Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia rabin, rabbi;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rabin

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n rabin

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RABBI

Wordnet angielsko-polski

(spiritual leader of a Jewish congregation
qualified to expound and apply Jewish law)
rabin

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

żyd. rabbi
rabin

Słownik religii angielsko-polski

rabin m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The rabbis describe this as being like a king who has a beautiful, fragile glass bowl.
Rabinowie przytaczają przykład króla, który ma piękną, delikatną szklaną wazę.

TED

And when he was come, straightway he came to him, and saith, Rabbi; and kissed him.
A przyszedłszy, zarazem przystąpił do niego, i rzekł: Mistrzu, Mistrzu

Jesus Army

and the salutations in the marketplaces, and to be called of men, Rabbi.
I pozdrawiania na rynkach, i aby je nazywali ludzie: Mistrzu, mistrzu

Jesus Army

And straightway he came to Jesus, and said, Hail, Rabbi; and kissed him.
A wnet przystąpiwszy do Jezusa, rzekł: Bądź pozdrowiony, Mistrzu

Jesus Army

And Judas, who betrayed him, answered and said, Is it I, Rabbi?
A odpowiadając Judasz, który go wydawał, rzekł: Izalim ja jest, Mistrzu?

Jesus Army

The first female rabbi in the US was ordained in 1972.

www.guardian.co.uk

Now, Treiger is about to become the first female rabbi ordained in the country since before the second world war.

www.guardian.co.uk

Regina Jonas made history when she was ordained as Germany's first female rabbi - but that role ended in her death in Auschwitz.

www.guardian.co.uk

An Observer investigation has established that the EDL has made contact with anti-jihad groups within the Tea Party organisation and has invited a senior US rabbi and Tea Party activist to London this month.

www.guardian.co.uk

rabbi Nachum Shifren, a regular speaker at Tea Party conventions, will speak about Sharia law and also discuss funding issues.

www.guardian.co.uk

Rabbi, you seem to be on the side of good.
Rabinie, jesteś po stronie dobra.

And you should see the senior rabbi as well, by all means.
I powinieneś zobaczyć się ze starszym rabinem, jak najbardziej.

What do you think people are thinking here, that I'm sitting with my rabbi?
Myślałeś, że ludzie pomyślą, że siedzę tu ze swoim rabinem?

And what do you know about him, except that he is the rabbi's son?
Co o nim wiesz, oprócz tego, że jest synem rabina?

Rabbi, I just want to see if it's really you.
Rabbi, chcę się przekonać, czy to na pewno ty.

Look, rabbi, I haven't even told my wife and family about this.
Spojrzenie, rabbi, nawet nie powiedziałem moja żona i rodzina o tym.

I would like to see my girlfriend and a rabbi.
Chciałbym spotkać się z moją dziewczyną i z rabinem.

Should you really be saying to hell with a rabbi and a minister?
Czy rzeczywiście powinnaś mówić do diabła o rabinie i pastorze?

Even though the good rabbi said I shouldn't, just burn me up.
Choć rabin powiedział, że nie powinno się tego robić, skremujcie mnie.

Be prepared to wake up one day with a rabbi.
Pewnego dnia obudzisz się obok rabina.

In college, I took the opportunity to study several courses of their history and literature under a rabbi.
Na studiach skorzystałam z okazji uczestniczenia w kilku kursach jego historii i literatury prowadzonych przez rabina.

Let's go find that preacher. I think they call him a rabbi here.
Chodzony znajdować tego pastora. myślę, że oni dzwonią do jego rabbi tu.

He says, Rabbi, my wife is trying to poison me.
I mówi: 'Rabi, myślę, że moja żona chce mnie otruć'.

Rabbi, what could we do to make the script more Jewish?
Rabi, co zrobić, żeby scenariusz był bardziej żydowski?

A wise man once told me that no rabbi can save anyone.
Pewien mędrzec powiedział mi, że rabin nikogo nie zbawi.

A boy became a man, and a rabbi blessed my cream.
Chłopiec stał się mężczyzną, a rabin pobłogosławił moje ptysie.

