Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) informatyka adres e-mailowy; wiadomość przesłana pocztą elektroniczną, poczta elektroniczna;

(Verb) informatyka przesłać/przesyłać e-maila, wysyłać pocztą elektroniczną;
e-mail sb about sth - napisać do kogoś o czymś, używając poczty elektronicznej;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) electronic mail poczta elektroniczna, e-mail

Nowoczesny słownik angielsko-polski

e-mailowy

e-mail

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n comp. e-mail, poczta elektroniczna e-mail address adres poczty elektronicznej e-mail box skrzynka elektroniczna, skrzynka pocztowato send by e-mail wysyłać wiadomość pocztą elektroniczną

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s poczta elektroniczna, e-mail
vt wysyłać pocztę elektroniczną

Wordnet angielsko-polski

( (computer science) a system of world-wide electronic communication in which a computer user can compose a message at one terminal that can be regenerated at the recipient's terminal when the recipient logs in
"you cannot send packages by electronic mail")
poczta elektroniczna
synonim: electronic mail
synonim: email

Słownik internautów

poczta elektroniczna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I am just preparing an e-mail to all Members, which I will sign in person.
Właśnie przygotowuję email do wszystkich posłów, który osobiście podpiszę.

statmt.org

You try to get in touch with someone in the shop but do not get an e-mail response.
Chcemy nawiązać kontakt z kimś w sklepie, ale nie otrzymujemy odpowiedzi .

statmt.org

The technical details will be set out in that e-mail in the appropriate languages.
Zostaną poczynione przygotowania techniczne, żeby to pismo było w odpowiednich językach.

statmt.org

It could be a phone number, it could be an e-mail address, it could be a postal address.
Może to być jego numer telefonu, może to być jego adres mailowy, albo adres zamieszkania.

TED

And people can get RSS feeds -- they can get e-mail notifications of changes.
Dlatego takie zmiany zawsze ktoś szybko zauważy, cofnie i przywróci poprzednią wersję strony.

TED

And the whole book is an e-mail to his daughter, who's dead.
A cała książka jest mailem do jego córki, która nie żyje.

Getting a letter or an e-mail from home, a phone call.
Byle dostać list, e-mail z domu, telefon.

I'm not much of an e-mail person, so just call me on the phone.
Nie jestem za bardzo internetowy więc w razie czego dzwoń na telefon.

How could you give out my e-mail address? That is personal.
Jak mogłeś komuś podać mój e-mail? to jest prywatne.

That's exactly what he wrote in his e-mail to me.
To jest dokładnie to co on napisał w swoim mailu do mnie.

What should we do with the e-mail from London if can't make it?
Co mamy zrobić z tym e-mailem z Londynu, jeśli się to nie uda?

One night I got home, and she broke up with me over e-mail.
Pewnej nocy siedząc w domu, Zerwała ze mną przez e-mail.

I just got an e-mail from your dad's personal secretary.
Dostałam maila od osobistej sekretarki twojego ojca.

Change your e-mail address, and never use those old accounts again.
Zmień swój adres e-mail, i nigdy nie używaj tych starych kont.

And thank you for leaving your requests on my e-mail.
I dziękuję, że zostawiliście swoje prośby w mailu.

And a couple days later, the essay showed up in my e-mail.
Kilka dni później wypracowanie przyszło na moją pocztę.

For the last two years more e-mail was sent than regular mail.
Przez ostatnie dwa lata wysłano więcej listów e-mailem niż zwykłą pocztą.

Didn't even have e-mail when I retired, and now look at me.
Nie miałem nawet e-maila, gdy przeszedłem na emeryturę, a spójrzcie teraz.

Frank, before you go, I got an e-mail this morning.
Frank, zanim się rozłączysz, dziś rano dostałam e-maila.

Please send me a note about this to my e-mail address, so that I know exactly which matter you have in mind.
Prosiłbym o przysłanie mi w tej sprawie notatki na mój adres mailowy, żebym dokładnie wiedział o jaką sprawę chodzi.

He's let me log on to his e-mail account a few times.
Dał mi się zalogować kilka razy do swojego konta mailowego.

Couple days ago we intercepted an e-mail between members of his group.
Kilka dni temu przechwyciliśmy e-maila od jednego z członków grupy.

