Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(MAfr)] ] Patres Albi. Missionarii Africae
White Fathers
Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, [ [Ojcowie Biali] ]

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

W Grecji Nowa Demokracja, PASOK i koalicja lewicy głosowały za traktatem z Maastricht.
In Greece, New Democracy, PASOK and the Left-Wing Coalition have voted in favour of the Maastricht Treaty.

statmt.org

Pa is very gentlemanly but he's terrified of people knowing what he once was.
Pa jest bardzo dżentelmeński ale przerażają go ludzie, którzy wiedzą, kim był kiedyś.

It's been,oh,nine hours since I said I love you and bye.
Minęło już jakieś dziewięć godzin, odkąd powiedziałam kocham cię i pa.

Next time. you'll have to fly out to see him Bye!
Bo będziesz musiał sam polecieć, aby się z nim zobaczyć. Pa.

I guess you got a lot of other anthills to check into, so, bye!
Zgaduję, że masz jeszcze wiele innych mrowisk do sprawdzenia, więc, pa!

Is there no one from City life, can do it? Yeah, okay. Hey.
Nie ma nikogo z City life, czy mogę tego zrobić? tak, ok, pa.

I could just about kill Ole Pa. He never told me this.
Mogłabym zabić Ole Pa, nigdy mi nie mówił nic takiego.

No can be run without the drug lord’s help.
Pa! Żaden nie potrafił działać bez pomocy handlarzy narkotyków.

Bye, Willie... and always remember that your Mother's voice... is in the wind.
Pa, Willi. I zawsze pamiętaj, że głos twojej mamy niesie wiatr.

I better get going before I start bawling too. Bye, sis. Love you.
Lepiej już skończymy, zanim ja też zacznę ryczeć. Pa, siostrzyczko. Kocham cię.

Dominic went bye-bye, so that leaves more room at the top for just me.
Dominik zrobił pa pa, więc teraz ja jestem u szczytu władzy.

As a baby, he learned bye-bye before he learned hello. Remember?
Jako dziecko nauczył się pa, pa, zanim mówił cześć. Pamiętasz?

I thought it was goodbye, i'll see you in ten minutes...
Myślałem, że to było pa zobaczymy się za 10 minut...

As I said, it's not that I don't love you, but... ...bye.
Jak mówiłem, nie to, że cię nie kocham, ale pa.

Yes then bye Pawan, good night It's very Iate for me.
Tak, to pa Pawan, dobranoc, już jest bardzo późno.

They still stink of candy corn.
Nadal śmierdzą słodką kukurydzą. A pa na to.

Ole Pa blew his top when he heard about that.
Ole Pa prawie eksplodował kiedy o tym usłyszał.

Get your own contest, and your own boyfriend.
Znajdź sobie własny konkurs i własnego chłopaka. Pa.

Don't forget, Master Powers, later you have a brief oral exam.
Pa kochana. Proszę nie zapomnieć, panie Powers. Później ma panicz krótki ustny egzamin.

What more can a man want?
Czegóż można chcieć więcej. Nie możesz, os pa.

Then he's the media darling, on all the magazine covers.
Pa. I nagle stał się ulubieńcem wszystkich. Był na okładkach wszystkich czasopism.

Bye, overzealous Asian kids lining up to be the first ones in school tomorrow.
Pa, nadgorliwi azjaci. czekające w kolejce by być pierwszym jutro w szkole.

And one very angry scream later, it was goodbye, Thantos.
I ten bardzo rozgniewany krzyk, to było pa, pa Thantos.

Ok, speak to you tomorrow, big kiss, bye.
Ok, zadzwonię do ciebie jutro, wielki całus, pa.

I miss you. And I can't wait to see you. Okay, sweetheart.
Tęsknię za tobą. I nie mogę się doczekać, by cię zobaczyć. Dobrze, skarbie. Pa.

Bye-bye, darlings. Bye-bye, my darlings. Heat levels rising.
Pa pa kochani! - Systemy bezpieczeństwa zawiodły. Poziom temperatury wzrasta.

Please Ieave me a message after the beep, bye.
Proszę zostaw mi wiadomość po sygnale, pa.

Okay, but I'm probably not gonna be very good at this.
W porządku, pa. - Twoja kolej. Dobra, ale nie będę pewnie za dobry.

Where's your lunch box, Ole Pa?
Gdzie jest twoje pudełko na lunch, Ole Pa?

Maybe she´s been like this all along.
No to pa. Może zawsze taka była.

But I'il be home soon, okay? Bye-bye, Daddy. - I love you.
Tatuś musi już iść, ale niedługo wróci. Pa, tatusiu. - Kocham cię.

But I need to buy... Bye-bye is what you need to do. Bye-bye!
Ale ja muszę kupić... -Pa, pa - to właśnie musi pani zrobić.

And your heart forever? You've always had that. Bye.
I twe serce na zawsze? Zawsze je miałeś. Pa.

Just want to make sure you got home okay.
Chcę wiedzieć, że dotarłaś do domu. Pa.

Since when is the drinking age 21? Bye, Haydn!
Od kiedy picie jest od 21 lat? Pa, Haydn!

Bye. -How's your mother? -She's fine.
Pa -jak twoja mama? -dobrze. dostaniesz zawału serca

You see, all symptoms are purposeful, be they positive or negative.
Pa.- No, na razie. Wszystkie symptomy działają celowo, albo pozytywnie albo negatywnie.

I'll call you when I find him, bye
Zadzwonię do ciebie, kiedy go znajdę, pa.

Good boy!' 'I think they love this!' 'Bye, Mummy'
Dobry chłopiec. Spodoba im się to. Pa, mamusiu.

All right, I guess I'll see you.
Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. - Pa.

Bye, gorgeous. Daddy's gotta go.
Pa, moja śliczna, tatuś musi już iść.

Okay,yeah.I'll be there.Bye. robert had a heart attack.
Dobra, zaraz będę. Pa. Robert miał atak serca.

Hey, Pa. Hey, what do you say? Took him in two.
Hej, Pa Hej, co ty na to? wziął go na dwie części.

Saying goodbye to Sarah... It was the night of my accident.
Mówię pa do sary... to było w noc wypadku.

I'd better get back to work Bye, mom.
Muszę wracać do pracy. Pa mamo.

Bye, Lisa. Nice to meet you.
Pa Lisa, miło było cię poznać.

So you actually have trivia skills?
Pa. Naprawdę masz umiejętności do ciekawostek?

Please, Roz, call me back. I need to talk to you. Bye.
Proszę, Roz, zadzwoń do mnie. Muszę z tobą porozmawiać. Pa.

I'm sure he'll be there soon. Okay, bye-bye.
Tata na pewno zaraz będzie. - Dobrze, pa.

I'm not going to war.
Ja nie idę na wojnę. Pa.

You tell mom I'm running late. Okay. Bye, Daddy.
Powiedz mamie, że wrócę późno. Dobrze. Pa, tatusiu.