Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) niejasny, mętny; ogólnikowy, niekonkretny, wieloznaczny, wymijający; bliżej nieokreślony, niewyraźny, nieokreślony, nieustalony, niesprecyzowany, nieznaczny;
be vague - (Verb) wyrażać się niejasno, wypowiadać się mało konkretnie;
be vague - (Verb) wyrażać się niejasno, wypowiadać się mało konkretnie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mętny, niejasny, niewyraźny, nieokreślony, nieustalony, niesprecyzowany, wymijający, nieznaczny

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. niesprecyzowany 3. niejednoznaczny~ date niesprecyzowana data ~ term niejednoznaczne określenie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1.niejasny, niewyraźny, niejednoznaczny
2. nieklarowny
3. niesprecyzowany vague date niesprecyzowana data vague proposal niejasna propozycja vague term niejednoznaczne określenie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj nieokreślony, niejasny, mglisty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIJAKI

NIEWYRAŹNY

NIEJASNY

OGÓLNIKOWY

UCHWYTNY: NIE UCHWYTNY

MĘTNY

MGLISTY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

mętny
niewyraźny

Słownik internautów

nieokreślony

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niepewny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Not only that -- we always have this vague notion that something's expected of us.
Nie tylko, zawsze mamy też to niejasne uczucie, że czegoś się od nas oczekuje.

TED

Vague declarations of probable future support from the Commission are not enough.
Niejasne deklaracje ewentualnego przyszłego poparcia z Komisji nie wystarczą.

statmt.org

There was no longer any question of carrying on in this vague and fragmented way.
Nie można już było działać dalej w taki mało konkretny i rozdrobniony sposób.

statmt.org

The problem is as follows: after that the Rules of Procedure are much vaguer.
Problem jest następujący: dalsza część Regulaminu jest znacznie mniej jasna.

statmt.org

in writing. - (EL) The Commission's proposal on soil protection is generalised and vague.
na piśmie. - (EL) Wniosek Komisji w sprawie ochrony gleby jest ogólnikowy i niejasny.

statmt.org

In many cases, offender profiles are so vague as to be meaningless, according to psychologist Craig Jackson.

www.guardian.co.uk

Tributes pour in for a founding father of Nouvelle vague movement who turned out more than 80 films.

www.guardian.co.uk

Sebutinde asks White to answer questions more directly after she sounds vague over the arrangements for delivering the diamonds to Campbell.

www.guardian.co.uk

Armed with only a vague idea, no story and no contributors, there was no way I would find funding.

www.guardian.co.uk

You must have a vague idea of what he wants.
Musisz mieć chociaż mgliste pojęcie, o co mu chodzi.

It's still a little vague, but I can remember more this time.
Wszystko jest wciąż zamglone, ale tym razem pamiętam więcej.

Do you not think the category 18 is too vague?
Czy nie sądzisz że kategoria 18 jest zbyt niejasna?

Maybe he wasn't worried, because the title of the report was too vague.
A może nie przejął się zagrożeniem, bo tytuł raportu nie był zbyt jasny?

I have a vague impression that you don't believe me.
Odnoszę niejasne wrażenie, że mi nie wierzysz.

I know that it sounds vague, but you just have to trust me.
Wiem, że brzmi to niejasno, ale po prostu musisz mi zaufać.

I have a vague recollection of what you're talking about.
Mam niewyraźne wspomnienia o tym, o czym mówisz.

Right, that's part of the plan that sounded a little vague.
Dokładnie. To część planu, która brzmi trochę ogólnikowo.

A few months ago the first version of the agreement was too vague and did not offer similar guarantees.
Kilka miesięcy temu pierwsza wersja porozumienia była zbyt nieprecyzyjna i nie oferowała podobnych gwarancji.

The first few references to the conversion process that we found were pretty vague.
Pierwsze wzmianki dokumentujące proces konwersji... ... jakie udało nam się odnaleźć,były bardzo niejasne.

And not to be vague, that is the price.
Nie owijając w bawełnę, taka jest cena.

I remember stepping from the flames, a vague shape in the dark, then nothing.
Pamiętam, że wyszedłem z płomieni. Niewyraźny kształt w mroku. Dalej nic.

There was no longer any question of carrying on in this vague and fragmented way.
Nie można już było działać dalej w taki mało konkretny i rozdrobniony sposób.

She's very vague about it,but I know something went on !
Taj, jest niewyraźna w tej sprawie, ale ja wiem że coś było!

This is still too vague - we need to make it legally binding.
Sprawa ta jest w dalszym ciągu zbyt niejasna - musimy sprawić, by cele te stały się prawnie wiążące.

And I do have vague memories of people refusing to breed with me!
I rzeczywiście mam mgliste wspomnienia, na temat ludzi odmawiających współżycia ze mną!

The conclusions of the summit in this regard are very vague.
Wyniki szczytu w tym zakresie są bardzo niejasne.

The vague and unsatisfying i'm not dating right now response.
Niejasna i niezadowalająca odpowiedź nie umawiam się teraz na randki. Dobrze ją znam.