I often dream my mistress is dead, and that the rabbi only has me.
Często śnię o tym, że moja Pani umarła, i że rabbi ma tylko mnie.

You are a vicious rabbi, and I'm going to write a letter!
Jest pan zawziętym rabinem, i zamierzam napisać list!

And someone get a rabbi down here to bless this chicken.
I niech ktoś wezwie Rabina by pobłogosławił kurczaka

You can't fight a rabbi when he breaks out the guilt.
Nie można walczyć z rabinem, kiedy pojawia się wina.

Rabbi, we've been waiting for the Messiah all our lives.
Rebe, czekaliśmy na Mesjasza całe nasze życie.

Was my rabbi when I first came on force.
Był moim rabinem, gdy zaczynalem w policji.

What must God think of a rabbi like me?
Co mysli Bóg o takim rabinie jak ja?

You think a rabbi ever came to see me?
Myślisz, że jakiś rabin kiedykolwiek mnie odwiedził?

For several hours, he is turned into a rabbi.
Na kilka godzin, zamienił się w Rabina.

Harding is going to be your Rabbi, show you the ropes.
Harding będzie twoim rabinem, wyjaśni ci, co masz robić.

Rabbi! They do not understand who this man is!
Oni nie rozumieją, kim jest ten człowiek!

A minister, a priest, and a rabbi walk into a wedding.
Pastor, ksiądz i rabin pójdą na ślub.

He did, and the rabbi looked at him and said, you what?
Tak powiedział, a rabin spojrzał na niego i zapytał: Że co?

We must find another rabbi who'll let me do my bar mitzvah.
Musimy znaleźć innego rabina który da mi bar mitzvah.

But if they do, it'il just be our family and the rabbi.
Jeśli tak, to będzie tylko rabin i rodzina.

Hey, I know this really cool rabbi who can possibly do our wedding.
Znam naprawdę fajnego rabina, który mógłby nam udzielić ślubu.

I mean, here I was with a minister and a rabbi.
Znaczy się, byłam tu z pastorem i z rabinem.

Rabbi, you have some nerve coming here to my sarcophagus.
Rabbi, masz mocne nerwy przychodząc do mojego sarkofagu.

Rabbi, I respect you, but this is my house.
Rabbi, szanuję cię, ale jesteś w moim domu.

It's hard dating a rabbi after a day of blackmail.
Trudno jest umawiać się z rabinem po dniu z szantażem.

Meanwhile, his brother Ben, the rabbi, he's a wonderful guy.
Tymczasem jego brat Ben, rabin, jest wspaniałym człowiekim.

That's kind of weird for a rabbi to say.
To jest trochę dziwny dla rabbi, by powiedzieć.

The rabbi's scared I'll give his daughter bad ideas.
Rabbi boi się, że podsunę jego córce złe myśli.

We buried him near the ancestor of my rabbi and the musician.
Pochowaliśmy go w pobliżu przodka mojego rabina i muzyka.

If I'm a good Jew, the rabbi will let me see his daughter.
Jeśli będę dobrym Żydem, rabbi pozwoli mi widywać się z jego córką.

Went on until a new rabbi came. Rabbis always spoilthings.
Działo się tak dopóki nie przyszedł nowy rabin. Oni zawszewszystko psują.

It's no different than having a priest or rabbi lead a prayer vigil.
Nie ma różnicy, czy jest tam ksiądz bądź rabin prowadzący modlitewne czuwanie.

A priest and a Rabbi are at a wedding.
Ksiądz i rabin są na ślubie.

I need either a good rabbi analyst or interplanetary genius.
Potrzebuję albo analityka rabina albo nieziemskiego geniusza..

Rabbi means teacher, I came to find out.
Rabin znaczy nauczyciel. Poszedłem się dowiedzieć.

Why do we need to see your rabbi?
Czemu musimy sę zobaczyć z twoim rabinem?

Rabbi, we know... that you are a teacher sent by God.
Rabbi, wiemy... że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel

We all heard the words of the rabbi.
Słyszeliśmy wszyscy słowa rabina.

To a rabbi you say my faithful Indian companion?
Do rabina mówisz mój wierny indiański druhu?!