Słownik polsko-angielski

pollution; contamination zob.także zanieczyszczenia -
~ atmosfery - atmospheric pollution, air pollution
~ awaryjne - emergency pollution
~ gazowe; ~ gazami - gas pollution, gaseous pollution
~ gleby - soil contamination; soil pollution
~ globalne - global pollution
~ hałasem - noise pollution
~ katastrofalne - disastrous pollution, catastrophic pollution
~ komunikacyjne - traffic pollution, vehicle pollution
~ mające źródło na lądzie - land based pollution
~ mające swoje źródło na morzu - sea based pollution, pollution at sea
~ mechaniczne - physical pollution
~ metalami ciężkimi - heavy metal pollution, heavy metal contamination
~ miast - urban pollution; urban contamination
~ motoryzacyjne - vehicular pollution, vehicle pollution
~ mórz - marine pollution, sea pollution, sea contamination
~ na dużą skalę - large scale pollution
~ nadzwyczajne - zob. awaryjne -
~ oceanów - ocean pollution, oceanic pollution
~ odchodami - excretal pollution
~ odpadami - waste pollution, pollution by wastes
~ odpadami promieniotwórczymi - pollution by radioactive wastes
~ pochodzenia przemysłowego - industrial pollution
~ powierzchni ziemi - land (surface) pollution
~ powietrza - air pollution, airborne pollution, atmospheric pollution
~ powietrza dwutlenkiem siarki - sulphur dioxide atmospheric pollution
~ powietrza gazami - gaseous atmospheric pollution
~ powietrza powodowane przez transport - transport air pollution
~ powietrza pyłami - particulate air pollution
~ powodowane działalnością człowieka - man made pollution
~ promieniotwórcze; ~ radiacyjne - radioactive pollution; radioactive contamination
~ przypadkowe - accidental pollution
~ pyłowe; ~ pyłami - particulate pollution, dust pollution
~ ropą - oil pollution, petroleum contamination
~ ropą mórz i oceanów - marine oil pollution
~ ropą powodowane przez statki - shipborne oil pollution
~ rzek - river pollution, stream pollution
~ rzek ściekami - sewage pollution of rivers
~ spalinami samochodowymi - exhaust gas pollution
~ ściekami - sewage pollution
~ środowiska (naturalnego) - environmental pollution
~ środowiska środkami transportu - environmental transport pollution
~ widoczne; ~ wizualne - visual pollution
~ wody pitnej - drinking water contamination
~ wód - water pollution, aquatic pollution
~ wód podziemnych - groundwater pollution
~ wód powierzchniowych - surface water pollution
~ wód ściekami - sewage water pollution, water pollution by sewage effluents
~ wybrzeża - coastal pollution
~ ze źródeł naturalnych - pollution from natural sources
~ ziemi - land pollution, land contamination
~ żywności - food contamination

Wordnet polsko-angielski

(a substance that contaminates)
contaminant, contamination

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(wynik działania) contamination, pollution
(substancja zanieczyszczająca) contaminant, impurity
~ morza ropą spillage
usuwać ~nia to decontaminate, to detoxify

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C pollution
contamination
soiling

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr contamination, pollution
chem. impurity
zanieczyszczenie powietrza - air pollution
zanieczyszczenie wody - water pollution

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

pollution~ atmosfery - pollution of the atmosphere~ gleby - soil pollution~ morza - marine pollution~ powietrza - air pollution~ środowiska - pollution of the environment~ wody - water pollution~ ziemi - soil pollution

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n pollution ~ atmosferyczne atmospheric pollution ~ powietrza air pollution ~ środowiska environmental pollution ~ wody water pollution

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DIRTINESS

FOULNESS

CONTAMINATION

IMPURITY

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

pollution

Słownik środowiska polsko-angielski

n pollution, contamination

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

pollutioncontamination (substancja zanieczyszczająca) pollutantcontaminant~ antropogeniczne man-made pollution~ ekskrementami excretal pollution~ fekalne faecal pollution~ gleby soil contaminationsoil pollution~ katastrofalne disastrous pollution~ lądowe~ mające swoje źróło na lądzie land-based pollution~ mające swe źródło na morzu sea-based pollution~ metalami ciężkimi heavy metal pollution~ mórz marine pollution, sea pollution~ na wielką skalę large-scale pollution~ nadzwyczajne emergency pollution~ naturalne natural pollutant~ oceanów ocean pollution, oceanic pollution~ odorami odorous pollution~ odpadami waste pollution~ odpadami promieniotwórczymi pollution by radioactive wastes~ olejami oil contamination~ organiczne organic pollution~ płynne liquid pollutant~ ponadnormatywne above-average pollution~ pośrednie indirect pollution~ powierzchniowe areal pollution~ powietrza atmospheric pollution~ powodowane przez statki shipborne oil-pollution~ powodujące szkody damaging pollutant~ przemysłowe industrial pollutant, industrial pollution~ przenoszone przez glebę soilborne contamination~ przypadkowe accidental pollution~ punktowe point source pollution~ rolnicze agricultural pollution~ ropą petroleum contamination, oil-pollution~ ropą mórz i oceanów marine oil-pollution~ szkodliwe harmful pollutant, noxious pollutant~ ściekami sewage pollution~ środkami chemicznymi chemicals pollution~ środowiska environmental pollution~ tła background pollution~ toksyczne toxic pollution~ transgraniczne cross-boundary pollution, tranboundary pollution, transfrontier pollution~ utrzymujące się długo w środowisku persistent pollutant~ w postaci ciała stałego solid pollutant~ w postaci metali ciężkich heavy metal pollutant~ wód~ wody water pollution~ wód gruntowych groundwater pollution, underground water pollution~ wód morskich sea water pollution~ wód powierzchniowych surface water pollution~ wybrzeża coastal pollution~ zasobów wód podziemnych pollution of groundwater resource~ ze źródeł naturalnych pollution from natural sources~ ziemi land contamination~ związane z hodowlą zwierząt animal farming pollution

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fouling

Nowoczesny słownik polsko-angielski

defilement

despoilment