We must focus more on results than on vague indicators.
Musimy skoncentrować się bardziej na wynikach niż na ogólnikowych wskaźnikach.

We cannot go into international negotiations with vague promises about the funding for developing countries.
Nie możemy przystąpić do negocjacji międzynarodowych z ogólnikowymi obietnicami dotyczącymi funduszy dla krajów rozwijających się.

The reasons for the increase in prices are vague, and one can no longer talk about the trends of the agricultural produce market.
Powody wzrostu cen są niejasne i nie można już mówić o trendach na rynku produktów rolnych.

Spend like this all night, as long freaking fog vague in history.
Spędza jak ta cały noc, jako długo bzikująca mgła niewyraźna w historii.

Vague declarations of probable future support from the Commission are not enough.
Niejasne deklaracje ewentualnego przyszłego poparcia z Komisji nie wystarczą.

We now have a document before us which is significantly better than the Commission's original vague proposal.
Przed nami leży dokument, który jest zdecydowanie lepszy niż pierwotna, nieprecyzyjna wersja Komisji.

I also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
Uważam też teorię zaburzeń równowagi gospodarczej za dość mglistą i niejasną.

And he left only vague references... to where this place might be.
Zostawił tylko kilka wskazówek, gdzie może być to miejsce.

The Commission recognises this in its strategy, but the proposals for measures are vague.
Komisja dostrzega to w swojej strategii, ale projekty dotyczące środków zaradczych są niejasne.

The distinction between the strategic and operational dimensions is still vague at present.
Wciąż nie potrafimy precyzyjnie określić różnic pomiędzy wymiarem strategicznym i operacyjnym.

Your vague memories, the faces of people that you were never able to love...
Twoje niejasne wspomnienia, twarze ludzi, których nigdy nie umiałeś pokochać...

The initial report was perhaps understandably vague and general.
W swojej pierwotnej wersji sprawozdanie było może, co jest zrozumiałe, mało precyzyjne i zbyt ogólnikowe.

Carers are no longer able to participate fully in the labour market, and their situation is very vague.
Opiekunowie nie mogą już w pełni uczestniczyć w rynku pracy, a ich sytuacja jest bardzo niepewna.

Could you please be a little more vague?
Możesz wyrazić się bardziej niejasno?

Why are you being so vague about it?
Czemu się nad tym tak upierasz?

Do you have the vague sense that the hospital administrator dresses like a trollop?
Niejasne wrażenie, że administratorka szpitala ubiera się jak jakaś ulicznica?

Of course. But I hate to condemn a man on such vague evidence.
Oczywiście, ale nie mogę potępiać człowieka bez wystarczających dowodów.

But what does the conveniently vague and ambiguous term 'biodiversity' actually mean?
Ale co oznacza to pojęcie "różnorodności biologicznej”, które - jak się wygodnie składa - jest niejasne i dwuznaczne?

However, simply calling for action is too vague.
Zwykłe wezwanie do działania to jednak określenie zbyt ogólnikowe.

I hate to admit it, but it sounds pretty vague to me.
Ciężko mi to powiedzieć, ale dla mnie brzmi to trochę niejasno.

Clarification is also needed on the all too vague area of the possible exchange of data with third countries.
Niezbędne jest również wyjaśnienie nazbyt niedookreślonej sfery ewentualnej wymiany danych z krajami trzecimi.

But this resolution goes further, and we know from history that introducing vague language leads to uncertainties.
Zakres przedmiotowej rezolucji jest jednak szerszy, a wiemy z historii, że mętny język skutkuje niejasnościami.

Only a vague impression of some of my functions being tested here.
Tylko niejasne wrażenie, że testowano tu niektóre z moich funkcji.

The description is not too vague for you?
Opis nie jest zbyt ogólnikowy?

That park ranger explicitly gave us a vague warning.
Że Park Ranger wyraźnie dał nam ostrzeżenie.

This is just as well, because at the outset we were still somewhat vague as to the structure.
To bardzo dobrze, ponieważ na początku nie potrafiliśmy bliżej określić struktury.

We need the Commission to be specific and ambitious rather than producing vague plans; these are not the way to solve this crisis.
Potrzebujemy, żeby Komisja formułowała swoje założenia konkretnie i ambitnie, zamiast produkować mętne plany. One nie otworzą drogi do przezwyciężenia tego kryzysu.

The more I describe it, the more vague it gets.
Im bardziej je opisuję, tym bardziej staje się mętne.

No, there's just some vague reference to the Left Hand of God.
Nie. Jest tylko jakaś wzmianka o Lewej Ręce Boga.

Our policy is not about the European Union forging ahead in the vague hope that others will follow.
Nasza polityka nie polega na tym, by Unia Europejska posuwała się naprzód, żywiąc cichą nadzieję, że inni pójdą w jej ślady.

For our citizens, austerity measures are not a vague concept but the harsh reality of their daily lives.
Środki oszczędnościowe nie jawią się naszym obywatelom jako mglista koncepcja, lecz jako bolesne realia życia codziennego.

Not only that -- we always have this vague notion thatsomething's expected of us.
Nie tylko, zawsze mamy też to niejasne uczucie, że czegośsię od nas oczekuje.