today, Haiti, or at least the catastrophe that has hit this country, poses a challenge to the new institutions created by the Lisbon Treaty.
Dzisiaj Haiti lub przynajmniej katastrofa, która dotknęła ten kraj, jest wyzwaniem dla nowych instytucji powstałych na mocy traktatu lizbońskiego.