Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Preposition) przez, poprzez; za pośrednictwem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

prep przez: flight ~ Berlin lot przez Berlin

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przez

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

praep łac. via, przez (daną miejscowość)

Słownik częstych błędów

Kiedy chcemy określić trasę podróży z zaznaczeniem miejscowości, przez którą będziemy przejeżdżać lub nad którą będziemy przelatywać, używamy przyimka via, np. They flew to Dubai via Cyprus (Polecieli do Dubaju przez Cypr). Przyimka by używamy, kiedy mamy na myśli sposób podróżowania, np. Did they arrive by car or by plane? (Przyjechali samochodem czy lecieli samolotem?)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You can keep up to date with those via Twitter.

www.guardian.co.uk

com, says the jobs that can be done remotely range from accountancy to telemarketing, via financial analysis, translation, data entry, graphic design, illustration, insurance, media buying, speech-writing, research, sales, travel agency, stockbroking, website design, writing, editing.

www.guardian.co.uk

In the latest revelation in a saga that has shone a spotlight on to some of the murkiest corners of the French corridors of power, a former accountant for Bettencourt claimed that she was told the payment was made to the Sarkozy campaign in 2007 via Eric Woerth, the current labour minister.

www.guardian.co.uk

The elegant Indian Maharaja Deccan Odyssey connects Mumbai and Delhi via Rajasthan and is the closest option to travelling like the Rajput kings once did - so it's not cheap.

www.guardian.co.uk

So it has to at least be live via satellite.
Więc to musi się odbyć co najmniej przez satelitę.

You can't reach the real world via a computer terminal.
Nie możesz dosięgnąć prawdziwego świata przez komputerowy terminal.

We should be getting that information via fax any minute now.
Powinniśmy dostać informację przez faks w każdej chwili...

They rob the bank on Sunday and walk out via the store.
Skąd! W niedzielę okradają bank i wychodzą przez domy towarowe!

No less than 90% of Europe's international trade takes place via the ports.
Nie mniej niż 90% europejskiego handlu międzynarodowego odbywa się za pośrednictwem portów.

That's what I call logic via argument to the truth!
Nazywamy to logiką dochodzenia do absolutu poprzez argumentację.

The president, my dear friend, will watch live via satellite.
Prezydent, mój przyjaciel, obejrzy koncert przez satelitę.

He left via the security fence and ran through the woods.
Wyszedł przez płot i pobiegł przez las.

I'm in contact with a small bank, via a colleague.
Jestem w kontakcie... z małym bankiem poprzez kolegę.

The only way forward is to look at new industries via research, development and innovation.
Jedyna droga naprzód polega na poszukiwaniu nowych rodzajów produkcji drogą badań, rozwoju i innowacji.

However, distance selling via the Internet is one of the key areas that has been included.
Jednakże sprzedaż na odległość za pośrednictwem Internetu jest jednym z kluczowych obszarów, które zostały uwzględnione.

Progress has thus been made with regard to rights to information too, and access to data via the Internet.
Osiągnięte zostały zatem postępy również w zakresie prawa do informacji oraz dostępu do danych poprzez Internet.

However, access via the Internet to controlled and safe drug information is very limited for most patients.
Dostęp do kontrolowanych i bezpiecznych informacji na temat produktów farmaceutycznych w Internecie jest jednak w przypadku większości pacjentów bardzo ograniczony.

This all runs the risk of us hanging on to the old market regulations via the back door.
Wszystko to stwarza ryzyko, że tylnymi drzwiami będziemy kurczowo trzymać się dawnych uregulowań rynkowych.

Now, banks would never ask for sensitive information like that via email.
Teraz banki nigdy nie prosić o poufnych informacji takiego za pośrednictwem poczty.

To be exact, only part of me is loaded via satellite.
Ściśle, tylko część mnie została tu załadowana przez satelitę.

I'll send you his current contact information via local parole board database.
Wyślę ci jego dane przez bazę danych warunkowego zwolnienia.

And four, make a statement, via live television, to my people and the world.
I po czwarte. Wygłosi oświadczenie w telewizji na żywo do moich ludzi i świata.

There are special situations where these, too, simply have to be solved via the supply side.
Bywają pewne szczególne sytuacje, które wymagają po prostu rozwiązań po stronie podaży.

At the same time, however, it is also important to increase revenue via positive growth, by getting more people into work and paying taxes.
Jednocześnie jednak ważne jest również zwiększenie dochodów za sprawą wzrostu przez zatrudnienie większej liczby ludzi, którzy będą odprowadzać podatki.

We are all aware of the revolution taking place in access not only to information but also to culture via this tool.
Wszyscy jesteśmy świadomi rewolucji w dostępie nie tylko do informacji, lecz również do kultury za pośrednictwem tego narzędzia.