Once you get the info, e-mail it to my office.
Teraz, kiedy zdobędziecie informacje, chcę, żebyście je przesłali je e-mailem do mojego biura.

Move it to the e-mail window. Type my name and click send.
Przeciągnij go do mojego e-box... ...Wpisać swoje nazwisko i naciśnij Wyślij.

Son, send an e-mail to my other sons in Germany right away.
Synu, wyślij natychmiast e-mail do moich pozostałych synów w Niemczech.

I would like to read you what he wrote to us today in an e-mail:
Chciałabym przeczytać Państwu, co on nam dzisiaj napisał w wiadomości elektronicznej:

There's a phone number, an e-mail address, and a list of sexual suggestions.
Jest numer telefonu adres e-mail... i lista seksualnych sugestii.

Ah. See, these are the type of things that you can't learn over e-mail.
Widzisz, są taki rzeczy, że nie można się ich nauczyć przez email-a.

Back off, or I'll release the other side of that e-mail correspondence.
Wycofaj się, albo ja pokażę drugą stronę tej korespondencji e-mail.

What about the e-mail the video was sent from?
A co z mejlem, z którego wysłali film?

What kind of creep breaks up with someone over e-mail?
Co za pomyleniec zrywa z kimś używając elektroniki?

Well, a ransom demand two days ago from her e-mail?
Żądanie okupu dostałem 2 dni temu przez jej e-mail.

Give me one e-mail and I will stop this!
Daj mi jeden adres, a to się skończy.

My new number and actually, my e-mail is best these days.
Mój nowy numer ale lepiej użyj mojego e-maila.

I'm asking because she sent this e-mail to her boyfriend by mistake.
Pytam, bo przez pomyłkę wysłała tego e-maila do swojego chłopaka.

There should be an e-mail from him on Goliath's computer.
Na komputerze Goliata powinien być e-mail od niego.

So I just got an e-mail fromdaniel about a meeting at 11:00.
Właśnie dostałem e-maila od Daniela na temat spotkaniu o 11.

You sent me an e-mail, that you had something important.
Wysłałeś mi e-mail, że to coś ważnego.

She wants me to e-mail this to her in Mexico City.
Chce, żebym przesłała jej to do Mexico City.

Smiley faces. People used to sign off their e-mail with that.
Uśmiechnięta twarz W ten sposób kiedyś podpisywano e-mail

I work for a 16-digit swiss bank account and an anonymous e-mail address.
Pracuję dla 16-cyfrowego, szwajcarskiego konta bankowego. I anonimowego e-maila.

And we tracked an e-mail from Callahan to this guy.
Przechwyciliśmy e-maila od Callahana do tego faceta.

We have the e-mail she sent you by mistake.
Mamy e-maila, którego przez pomyłkę wysłała tobie.

Could you, hypothetically, Access someone's e-mail account without their knowledge?
Czy mógłbyś, hipotetycznie, uzyskać dostęp do czyjegoś konta e-mail bez jego wiedzy?

I got the e-mail from your school about the father-daughter dance tomorrow night.
Dostałem e-mail z twojej szkoły o potańcówce dla ojców i córek.

You set up an e-mail account. You get him the new address.
Tworzysz nowe konto e-mailowe, dostajesz nowy adres.

Looks like Ethan only used his computer for e-mail.
Wygląda na to, że Ethan używał komputera tylko do poczty.

If you made any decisions, you can call me, Or write an e-mail.
Jeśli podjęto jakieś decyzje, można było do mnie zadzwonić, albo napisać e-mail.

Look, no offense, but I need technology, especially e-mail and snowmobiles.
Spójrz, bez obrazy, ale ja potrzebuje technologii, szczególnie e-maili i skuterów snieżnych.

Send me a final e-mail if there's something new.
Wyślij mi emaila jeśli coś nowego wpadnie ci do głowy.

Just give me his e-mail and I will give you a blanket.
Daj mi ten e-mail, a ja dam ci kocyk.

I can give you my fax number and my e-mail.
Mogę ci podać numer faksu. - Albo e-mail.

You'd like to reverse this pathway and you have access to his e-mail account.
Moge sprawić by role się odwróciły i masz dostęp do jego poczty.

So, I will e-mail you and we'il set something up.
Więc, emaiI Ciebie i ustawić coś do góry.

A wrong attachment to an e-mail that went wide.
Zły załącznik do maila, którego wysłał prasie.