Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ONZ;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n sing (abbr of the United Nations (Organization) ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) United Nations Narody Zjednoczone

Nowoczesny słownik języka angielskiego

Narody Zjednoczone

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

= skr. United Nations

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

pref nie, od, roz
untypical - nietypowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIE-

BEZ-

OD-

Słownik skrótów

pol. 'Narody Zjednoczone', eng. the United Nations

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This was highlighted by the UN High Commissioner for Human Rights, Ms Navi Pillay.
Podkreślała to wysoka komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka Navi Pillay.

statmt.org

The UN Human Rights Council is still fighting for correct working methods.
Rada Praw Człowieka usilnie stara się wypracować odpowiednie metody pracy.

statmt.org

There is no provision in the UN Charter for a regional seat on the Security Council.
Karta Narodów Zjednoczonych nie przewiduje miejsc regionalnych w Radzie Bezpieczeństwa.

statmt.org

This is used all over the place, including LinkedIn, where I am an un-whole individual.
Wykorzystuje się to wszędzie, również na LinkedIn, gdzie jestem niekompletnym jednostką.

TED

First, the parties can choose any one of the methods outlined in the UN Charter.
Po pierwsze, strony mogą wybrać dowolną z metod w niej przedstawionych.

statmt.org

UN language is less specific but would also cover sexual orientation.
Język ONZ jest mniej szczegółowy, lecz obejmuje on także orientację seksualną.

What the army told us was so un personal.
To co powiedziała nam armia, było takie bezosobowe.

It is un my old friend, of the university.
Jest moim starym kolegą jeszcze z uniwersytetu.

Are you telling me that I have to wait un...
Sugerujesz mi, że mam czekać, aż...

In just two days, the UN climate conference will be over.
Za zaledwie dwa dni konferencja klimatyczna ONZ dobiegnie końca.

You're a wrong 'un, just like your old man.
I powiem ci, że jesteś marginesem, tak jak twój stary.

Kosovo has been under UN administration now for 10 years.
Kosowo było administrowane przez ONZ przez ostatnie 10 lat.

But these are global issues and belong at UN level.
Ale to są problemy globalne i przynależą do szczebla ONZ.

According to the UN, the disaster has affected up to 2 million people who need help.
ONZ poinformował, że w wyniku kataklizmu pomocy potrzebuje 2 miliony osób.

It is also possible that this example could encourage the other UN countries to take the same action.
Jest też możliwe, że ten przykład może zachęcić inne kraje ONZ do podjęcia takich samych działań.

Is this the concept on which the UN was founded?
Czy tak mają wyglądać fundamentalne zasady, na których utworzono ONZ?

On a scale from un to dix, they're about a trois.
W skali od 3 un do Dix, oni o Trois.

UN sanctions are far stronger and can be far more effective.
Sankcje ONZ są o wiele surowsze i mogą być o wiele skuteczniejsze.

Technically,that means she couldn't work at the un.
Technicznie, oznacza to, że nie mogła pracować w

The time for the UN to act is now.
Nadszedł czas na działanie ONZ.

You see, the UN itself is implicitly divided on the issue.
Widzicie państwo, sama ONZ jest podzielona w tej kwestii, choć nie widać tego na pierwszy rzut oka.

According to the UN, since the start of the conflict 800 000 people have fled their homes.
Według ONZ od początku konfliktu 800 000 ludzi uciekło ze swoich domów.

Discussions are taking place within the framework of UN decisions.
Rozmowy prowadzone są w ramach decyzji ONZ.

Since 2005, the UN has accepted the concept of responsibility to protect.
Od 2005 roku ONZ przyjęło koncepcję odpowiedzialności za ochronę.

Three people have been injured and the UN has decided to shut down all its operations.
Trzy osoby odniosły rany, a ONZ postanowiła całkowicie zawiesić swoją działalność.

Under these circumstances, it is clearly easy to knock the UN process.
W tych okolicznościach łatwo zrzucać winę na procedury ONZ.

