Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(propozycja) motion, proposal
(konkluzja) conclusion
(żądanie) motion, application
wniosek apelacyjny: petition for appealwniosek dodatkowy: corollarywniosek dowodowy: motion as to evidencewniosek formalny: formal motionwniosek o odroczenie: motion to adjourn, adjournment motionwniosek o otwarcie postępowania upadłościowego: petition in bankruptcy, petition in insolvencywniosek o przywrócenie terminu: motion for restitution of termwniosek o przywrócenie upadłego do praw: petition for discharge of a bankruptwniosek o rozpoznanie sporu: motion for the examination of a casewnioseko ściganie: motion for prosecution, application for prosecutionwniosek o uzupełnienie lub sprostowanie wyroku: bill of reviewwniosek o wydanie przestępcy: requisition for extraditionwniosek o wyłączenie sędziego: motion for exclusion of a judgewniosek pisemny skierowany do sądu: petitionwniosek przesądzony: foregone conclusionwniosek rewizyjny: appeal motionwniosek rozpoczynający postępowanie: originating notice of motionwniosek strony o rozpoznanie sprawy przez sąd przysięgłych: conclusion to the jurywnioski sądu: the findings of the courtkumulacja wniosków: cumulation of motionsodrzucenie wniosku: dismissal of a motionodrzucać wniosek: to reject a motionpodtrzymać wniosek: to sustain a motionpopierać wniosek: to support a petitionprzyjąć wniosek jednomyślnie: to adopt a motion unanimouslyskładać wniosek (pisemny) do sądu: to petitionuwzględnić wniosek: to grant a petitionwnieść wniosek w sprawie: to file a petition for sthna wniosek: on application

Wordnet polsko-angielski


1. (a formal proposal for action made to a deliberative assembly for discussion and vote
"he made a motion to adjourn"
"she called for the question")
motion, question


2. (the proposition arrived at by logical reasoning (such as the proposition that must follow from the major and minor premises of a syllogism) )
conclusion, ratiocination: : synonim: konkluzja

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(projekt do rozważenia) proposal, suggestion, motion
(wynik rozumowania) conclusion, finding
(podanie) application
dochodzić do/wyciągać ~ to come to/to draw a conclusion
zgłaszać ~ to put forward a proposal/motion
przyjąć/odrzucić ~ to accept/to reject a proposal

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C deduction; conclusion; in-ference

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. application 2. motion~ kredytowy credit application ~ o dopuszczenie do obrotu giełdowego listing application ~ o ubezpieczenie insurance application ~ o udzielenie kredytu loan application~ o zwrot podatku VAT motion on the VAT refund ~ ubezpieczeniowy application for insurance odrzucać ~ to reject a motio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. application
2. motion
3. proposal
4. petition
5. request
6. claim
7. conclusion ~ek formalny formal motion ~ek jednostronny ex parte application ~ek kredytowy credit application ~ek najwyższego uprzywilejowania motion of the highest privilege ~ek o dopuszczenie do obrotu giełdowego listing application ~ek o likwidację winding-up petition ~ek o oddalenie sprawy no case to answer ~ek o otwarcie postępowania upadłościowego bankruptcy petition ~ek o unieważnienie zgłoszenia request for invalidation of the declaration ~ek o zasiłek benefit claim ~ek pisemny written application ~ek peremptoryjny o wyłączenie przysięgłego preremptory challenge ~ek proceduralny procedural motion ~ek projektowy proposal ~ek strony o podanie dalszych informacji przez drugą stronę procesu further information ~ek ubezpieczeniowy application for insurance ~ek umotywowany o wyłączenie przysięgłego challenge for cause ~ek uprzywilejowany motion of the highest privilege ~ek wspierający subsidiary motion ~ek zastępczy substitute ~ek zawieszający dilatory motion do uchwalenia ~ku zabrakło 5 głosów the motion fell short by 5 votes na ~ek strony zainteresowanej at the instance of the interested party dojść do ~ku to reach a conclusion głosować przeciwko ~kowi to vote against a motion głosować za ~kiem to vote in favour of a motion odrzucić ~ek to reject a motion poddać ~ek pod głosowanie to take a vote on the motion popierać ~ek to support a motion przyjąć ~ek to accept a motion sprzeciwić się ~kowi to counter a motion uchwalić ~ek to adopt a motion, to carry a motion wyciągnąć ~ek zbyt pochopnie to rush to a conclusion wycofać ~ek to withdraw a motion wystąpić z ~kiem to offer a motion złożyć ~ek to make an application, to file an application

Słownik architektury polsko-angielski

(m) applicatio

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROPOSAL

PROPOSITION

FINDING

INFERENCE

CONCLUSION

DEDUCTION

CONSEQUENCE

COROLLARY

EDUCTION

ILLATION

APPLICATION

MOTION

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. application
2. motion
3. proposal
4. petition
5. request
6. claim
7. conclusion

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski


1. conclusion
2. motion

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m conclusion
(na posiedzeniu) motion
petition
dojść do ~ku come to (drive at) a conclusion
przyjąć (odrzucić) ~ek carry (reject) a motion

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

log. conclusion
inference

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adm. application
~ kompletny - completed application
~ o ukaranie punishment application
~ o wydanie pozwolenia permit application
~ o wydanie zezwolenia licence application

Słownik techniczny polsko-angielski

m corollary

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

pr.application (propozycja) motion~ kompletny completed application~ o wydanie pozwolenia permit application~ o wydanie pozwolenia na użytkowanie składowiska landfill permit application~ o wydanie zezwolenia licence application~ o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych hazardous wastes disposal application

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

development

reckoning

request

supposition

Nowoczesny słownik polsko-angielski

submission

construal