Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) namiętność (do czegoś), zamiłowanie; żarliwe uczucie; żar, pasja, furia;
inflame passions - rozpalić namiętności;
fly into a passion - unieść się gniewem, wpadać w furię;
the passion - religia Męka Pańska;
play with passion - grać z wielkim uczuciem;
crime of passion - (Noun) zbrodnia w afekcie; prawniczy przestępstwo/morderstwo popełnione przeciw osobie ukochanej;
crime of passion - (Noun) zbrodnia w afekcie; prawniczy przestępstwo/morderstwo popełnione przeciw osobie ukochanej;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C
1.
(strong emotion
sexual feeling) namiętność
(burst of anger) pasja, furia
to fly into a ~wpadać w furię, (enthusiasm) pasja
she has a ~ for Mozart uwielbia muzykę Mozarta.
2.
(relig): ~the P~Męka Pańska, pasja.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Męka Pańska

pasja, namiętność, uczucie, zamiłowanie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zajawka

gorliwość

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler


1. pasja f, namiętność f
2. ból m, cierpienie n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s namiętność (pasja) (for sth do czegoś)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n namiętność (for sth - do czegoś)
pasja, zamiłowanie
to fly into a passion - unieść się gniewem

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PASYJNY

NAMIĘTNOŚĆ

GORĄCZKA MIŁOŚCI

PŁOMIENNOŚĆ UCZUĆ

ZACIEKŁOŚĆ

ZAPAMIĘTANIE

ZAPAMIĘTAŁOŚĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (an irrational but irresistible motive for a belief or action)
mania
synonim: mania
synonim: cacoethes

2.
pasja: :

3. (a strong feeling or emotion)
namiętność, burza, pożar, ogień, płomień, wicher, żar: : synonim: passionateness

Słownik internautów

pasja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. cierpienie
męczeństwo
męka

2. pasja
namiętność
zaciekłość

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uniesienie

zamiłowanie

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

pasja
namiętność
~, extra-curricular - pasja pozazawodowa

Słownik religii angielsko-polski

Pasja f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The discussion was very in-depth and very passionate, but also very thoughtful.
Dyskusja była bardzo pogłębiona i bardzo emocjonalna, ale także bardzo wnikliwa.

statmt.org

First is the issue which has been quite passionately addressed by many of you.
Pierwszą jest kwestia, o której wielu z Państwa mówiło z ogromnym przejęciem.

statmt.org

For, in truth, we had moved light years from the passions that animated them.
Prawdę mówiąc odeszliśmy na lata świetlne od tej pasji, która ich napędzała.

TED

I've traveled a lot and nowhere else have I found the passion Mexicans have.
Wiele podróżowałem i nigdzie indziej nie znalazłem takiej pasji, jaką mają Meksykanie.

TED

Emerging new markets, then, are the breeding grounds for passionate users.
Wyłaniające się nowe rynki są więc żyzną glebą dla użytkowników - pasjonatów.

TED

But he felt all his old passion for her return.
Ale na jej widok jego dawne uczucia do niejpowróciły.

But I really had passion for is being a mother.
Ale prawdziwą pasją okazało się bycie matką.

What would you have from him, if not his passion?
Co chcesz od niego, jeśli nie jest to jego pasją ?

We could use more people around here with your passion.
Moglibyśmy użyć więcej ludzi z twoją pasją.

She really has brought out the passion in my heart.
Ona na prawdę rozpaliła namiętność w moim sercu.

I would say she has a passion for her work.
Powiedziałabym nawet, że wykonuje swoją pracę z pasją.

Just because you gave up your passion, why should I?
Tylko dlatego, że ty zrezygnowałaś ze swojej pasji, dlaczego ja też muszę?

I guess a crime of passion just makes me seem more human.
Chyba zbrodnia z uczuć sprawia, że wyglądam bardziej ludzko.

Red ones mean passion or love, so this is great.
Czerwone oznaczają pasję albo miłość.

We talked about my Father, by his passion for science.
Opowiadałem o moim ojcu, nauczycielu, który pasjonował się nauką.

I see the passion that you have for his work.
Widzę uwielbienie, jakie masz dla jego talentu.

You know, the passion that he has, and to see something taken from him.
No wiecie, pasja którą posiadał, to jakby oglądać jak ktoś mu ją zabiera.

It's nice to have friends that share the same passion.
Miło jest mieć przyjaciół, którzy dzielą twoją pasję.

