Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) niezbyt utalentowany amator; rozpruwacz; informatyka zapalony komputerowiec, haker; informatyka włamywacz do sieci komputerowych, haker;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n haker

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(komp.) rozpruwacz, złodziej, włamywacz do sieci komputerowych, rabuś systemów komputerowych, pirat komputerowy, haker

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n komp. pot. haker

Słownik internautów

haker, włamywacz

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

taksówka, taxi, taryfa

kiepski programista (komputery)

haker (osoba łamiący zabezpieczenia komputerowe i włamujący się do cudzych komputerów)

niedołęga, fujara, niedojda, oferma, ofiara (losu), ciapa, ciamajda

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

haker

pirat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now the interesting thing about RedBrigade is that he wasn't an advanced hacker.
To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

TED

It started with me posing a question to my graduate student, Severin Hacker.
Zaczęło się od tego, że zadałem pytanie swojemu studentowi, Severinowi Hackerowi.

TED

This is a kind of hacker's manual, and it's written in Chinese and English.
To coś w rodzaju instrukcji obsługi dla hackerów, w języku chińskim i angielskim.

TED

By the way, you did hear me correctly; his last name is Hacker.
Tak poza tym, dobrze usłyszeliście; nazywa się Hacker (z ang.

TED

The fight against undeclared work is somehow similar to the duel between Microsoft and hackers.
Walka z pracą nierejestrowaną przypomina w pewnym stopniu pojedynek między firmą Microsoft a hakerami.

statmt.org

We need a computer hacker to control the building's security system.
Potrzebujemy hakera komputerowego do sterowania systemem bezpieczeństwa.

A foreign power or some computer hacker in his garage?
Obce mocarstwo, a może jakiś haker w swoim garażu?

I'm saying, in the hacker world, this guy could be a rock star.
Twierdzę, że w świece hakerów ten gość byłby gwiazdą rocka.

The hacker took the opportunity when I wasn't paying attention to attack.
Haker miał możliwość, kiedy nie zwracałem uwagi na atak.

Yeah, but if the hacker is good, your software may not pick it up.
Owszem, ale jeśli haker jest dobry, zapora mogła tego nie wyłapać.

There's only one hacker in the world who can break this code.
Jest tylko jeden haker na całym świecie, który może złamać ten kod.

Letting some of my old hacker buddies know I'm back in the game.
Daję znać moim starym kumplom - hakerom że znowu jestem w grze.

So the hacker loves the girl, but the girl's got a boyfriend.
Więc haker kocha tą dziewczynę, ale ona ma chłopaka.

So they went to a restaurant for dinner with some of Ian's hacker friends.
Więc poszli do restauracji na obiad, z jakimiś jego kumplami hakerami.

So you're just an old hacker like me but disguised as an idiot.
Więc jesteś starym hakerem jak ja tylko przebranym za idiotę.

Weird part is, there's no mention of him on the hacker boards.
Dziwne jest to, że nie ma o nim żadnej wzmianki na hakerskich stronach.

Went in as a hacker, came out as a dealer.
Przyszedłeś jako hacker, wyszedłeś jako dealer.

They want us topick up some computer hacker in Camden.
Chcą, żebyśmy zgarnęli jakiegoś hakera w Camden.

I mean, he's a hacker, but black market weapons?
On jest hakerem, ale czarny rynek broni?

You some kind of hacker? I design silicon lithography for personal gain.
Zajmuję się silikonową litografią dla osobistych zysków.

Not a great deal if you're a hacker.
Niewielka, jeśli się jest hakerem.

A hacker whose cognitive thinking just beat our fastest supercomputer.
Hakerką, której proces poznawczy właśnie pokonał nasze superkomputery.

Some of Hacker's effects may still be working.
Niektóre efekty mogą nadal działać.

It took awhile but my Third Man hacker's software's ready to go!
To zajęło chwilę ale mój wirus Third Man jest gotowy do użycia! Co!

I asked you to recruit an expert computer hacker, and you bring me this.
Poprosiłam cię o zwerbowanie eksperta w hackowaniu komputerów, a ty mi przyprowadzasz coś takiego.

You're a computer genius, and a reformed hacker if one's to believe your publicist.
Jesteś komputerowym geniuszem, zresocjalizowanym hakerem, jeśli wierzyć twojemu specowi od

You're the best damn hacker that's been in here... since your brother.
Jesteś najlepszym hakerem, którego tu mieliśmy od czasu... twojego brata.

Oh, no, thank you, but it's nice to see you again, agent hacker.
Nie, dziękuję, ale miło znów pana zobaczyć, agencie Hacker.

No wonder they call you the brilliant hacker.
Nie dziwię się, że nazywają cię świetnym hackerem.

Or a clever hacker buried a virus to destroy the hidden codes.
Albo sprytny haker ukrył wirusa, żeby zniszczyć ukryte kody.

The target is a hacker group out of Coral Gables.
Celem jest grupa hakerów z Coral Gables.

Desmond Hacker forced his cast to tell their own most horrifying memories.
Desmond Hacker zmusił swoją obsadę, do opowiedzenia ich własnych, najpardziej przerażających wspomnień.

His hacker was working on the game.
Jego haker pracował nad grą.

I am a hacker and this is my manifesto.'
Jestem hackerem i to mój manifest.

To be honest, I'm a bad hacker, so I resign.
Szczerze mówiąc, kiepski ze mnie haker, więc zwalniam się.

So, yes, go have coffee with Hacker.
A więc, tak, idź na kawę z Hackerem.

He was one of Josh's hacker friends.
Był jednym ze znajomych Josha w kręgu hakerów.

Hacker is a very up-front guy, who is also extremely politically savvy.
Hacker to bezpośredni facet, który w dodatku jest nadzwyczaj obyty.

A hacker called the “Puppet Master” has begun to infiltrate terminals through our network.
Władca Marionetek zaczął włamywać się... do każdego terminala podłączonego do sieci.

You heard of a hacker called Acid Burn?
Słyszałeś o hakerze Acid Burn?

Michelle traced the sequence to a hacker named Alex Hewitt.
Michelle wyśledziła, że ta sekwencja należy do hakera nazwiskiem Alex Hewitt.

Is your hacker chip still working?
Czy twój chip nadal działa?

But every hacker leaves a trail.
Ale każdy haker zostawia ślad.

Genius level hacker on the run.
Genialny haker w trakcie ucieczki.

This hacker goes by the alias Trinity.
Jego ksywa to Trinity.

Yeah, the best hacker since Meitzer.
Tak, najlepszy haker od czasów Meitzera.

This Trinity was well-known in hacker circles.
Ten Trinity był dobrze znany w kręgach hakerów.

Like a hacker borrowing a server.
Jak hacker pożyczający serwer.

I have a question for Mr. Hacker.
Mam pytanie do Pana Hackera.

She's an ingenious hacker, your sister.
Twoja siostra jest doskonałym hakerem.

Captain Reynolds was a hacker.
Kapitan Reynolds był hakerem.

Or a really good hacker
Albo naprawdę dobrego hakera.