Wordnet polsko-angielski

(a vote that blocks a decision)
veto
synonim: weto

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U veto

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The rest of Europe may look on critically when we demand vetoes on immigration policy.
Reszta Europy może nas krytykować, kiedy wzywamy do wetowania polityki imigracyjnej.

statmt.org

It went off without any attempts to veto it or any additional battles over its final form.
Odbyło się to bez prób wetowania i dodatkowych wojen o jego ostateczny kształt.

statmt.org

As a consequence, every Member State has a veto over the 2012 budget.
W konsekwencji każde państwo członkowskie może zawetować budżet na 2012 rok.

statmt.org

In 68 cases it replaces the right of national veto with majority decision-making.
W 68 przypadkach zastępują one krajowe prawo veta podejmowaniem decyzji większością głosów.

statmt.org

A few weeks ago, the President vetoed an act prohibiting discrimination, saying it was superfluous.
Kilka tygodni temu prezydent zawetował ustawę zakazującą dyskryminacji, ponieważ uznał ją za zbyteczną.

statmt.org

Is it me, or is Veto starting to sound really good?
Wydaje mi się, czy imię Veto zaczyna brzmieć całkiem nieźle?

Then they should give the president what 43 governors have, a line-item veto.
Powinny też dawać prezydentowi to co ma 43 gubernatorów, czyli wybiórcze veto.