All this took place in the vicinity of a UN camp.
Wszystko to działo się w pobliżu oenzetowskiego obozu.

I remember people say it was un miracolo.
Pamiętam, ludzie mówić, to był un miracolo.

There is in addition the general question of the death penalty, on which the UN has voted.
Ponadto pozostaje ogólna kwestia kary śmierci, nad którą głosowała ONZ.

I believe that the UN's role is indeed important.
Uważam, że rola ONZ jest naprawdę istotna.

We must also call for the immediate application of the UN resolution.
Musimy również wezwać do natychmiastowego stosowania rezolucji UE.

The UN estimates that seven in ten women will experience violence from men during their lifetime.
ONZ szacuje, że siedem na dziesięć kobiet doświadczy w swoim życiu przemocy ze strony mężczyzn.

We must identify the names of the responsible UN commanders.
Musimy poznać nazwiska odpowiedzialnych dowódców misji ONZ.

We should go into the UN process with plenty of confidence and determination.
Do procesu ONZ powinniśmy podejść z ogromną pewnością siebie i determinacją.

Moreover, a competent, legitimate UN body is already working on these issues now.
Co więcej, prawowity organ ONZ już pracuje nad tymi dwoma sprawami.

The UN has played a positive role in ameliorating the conflict.
Pozytywną rolę w łagodzeniu konfliktu odegrała Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Do you think that the UN will have a job to do in these areas?
Czy sądzi pan, że ONZ będzie miała coś do zrobienia w tej dziedzinie?

You have also underlined that more attention needs to be given to the role of the UN in this area.
Podkreślił pan również, że należy zwrócić więcej uwagi na rolę ONZ w tym obszarze.

With regard to the UN mandate, a great deal has been said here today about taking all forms of action.
Co do mandatu ONZ, wiele dziś powiedziano na temat wszystkich form działania.

This alone represents more than 60% of the global initial UN appeal.
Kwota ta stanowi ponad 60 % łącznej początkowej środków ONZ.

You are here to be corrupted, young 'un.
Mamy cię tu zdeprawować.

She wasn't working for the un anymore.
Nie pracowała już dla

They didn't find us because you are un ucky, but because of me
Oni nie znaleźli nas bo ty masz pecha ...tylko przeze mnie

Somalia is more awash with arms than ever, according to a recent UN report.
Zgodnie z najświeższym raportem ONZ Somalię jak nigdy dotąd zalewają kolejne dostawy broni.

The most alarming fact is that the UN soldiers themselves have become involved in this scandal.
Ale to, co przeraża najbardziej, to fakt, iż sami żołnierze ONZ stawali się bohaterami skandali.

This must be achieved under the same UN auspices before the end of 2008.
Cel ten musi zostać zrealizowany również pod auspicjami ONZ do końca 2008 r.

Finally, the UN has today published a report on water that makes some frightening projections for the future.
Na koniec dodam, że ONZ opublikowała dziś sprawozdanie w sprawie wody, w którym zawarła zatrważające prognozy na przyszłość.

It is particularly disturbing when accusations made against the UN mission turn out to be true.
Szczególnie niepokojące jest, kiedy oskarżenia formułowane wobec misji ONZ okazują się prawdą.

The name issue is a purely bilateral question, even if the UN has given its help in this respect.
Kwestia nazwy jest sprawą czysto dwustronną, nawet jeśli ONZ zaoferowało swoją pomoc w tym względzie.

It is a crime on the UN's part to fail to carry out its direct mission.
To przestępstwo, że ONZ zaniechała wykonywania swojej bezpośredniej misji.

This incident is now being considered by the UN.
Obecnie ONZ bada ten incydent.

The UN waited for a long time before denouncing the situation in that country.
ONZ długo czekała z potępieniem sytuacji w tym kraju.

There is nothing new un-- under the sun.
Nic nowego... nie ma pod słońcem.

And un desmadre... is like you have no mother.
Słowo un desmadre... oznacza nie mieć matki.

What? I look too 'un' for you? Stop it!
Wyglądam dla ciebie zbyt nie Przestań!