Wordnet polsko-angielski

(langur of southern Asia
regarded as sacred in India)
entellus, hanuman, Presbytes entellus, Semnopithecus entellus
synonim: hulman zwyczajny
synonim: langur hulman
synonim: smukluch

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

mitol.hind. Hanuman