Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawniczy notatnik, notes, zeszyt, notes elektroniczny, księga rachunkowa;
city notebook - kronika miejska;
notebook computer - informatyka notebook, komputer przenośny; laptop;
notebook computer - informatyka notebook, komputer przenośny; laptop;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

notatnik, miniaturowy komputer, notebook

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kajet

zeszyt

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n notatnik, notes

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

notatnik m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s notatnik, notes

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n notatnik, notes
komp. notebook

Wordnet angielsko-polski

(a book with blank pages for recording notes or memoranda)
zeszyt

Słownik internautów

notatnik
notebook

Słownik audio-video Montevideo

przenośny komputer, laptop

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bloczek

notatnik

notes

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

notes
~, pocket - notes kieszonkowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And my father left me a legacy of his handwriting through letters and a notebook.
Mój ojciec pozostawił mi w spadku swoje zapiski w postaci listów i notatnika.

TED

Dean Ornish: At first for a long time, I wrote messages in notebooks.
Dean Ornish: "Na początku, przez dłuższy czas, pisałem wiadomości w notatnikach.

TED

And we sit there for three hours -- and our little blue notebooks -- yes, I'm that old.
Siedzieliśmy tam przez 3 godziny -- z naszymi małymi niebieskimi zeszycikami -- tak, jestem taka stara.

TED

My mother came home one day with a turquoise notebook and asked me if I'd be interested in keeping a personal journal.
Pewnego dnia moja mama wróciłą do domu z turkusowym notatnikiem i spytała czy bym chciała prowadzić pamiętnik.

TED

They occasionally interest me, and I have many pictures of them in my notebooks.
W swoich notatkach mam wiele ich szkiców.

TED

I wrote it all down, which was a very good idea, but subsequently lost the notebook - which was not so clever.

www.guardian.co.uk

The only thing I had for the first record was an empty notebook with the words No Pussy Blues written on one page.

www.guardian.co.uk

At one point, he needs to get an address from his iSomething, but finds he can't operate it ("Well, this is no good!") and so reaches for his trusty, battered notebook instead.

www.guardian.co.uk

Osang said he stood by his article, saying that Becker had told him "unbelievable stories that I took down in my notebook and Becker didn't seem to have anything against me doing so".

www.guardian.co.uk

And how did you not see, who took the notebook?
I jak mogłeś nie zauważyć kto zabrał zeszyt?

If you hear anything about that notebook, let me know.
A jak dowiesz się czegoś o tym notesie, daj mi znać.

I went back to our beach and got your notebook.
Wróciłam na naszą plażę i zabrałam twój notatnik.

So I will ring to you, because he has your number probably in notebook.
Tak, ja zadzwonię do ciebie, bo on chyba ma twój numer w notatniku.

The notebook you have is mine, so I'm your god of death.
Ten Death Note jest mój. Więc tym razem będę podążał za tobą.

All I know is the notebook made him very upset.
Wiem tylko, że przez niego się bardzo zasmucił.

Why do you think he always carried that huge notebook?
Dlaczego myślisz on zawsze niósł, że ogromny notatnik?

I have my notebook, as normal, it is so important.
Mam tu nawet notes, bo często to, co mówi, jest takie ważne.

Show the court exactly how the new notebook obscured the old one.
Proszę pokazać sądowi dokładnie, jak nowy notes przykrył stary.

If you write down a person's name on the notebook that person dies!
Jeśli zapisze się czyjeś nazwisko w Death Note, ta osoba umrze!

Trace, get your notebook out because the kid is back to school you again.
Hej, Trace, przygotuj sobie notatnik Bo dzieciak wrócił, żeby dać ci lekcję.

The contents of that notebook were too important to write it down later.
Zawartość notatnika była zbyt ważna, aby napisać ją później.

When I hide the recipe notebook my role will be over.
Kiedy podrzucę tam zeszyt z przepisami, moja rola się skończy.

So I went into the garden and filled an entire notebook with sketches.
Poszłam do ogrodu i zapełniłam cały notes szkicami.

