ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RABBI

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

żyd. rabbi

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The rabbis describe this as being like a king who has a beautiful, fragile glass bowl.
Rabinowie przytaczają przykład króla, który ma piękną, delikatną szklaną wazę.

TED

And when he was come, straightway he came to him, and saith, Rabbi; and kissed him.
A przyszedłszy, zarazem przystąpił do niego, i rzekł: Mistrzu, Mistrzu

Jesus Army

and the salutations in the marketplaces, and to be called of men, Rabbi.
I pozdrawiania na rynkach, i aby je nazywali ludzie: Mistrzu, mistrzu

Jesus Army

And straightway he came to Jesus, and said, Hail, Rabbi; and kissed him.
A wnet przystąpiwszy do Jezusa, rzekł: Bądź pozdrowiony, Mistrzu

Jesus Army

And Judas, who betrayed him, answered and said, Is it I, Rabbi?
A odpowiadając Judasz, który go wydawał, rzekł: Izalim ja jest, Mistrzu?

Jesus Army

If I'm a good Jew, the rabbi will let me see his daughter.
Jeśli będę dobrym Żydem, rabbi pozwoli mi widywać się z jego córką.

Look, rabbi, I haven't even told my wife and family about this.
Spojrzenie, rabbi, nawet nie powiedziałem moja żona i rodzina o tym.

Let's go find that preacher. I think they call him a rabbi here.
Chodzony znajdować tego pastora. myślę, że oni dzwonią do jego rabbi tu.

The rabbi's scared I'll give his daughter bad ideas.
Rabbi boi się, że podsunę jego córce złe myśli.

I often dream my mistress is dead, and that the rabbi only has me.
Często śnię o tym, że moja Pani umarła, i że rabbi ma tylko mnie.

Rabbi, I just want to see if it's really you.
Rabbi, chcę się przekonać, czy to na pewno ty.

Rabbi, Rabbi, you don't realize this is serious.
Rabbi, Rabbi, nie uświadamiasz sobie, że to jest na serio.

Rabbi, you have some nerve coming here to my sarcophagus.
Rabbi, masz mocne nerwy przychodząc do mojego sarkofagu.

But as mr. Shimshileewitz's rabbi, I have to think of his welfare first.
Ale jako Pana Shimshileewitz'sa rabbi, muszę myśleć jego dobrobytu najpierw.

That's kind of weird for a rabbi to say.
To jest trochę dziwny dla rabbi, by powiedzieć.

Rabbi, I respect you, but this is my house.
Rabbi, szanuję cię, ale jesteś w moim domu.

At this point, my rabbi will discover Blacks.
W tym momencie, mój rabbi odkryje Czarnych.

Rabbi, that doesn't... that doesn't satisfy me.
Rabbi, taka interpretacja... takie wytłumaczenie mnie nie satysfakcjonuje.

Rabbi, so, this is my friend leonard goldberg.
Rabbi, tak, to jest mój przyjaciel Leonard goldberg.

Boys, boys, Rabbi Jacob is leaving.
Chłopaki rabbi wyjeżdża, chodźmy go pożegnać!

Why am I a klezmer-musician, and not a rabbi?
Czemu jestem klezmerem, a nie rabbi?

Rabbi, we know... that you are a teacher sent by God.
Rabbi, wiemy... że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel

So then the rabbi says: Rectum?
A wtedy rabbi powiada Odbytnica?

If rabbi Jacob agrees with it.
Jeśli rabbi Jakub wyrazi zgodę.

He says, the rabbi is right.
Powiedział, że rabbi ma rację.

Why don't you have a beard?
Rabbi, dlaczego nie masz brody?

How about the story about rabbi akiba
Co powiesz na historię około rabbi akiba

And he went up to the rabbi, and he said,
I on wszedł do rabbi, i on powiedział,

He claims to know nothing about theJudean rabbi...
On twierdzi wiedzieć nic o theJudean rabbi...

To the ground. but I say -- rabbi akiba says...
Na ziemię. ale mówię - rabbi akiba głosy...

Never again, Rabbi, never again. Wait. One more second.
Nigdy więcej, Rabbi. Czekaj, jeszcze chwilę.

Rabbi Jacob will dance.
Rabbi Jakub będzie tańczył.

It is my turn today, Rabbi.
Dzisiaj moja kolej, Rabbi.

He says, Rabbi, my wife is trying to poison me.
Rabbi, moja żona chce mnie otruć.'

I'm Rabbi Sfar, from the synagogue near the harbour.
Jestem Rabbi Sfar, z synsgogi blisko portu.

Rabbi, can I talk to you?
Rabbi, mogк z tob porozmawiaж?

Rabbi finestein will say grace.
Rabbi finestein powiedzą wdzięk.

May I speak to you, Rabbi?
maj mówię do ciebie, Rabbi?

My father Nochim, the rabbi... my mother Channa.
Mój ojciec Nochim, rabbi... moja matka Channa.

The rabbi. The rabbi said so. Do not use hatred against hatred.
rabbi. rabbi powiedział tak. nie używaj nienawiści przeciw nienawiści .

Rabbi... what a nice song...
Rabbi... jaka miła piosenka...