Wordnet polsko-angielski

(a feud in which members of the opposing parties murder each other)
vendetta, blood feud
synonim: wendeta
synonim: wróżda

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To make it credible, you must avenge all insults and settle all scores, which leads to the cycles of bloody vendetta.
Aby uczynić to wiarygodnym, musisz pomścić wszystkie zniewagi i wyrównać stare rachunki, co prowadzi do cyklów krwawej wendetty.

TED

Even Der Spiegel, which has nothing to do with either Doğan or Springer, writes of Erdoğan's private vendetta against Doğan.
Nawet "Der Spiegel”, który nie ma nic wspólnego ani z Doğanem ani Springerem, pisze o osobistej wendecie Erdoğana przeciwko Doğanowi.

statmt.org

There is no vendetta under way in Slovakia, and for the Hungarian minority living in Slovakia, things are incomparably better.
Na Słowacji nie podejmuje się działań odwetowych, a położenie mniejszości węgierskiej żyjącej na Słowacji jest nieporównywalnie lepsze.

statmt.org

Apparently, holding your head high after a Mandi vendetta earned you points.
Wydaje się, że trzymanie głowy wysoko po vendetta Mandi zdobyte punkty.

Dieter Klein and Klaus Vendetta, sir. Released from prison six months ago.
Dieter Klein i Klaus Vendetta, zwolnieni z więzienia pół roku temu.

You have been harassing him because of some personal vendetta
Byłeś nękanie go z powodu osobistych vendetta

It was her own vendetta.
To była jej własna vendetta.

You're telling me this is a political vendetta?
Czyli to polityczna vendetta?