Want me to get your huge notebook for you?
Chciej, żebym dostał twój ogromny notatnik dla ciebie?

How could I write his name in my notebook?
Jak mogłam napisać jego imię w moim zeszycie?

Miss, are you sure this is the same notebook?
Proszę pani, czy jest pani pewna, ze to jest ten sam notatnik?

So you mean we're going to put that notebook in Togami's house?
Czyli podrzucimy ten zeszyt do jego domu?

Does she think Matsuda will do as she's written in her notebook?
Czy ona naprawdę wierzy, że Matsuda zachowa się tak, jak ona napisała?

So, Vincent saw your mom taking notes in an olive notebook both times.
Więc, Vincent widzał twoją mamę robiącą notatki w oliwkowym zeszycie za kazdym razem.

There's paper in there in the like of a notebook.
W środku jest papier, taki jak w dzienniku.

And hid the notebook so the Bosch wouldn't find it.
I schowałaś notes żeby go nie znaleźli.

Send someone to my apartment to get my red notebook.
Tak, poślij kogoś po mój czerwony notes.

Carmen, can I have the notebook, please, and the backpack?
Carmen, czy mogę dostać ten notes, oraz plecak?

I have it in this notebook, here in my pocket.
Mam je w notesie, tutaj w kieszeni.

You need to convince yourself and maybe your notebook.
Musisz przekonać siebie i może swój zeszyt

The defense found a notebook misfiled in evidence, a diary.
Obrona znalazła notatnik zagubiony w dowodach. Pamiętnik.

So you dropped your notebook, but I gave it back to your dad.
Więc spadł notesu ale dałem go z powrotem do twojego ojca.

Every secret is hidden in your black notebook, right?
Wszystkie sekrety są ukryte w pani czarnym notesie, prawda?

I'm so glad you didn't bring your big notebook with you.
Jestem tak zadowolony nie przyniosłeś twojego dużego notatnika z tobą.

Yes, Angier, she gave you this notebook at my request.
Dała ci ten dziennik na moją prośbę.

It's not time to draw, especially in that notebook.
To nie jest odpowiedni moment, abyś teraz się tym zajmował.

You get a notebook and you, like, put four columns in it.
Bierzesz notes i robisz w nim cztery kolumny.

Get your notebook and come along with me.
Bierz notatnik i chodź ze mną.

Without my notebook I can not do anything.
Bez notatek nic nie mogę zrobić.

Tell the court where you found your notebook.
Proszę powiedzieć sądowi, gdzie znalazł pan notes.

I left a notebook last time I was here.
Zostawilam zeszyt kiedy ostatnim razem tu bylam.

I use mine for emails and as a notebook.
Mojego używam do maiIi i jako notesu.

He's got a notebook and all that money.
Ma notatnik i duże pieniądze.

Do you think Wilden read that notebook by now?
Myślicie, ze Wilden już czytał ten notatnik?

It appeared in every notebook I used in school.
Pojawiała się w każdym zeszycie, którego używałam w szkole.

There are 2000 notebooks on these shelves. And each notebook contains about 250 pages.
Tu jest 2000 notesów,... a każdy z nich ma jakieś 150 stron.

There was not a single in her notebook!
W jej zeszycie nie było ani jednej

I couldn't help come to see you to show you this notebook
Nie mogłam się powstrzymać, żeby cię zobaczyć. Ten notes...

He had a notebook for words that he liked.
Miał zeszyt ze słowami, które lubił.

She carries a mean spiral notebook and a pen.
Nosi ze sobą wysłużony notes i długopis.

Why should he need the notebook and why would he lie?
Do czego potrzebowałby zeszytu i dlaczego miałby kłamać?

If we can prove that the notebook kills people You'll be guilty
Jeśli tylko udowodnimy, że ten notes może zabijać, to będziesz winna.

Then he takes out his notebook and he says with a smile,
Potem wyciąga notatnik i z uśmiechem mówi

I'll line the bottom with old notebook pages.
Wyłożę dno starymi kartkami z zeszytów.