To write, to fall in love, and to experience real passion.
Pisać, zakochać się, i doświadczyć prawdziwej pasji.

You have all the passion for life that I lack.
Masz pasję, której mi brak.

Maybe I just needed this time to follow my passion.
Może tym razem powinienem realizowac moje pasje.

It makes sense to build a union on reason, not passion.
To ma sens, budować związek na rozsądku, nie namiętności.

When you have to go outside a marriage for passion, you're in trouble.
Jeżeli musisz wyjść po za małżeńską obietnice aby ratować małżeństwo masz kłopoty.

This was a crime of passion, and it had everything to do with her.
To była zbrodnia z namiętnością, a on miał wszystko co potrzeba.

Well, it's something that I really have a passion for.
Cóż, to coś co jest moją prawdziwą pasją.

As for romance, I also have a lot of passion.
Co do romansu , też mam dużo z namiętności.

But I think my passion is what really fired her.
Ale myślę, że pasja, jaką okazałem ją rozentuzjazmowała.

Passion is what makes every moment of your life meaningful.
Pasja jest tym co nadaje sens twojemu życiu w każdym momencie.

No woman is so beautiful that she could cool my passion for you.
Nie ma kobiety tak pięknej, by mogła ostudzić moją namiętność dla ciebie.

For me baseball is not a game, it's a passion.
Dla mnie baseball nie jest tylko grą, to jest pasja.

I'm here to tell you a few tales of passion.
Jestem tutaj aby opowiedzieć wam kilka historii opasji.

As many of you know, uh, my passion in life is running.
Większość z was wie, że moją życiową pasją jest bieganie.

It soon became his passion and he started dancing six days a week.
Wkrótce stało się to jego pasję i tańczył przez 6 dni w tygodniu.

One way or another, passion makes fools of us all.
Tak czy inaczej, namiętność czyni głupców ze wszystkich.

I told you never to play with the bottle marked passion.
Mówiłam, że nie wolno się bawić butelką z napisem namiętność.

I loved your mother with a passion like the burning of the sun.
Wierzysz mi, prawda? Kochałem twą matkę z pasją, która poruszyłaby świat.

There's always a blind passion for the new, the young.
Zawsze istnieje ślepa pasja dla czegoś nowego, młodego.

It's how we use our passion that is of essence.
W taki sposób używamy naszej namiętności.

I've no idea what you're on about, but I do admire passion.
Nie mam pojęcia o czym pan mówi, ale doceniam pańską pasję.

And now I'm continuing that passion with the protection of the entire nation.
I teraz kontynuuję tę pasję wobec całego narodu.

Finally, over the last six weeks, you have struck me as a man with passion and enthusiasm.
Wreszcie, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ujął mnie pan jako osoba pełna pasji i entuzjazmu.

I inherited a passion for difficult cars from my dad.
Odziedziczyłam pasję do trudnych samochodów po moim tacie.

This story has a passion because I love you passionately.
Ta historia ma pasję, bo moją pasją jesteś ty.

I would like to thank all the speakers for their passion and commitment.
Chciałbym podziękować wszystkim mówcom za ich pasję i oddanie.

I told you about my father. a schoolteacher. his passion for science.
Opowiadałem o moim ojcu, nauczycielu, który pasjonował się nauką.

On a slow fire, won't you, put this passion to cook.
Bardzo dobrze... teraz odejdź. Na wolnym ogniu doprowadź tą pasję do wrzenia.

I'm so impressed by the way you embrace your passion.
Jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób obejmujesz swoją pasję.

My passion is to kill people that I know in weddings.
Jestem seryjną zabójczynią, moją pasją jest zabijanie ludzi, których poznaje na weselach.

I have never met a teacher whose passion literally saves lives.
Nigdy nie spotkałam nauczyciela, którego pasja naprawdę ratuje życia.

I see your young passion flame is not accompanying you.
Widzę, że twoja młoda, płomienna pasja ci nie towarzyszy.

It appears that young David has conceived of a passion for my daughter.
Wydaje się, że David pała namiętnością do mojej córki.

But passion itself isn't enough to sustain a relationship for a lifetime.
Lecz sama pasja nie wystarczy, by umacniać związek przez całe życie.

His music expresses our need for passion and romantic love.
Jego muzyka wyraża naszą potrzebę miłości i pasji.

I thought us working together was your real passion.
Myślałem że to co robimy razem to twoja prawdziwa pasja.