I think that it lies in the joint presence of the small countries via a European system.
Sądzę, iż leży ona we wspólnocie z małymi krajami w ramach systemu europejskiego.

Member States' response was inadequate and it failed to provide transport via other means.
Reakcja państw członkowskich była nieodpowiednia i nie udało się zapewnić transportu za pomocą innych środków.

Specific tasks are already being assigned to it via other legislation.
Szczegółowe zadania są już przydzielane Urzędowi na mocy innych aktów prawnych.

It will hit people like us too - via our pension funds and life assurance.
Uderzy to także w nas, zwykłych ludzi - poprzez nasze fundusze emerytalne i ubezpieczenia na życie.

I'll keep you apprised as to our location via text.
Będę cię informował co do naszej lokalizacji przez smsa.

There is a serious risk of contagion via private equity.
Istnieje poważne ryzyko zakażenia przez fundusze private equity.

I feel that it is especially important for the process to progress via good cooperation with neighbouring countries.
Uważam, że szczególnie istotne jest, by proces ten przebiegał w atmosferze owocnej współpracy z krajami sąsiednimi.

Of course, it is true that not everyone is able to find these things out via the Internet.
Oczywiście prawdą jest, że nie każdy potrafi dotrzeć do tej wiedzy za pośrednictwem internetu.

These savings are due to increased competition via common standards and processes.
Oszczędności te wynikałyby z większej konkurencji, ze wspólnych standardów i procesów.

Do you also speak to the individual entities and exert pressure on them, or can this only be done via the central state?
Czy zwracacie się również do konkretnych jednostek i wywieracie na nich presję, czy też może to zostać zrobione jedynie przez państwo centralne?

We wanted to boost the economy, mainly via the cohesion policy.
Pragnęliśmy dać impuls gospodarce, głównie za pośrednictwem polityki spójności.

Often, passengers were not provided with adequate information either by telephone or via the Internet.
Często pasażerowie nie mogli uzyskać odpowiedniej informacji za pośrednictwem telefonu lub Internetu.

Ariel, in turn, is connected to the Internet via modem.
Ariel jest połączony z Internetem przez modem.

Michael,I have just accessed the lower level via their closed-circuit system.
Michael, właśnie uzyskałem dostęp do niższego poziomu przez ich kamery.

Indeed, we must reduce these discrepancies via social economic development, more trade and increased investments.
Rzeczywiście musimy zmniejszyć te różnice na drodze rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększonego handlu i większych inwestycji.

Once again, we were told that this would be resolved via standardisation.
I znowu, zostaliśmy poinformowani, że zostanie to rozwiązane za pomocą normalizacji.

In addition, the result of the whole cycle from production via use through to waste and recycling must be a positive one.
Ponadto, wynik całego cyklu od produkcji poprzez wykorzystanie do złomowania i recyklingu musi być pozytywny.

Alf will not take anywhere, the interview is here via satellite.
Nigdzie nie zabierzemy Alfa, obraz nadamy stąd poprzez satelitę.

It must have been on a flight via Beirut.
Musiała być na pokładzie lotu via Bejrut.

4. to make full use of the data thus obtained via a moral obligation to report.
4. pełne wykorzystanie już otrzymanych danych poprzez moralne zobowiązanie do sprawozdań.

The explosive increase in criminal activities via the Internet requires a coordinated approach.
Gwałtowny wzrost liczby przestępstw popełnianych za pośrednictwem Internetu wymaga skoordynowanej reakcji.

This draft information could be used on request by the public or via healthcare professionals.
Z takiego formularza informacyjnego można by korzystać na życzenie społeczeństwa lub za pośrednictwem pracowników służby zdrowia.

In European democracies, governments are elected via a democratic, electoral system.
W demokracjach europejskich rządy są wybierane w ramach demokratycznego systemu wyborczego.

Some ports are open, and all the humanitarian aid should come via the east of Libya.
Niektóre porty są otwarte, a cała pomoc humanitarna powinna napływać przez wschodnią część Libii.

I want to report a fire at 24 Via Susa.
Chciałabym zgłosić pożar przy 24 Via Susa.

I'm talkin' to you, via this walking microphone that used to work for me.
Mówię do ciebie, przez ten chodzący mikrofon, którego zazwyczaj sam używałem.

We know you had access to his genetic makeup via your fiancée.
Że miałeś dostęp do zbioru genetycznego twojej narzeczonej.

Indeed, the internal market is an instrument, and it must be regulated via a large number of these objectives.
Rynek wewnętrzny jest instrumentem i musi być regulowany przy pomocy dużej liczby tego rodzaju celów.

Ronnie, it's me, Terry, speaking to you via the telephone.
Ronnie, to ja, Terry, mówię do ciebie przez telefon.